เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101334 นางสาวภาณุมาศ ศรีทะวงศ์เรือง วท.บ.10
2 6201101350 นายศุภกฤต นรารุจนันท์ วท.บ.10
3 6201101360 นายอมตะ สมศรี วท.บ.10
4 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
5 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
6 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
7 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
8 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
9 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
10 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
11 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
12 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
13 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
14 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
15 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
16 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ.10
17 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
18 6401105302 นางสาวกัญญาวีร์ ดุมไม้ วท.บ.10
19 6401105304 นางสาวจันทนี เดชมงคลศรี วท.บ.10
20 6401105307 นางสาวฐิติพร อ่อนเรือน วท.บ.10
21 6401105308 นายธนพล ต๋าคำ วท.บ.10
22 6401105311 นางสาวปริยากร อยู่เย็น วท.บ.10
23 6401105312 นายพชรพล เฉลิมพนาพันธ์ วท.บ.10
24 6401105313 นางสาวลัคณา กระจ่างโชคสุข วท.บ.10
25 6401105314 นางสาวลัคนทิน สียะบุตร วท.บ.10
26 6401105315 นางสาวสุจิตรา สุระวัง วท.บ.10
27 6401105319 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมทิพย์ วท.บ.10
28 6401105320 นางสาวเหมือนดาว พรหมเทศ วท.บ.10
29 6401105321 นายอภิวัฒน์ ตันถา วท.บ.10
30 6401105323 นางสาวปภาวรินทร์ ยิ้มหัว วท.บ.10
31 6401126302 นายจิรศักดิ์ ยอดศร 10
32 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
33 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
34 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
35 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
36 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
37 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
38 6203101319 นางสาวธีรนาฏ ปัญญาจิราธิวัฒน์ วศ.บ.10
39 6303102302 นางสาวเขมิกา สุพะศิริ วศ.บ.10
40 6303102303 นางสาวจงรักษ์ วันทอง วศ.บ.10
41 6303102304 นางสาวจิตตราภรณ์ ใจตื้อ วศ.บ.10
42 6303102308 นางสาวชนากานต์ แจ้งสิทธาเวช วศ.บ.10
43 6303102314 นางสาวธิดารัตน์ สุขทิพย์ วศ.บ.10
44 6303102316 นางสาวนันทการต์ อักขระพันธ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
45 6204102308 นางสาวนันธิกา วันยา 10
46 6404106348 นางสาวอริสรา ปิ่นโพธิ์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
47 6206102393 นางสาววิปัศยา ค้าคล่อง บธ.บ.10
48 6206102429 นายจิรวัฒน์ จริยา บธ.บ.10
49 6206102434 นายพงศ์เดช เหล่าพานิช บธ.บ.10
50 6306102302 นายกมล อินธิยศ บธ.บ.10
51 6306102329 นางสาวณัฐกานต์ ใบบอกบุญ บธ.บ.10
52 6306102352 นางสาวธาวิตา มินทขัติ บธ.บ.10
53 6306102353 นางสาวธีรกานต์ วงศา บธ.บ.10
54 6306102382 นางสาววีรยา หนูหล่ำ บธ.บ.10
55 6306102386 นางสาวศิรภัสสร ศรีตะบุตร บธ.บ.10
56 6306102391 นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์มาลี บธ.บ.10
