เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส474 : การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001102406 นายเป็ณไท ชมัฒพงษ์ วท.บ.10
2 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
3 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
4 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
5 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
6 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
7 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
8 6201102452 นางสาวสุทธิดา สีสด วท.บ.10
9 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
10 6201102475 นายชินวัตร แสนเล้า วท.บ.10
11 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12 6405101442 นางสาวประภาวัลย์ ศรีสุวรรณ ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
13 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
14 6306101321 นายฉัตรชัย ไพรสถิตสวาท บธ.บ.10
15 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
16 6306101392 นายวชิราวุฒิ ป้องกัน บธ.บ.10
17 6306101395 นางสาววริยาภรณ์ หล่อประเสริฐกุล บธ.บ.10
18 6306101397 นางสาวศศิกานต์ ไชยวงศ์ บธ.บ.10
19 6306101398 นางสาวศศิกานต์ บุญเปี่ยม บธ.บ.10
20 6306101403 นายศิวศักดิ์ ด้วงสงกา บธ.บ.10
21 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
22 6306101413 นางสาวสุธาสินี พิมพิสาร บธ.บ.10
23 6306101414 นางสาวสุธิดา ประชุมรักษ์ บธ.บ.10
24 6306101425 นางสาวอรอมล วงศ์คำ บธ.บ.10
25 6306101432 นายเอกชัย โสนันโต บธ.บ.10
26 6306101442 นายสุทจิรานุทักษ์ ไชยวงค์ บธ.บ.10
27 6306101447 นายนวพล บุญล้ำ บธ.บ.10
28 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
29 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
30 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
31 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
 ศิลปศาสตร์
32 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47