เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส454 : ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102341 นายไชยวัฒน์ เพชรศรีเจริญ วท.บ.10
2 6101102396 นายปัณณทัต สอนศรี วท.บ.10
3 6101102401 นายพงศ์ศิริ บุญกอด วท.บ.10
4 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
5 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
6 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
7 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
8 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
9 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
10 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
11 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
12 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
13 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
14 6201102399 นายพล พลานุ วท.บ.10
15 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
16 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
17 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
18 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
19 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
20 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
21 6201102450 นางสาวสุชัญญา ศรียาภัย วท.บ.10
22 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
23 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
24 6201102456 นางสาวอชิรญา สุขใส วท.บ.10
25 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
26 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
27 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
28 6201102476 นางสาวณัฐวดี นิลพฤกษ์ วท.บ.10
29 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
30 6301101333 นางสาวรุ่งอรุณ ปรืมประสาร วท.บ.10
31 6301101341 นางสาวสุชิราภรณ์ นาเหนือ วท.บ.10
32 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
33 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
34 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
35 6301102310 นางสาวกาญจนา กันทิยะวงษ์ วท.บ.10
36 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
37 6301102349 นายธนกฤต เทพโพธา วท.บ.10
38 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
39 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
40 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
41 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
42 6301102375 นางสาวพรชิตา ทรายคำ วท.บ.10
43 6301102378 นางสาวพรรณกาญจน์ วังวัล วท.บ.10
44 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
45 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
46 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
47 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
48 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
49 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
50 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
51 6301102395 นางสาวรัตนาภรณ์ แปงแก้ว วท.บ.10
52 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
53 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
54 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
55 6301102409 นายศรายุทธ มโนทา วท.บ.10
56 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
57 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
58 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
59 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
60 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
61 6301102427 นายหัสดิน กันแสงแก้ว วท.บ.10
62 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
63 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
64 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
65 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
66 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
67 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ.10
68 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
69 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
70 6401102366 นายธรรศ ปินตาเปี้ย วท.บ.10
71 6401102411 นายภูวฤทธิ์ ลมทวีวงค์ วท.บ.10
72 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
73 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
74 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
75 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
76 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
77 6401102505 นางสาวภัทราพร เงินทะนงค์ วท.บ.10
78 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
79 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47