เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ490 : สัมมนา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6122101443 นางสาวสุพิณญา กาศมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6222102001 นายเขมวัฒน์ ต๊ะดี วท.บ.10
3 6222102007 นายณัฐพงศ์ มนทอง วท.บ.10
4 6222102009 นายธนพร ตรีเพ็ชร วท.บ.10
5 6222102011 นายธีรภาพ ทิมกลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222102028 นายมาโนชญ์ กวางทู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6322102002 นายไกรวุฒิ ดีประเสริฐ วท.บ.10
8 6322102003 นายครรชิต จะแล วท.บ.10
9 6322102004 นางสาวจิตสินี จีนเพชร วท.บ.10
10 6322102007 นายดลธรรม นามเหลา วท.บ.10
11 6322102008 นายธนวรรธน์ วัชระศิริบรรลือ วท.บ.10
12 6322102010 นายนันทวัฒน์ จันต๊ะยศ วท.บ.10
13 6322102012 นายภาณุพงศ์ บัวหลวง วท.บ.10
14 6322102013 นางสาวมะลิวัลย์ จงสมจิตต์ วท.บ.10
15 6322102020 นายอภิวัฒน์ ขาวกุลชร วท.บ.10
16 6322102023 นายดนัย กุณรินทร์ วท.บ.10
17 6322102026 นางสาวญาดา วงศ์อินทร์ วท.บ.10
18 6422102001 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง วท.บ.10
19 6422102002 นางสาวเกษณี พิทักษ์ถาวรกุล วท.บ.10
20 6422102003 นายโกสินทร์ มูลป้อ วท.บ.10
21 6422102004 นางสาวงามตา ชัยเขต วท.บ.10
22 6422102005 นายโชติกานต์ ป้อปาลี วท.บ.10
23 6422102007 นางสาวนิศาชน แพ่งรักษ์ วท.บ.10
24 6422102008 นายปรีชา ตนขัน วท.บ.10
25 6422102009 นางสาวพรวนัช เปอลอย วท.บ.10
26 6422102010 นายพีระพงค์ อุตโร วท.บ.10
27 6422102011 นางสาวระพีพรรณ หมดสังข์ วท.บ.10
28 6422102012 นางสาววราภรณ์ สืบดี วท.บ.10
29 6422102013 นายวิษณุ ปลอดโปร่ง วท.บ.10
30 6422102014 นายศักดาวุฒิ พวงมาลา วท.บ.10
31 6422102015 นางสาวสกลภัทร เรือนเงิน วท.บ.10
32 6422102016 นางสาวสุประวีณ์ หล้าเดือน วท.บ.10
33 6422102017 นายอรัณย์ธรรม อินทสุวรรณ วท.บ.10
34 6422102018 นางสาวอริศรา กึกกอง วท.บ.10
35 6422102019 นางสาวอัญวรรณ อุสวะโสภากุล วท.บ.10
36 6422102020 นางสาวอัมพร กุลปรียาพงศ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47