57 6306102396 นางสาวสุพรรณิการ์ คำใจ บธ.บ.10
58 6306103018 นางสาวณัฐวดี ศรีจันทร์ บช.บ.10
59 6406102001 นางสาวกฤติยาภรณ์ ชุ่มมงคล บธ.บ.10
60 6406102002 นางกาญจนาพร ทวีปเรืองอุดม บธ.บ.10
61 6406102004 นางสาวซอย อินทร์ต๊ะ บธ.บ.10
62 6406102005 นายณัฐนนท์ นนทการ บธ.บ.10
63 6406102006 นางสาวนฤมล หนุนยศ บธ.บ.10
64 6406102008 นางสาวนุสรา บุญมา บธ.บ.10
65 6406102010 นางสาวรังสิมา โพธิจินดา บธ.บ.10
66 6406102011 นางสาวลีลา พรมอินทร์ บธ.บ.10
67 6406102012 นางสาวหอม ลุงทุน บธ.บ.10
68 6406102013 นางสาวแอน - บธ.บ.10
69 6406102014 นางสาวแอร์ อะซัง บธ.บ.10
70 6406102015 นางสาวกัลยลักษณ์ แซ่ย่าง บธ.บ.10
71 6406102017 นางสาวพัชรวลัย อายิ บธ.บ.10
72 6406102018 นางสาววัทนีย์ ยุชุมภู บธ.บ.10
73 6406102301 นางสาวกนิษฐา หลวงสุ บธ.บ.10
74 6406102309 นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต บธ.บ.10
75 6406102315 นางสาวชาลิสา เกเย็น บธ.บ.10
76 6406102317 นางสาวญาดาวี คำนิล บธ.บ.10
77 6406102322 นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง บธ.บ.10
78 6406102323 นางสาวดวงฤดี ทองอิน บธ.บ.10
79 6406102324 นางสาวต่าย คำแก้ว บธ.บ.10
80 6406102326 นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
81 6406102331 นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง บธ.บ.10
82 6406102338 นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ บธ.บ.10
83 6406102343 นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ บธ.บ.10
84 6406102346 นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด บธ.บ.10
85 6406102347 นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ บธ.บ.10
86 6406102348 นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ บธ.บ.10
87 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
88 6406102365 นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด บธ.บ.10
89 6406102374 นางสาวอรสา แสนเเจ้ บธ.บ.10
90 6406102379 นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม บธ.บ.10
91 6406102380 นางสาวอาทิตยา เเก้วขาว บธ.บ.10
92 6406102383 นางสาวอิศริยา บุญรอด บธ.บ.10
93 6406102390 นางสาวขวัญชนก คำเรือน บธ.บ.10
94 6406102399 นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน บธ.บ.10
95 6406102400 นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง บธ.บ.10
96 6406102402 นางสาวณัฐนารี เทพฉิม บธ.บ.10
97 6406102409 นายธภัทร ไกยสวน บธ.บ.10
98 6406102415 นางสาวปนัดดา ดำรงค์ บธ.บ.10
99 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
100 6406102422 นายภควัต โคตรพัฒน์ บธ.บ.10
101 6406102428 นายสฐิรวิศ สุขเป็ง บธ.บ.10
102 6406102444 นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา บธ.บ.10
103 6406102455 นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร บธ.บ.10
104 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
105 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
106 6406104317 นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ บธ.บ.10
107 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
108 6406104320 นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ บธ.บ.10
109 6406104321 นางสาวสุนิสา กามินี บธ.บ.10
110 6406104334 นางสาวรุ่งนภา แสนยอด บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
111 6309101305 นางสาวกุลธิดา มั่งคั่ง ศศ.บ.10
112 6309101318 นางสาวชารินณา จันตะนี ศศ.บ.10
113 6309101319 นางสาวชุติพร ชัยเดช ศศ.บ.10
114 6309101320 นางสาวณหทัย ชุมเขียว ศศ.บ.10
115 6309101321 นายณัฐกานต์ แก้วรินมูล ศศ.บ.10
116 6309101322 นางสาวณัฐธิดา จันทร์แก้ว ศศ.บ.10
117 6309101326 นายณัฐวุฒิ จันทคาม ศศ.บ.10
118 6309101334 นายธีรภัทร เเก้วสิงขร ศศ.บ.10
119 6309101335 นายธีรภัทร สุวรรณโกมลชัย ศศ.บ.10
120 6309101349 นางสาวพริบดาว นาคแดง ศศ.บ.10
121 6309101351 นางสาวพิมประภา คำอ้าย ศศ.บ.10
122 6309101352 นางสาวพิมพ์ไพลิน บุรินทร์กุล ศศ.บ.10
123 6309101354 นางสาวภัทราภา ยอดเกตุ ศศ.บ.10
124 6309101355 นางสาวภาวิณี ธิลำพูน ศศ.บ.10
125 6309101369 นางสาวศรีนารี ภาสดา ศศ.บ.10
126 6309101371 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะจักร ศศ.บ.10
127 6309101375 นายสรายุทธ วรรณ์สุทธะ ศศ.บ.10
128 6309101376 นางสาวสิริยุพา ยังดี ศศ.บ.10
129 6309101382 นางสาวสุพิชฌาย์ รัตนธัมม์ ศศ.บ.10
130 6309101384 นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ ศศ.บ.10
131 6309101391 นางสาวอัยย์ลดา กรุตอินทร์ ศศ.บ.10
132 6309101397 นายรชต แสนบุดดี ศศ.บ.10
133 6309101405 นายภูรินทร์ ดวงปัญญาสว่าง ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
134 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
135 6412101305 นายธนดล กองสิน ศ.บ.10
136 6412101315 นางสาวภัครมัย ทังแก้ว ศ.บ.10
137 6412101322 นางสาวศศิธร ภักดิ์สันติพงศ์ ศ.บ.10
138 6412101323 นางสาวศิริขวัญ เสือคำรณ ศ.บ.10
139 6412101343 นางสาวพรชิตา ยาวังเสน ศ.บ.10
140 6412101345 นางสาวภัทธิยา ขันทยศ ศ.บ.10
141 6412101346 นางสาวภิญญประภา บุญเรือง ศ.บ.10
142 6412101347 นางสาวภิรมรัช นัยวิภาค ศ.บ.10
143 6412101352 นางสาวศิตาพร โปธา ศ.บ.10
144 6412101355 นายสุกฤษฎิ์ พลเจริญ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
145 6314101345 นายนิธิวัฒน์ นันตา ศศ.บ.10
146 6314101418 นางสาวอรธิฌา แหลมเงินทวีศรี ศศ.บ.10
147 6414101307 นายคชากรณ์ ณ น่าน ศศ.บ.10
148 6414101308 นายคณิศร ชมโกศล ศศ.บ.10
149 6414101316 นางสาวญาณัจฉรา ถิ่นเถิน ศศ.บ.10
150 6414101318 นายณัฐกิตติ์ แจ่มกระจ่าง ศศ.บ.10
151 6414101320 นายณัฐพล คำแหลม ศศ.บ.10
152 6414101324 นายธนากร เป่อแค ศศ.บ.10
153 6414101326 นางสาวนนธิชา ตันตระกูล ศศ.บ.10
154 6414101336 นายพันธพงษ์ ศรีวิภาดา ศศ.บ.10
155 6414101338 นายภาณุกานต์ ไพบูลย์เสมาทัศน์ ศศ.บ.10
156 6414101352 นางสาวสุนิสา หลักมาก ศศ.บ.10
157 6414101353 นางสาวเสาวลักษณ์ พจาดี ศศ.บ.10
158 6414101356 นางสาวอาทิตยา ยิ่งตระกูล ศศ.บ.10
159 6414101363 นางสาวกิตติณัฐชา นาดี ศศ.บ.10
160 6414101373 นายชวิศ แสนสุวรรณ์ ศศ.บ.10
161 6414101378 นางสาวญานนัน ประทิศ ศศ.บ.10
162 6414101381 นางสาวณัฎฐณิชา แย้มสรวล ศศ.บ.10
163 6414101382 นางสาวณัฏฐ์กฤตา อินทชื่น ศศ.บ.10
164 6414101408 นายภัทรกร โบราณ ศศ.บ.10
165 6414102311 นางสาวชนัญชิดา จันทลาด B.A.10
166 6414102339 นางสาววรรณ์วิษา เป็งดอก B.A.10
167 6414102354 นางสาวอันนูร แวกาจิ B.A.10
168 6414102355 นางสาวอารยา รัตนชุลี B.A.10
169 6414102357 นางสาวกชนิภา ศรีสวัสดิ์ B.A.10
170 6414102358 นางสาวกนกกานต์ โคตรทอง B.A.10
171 6414102378 นายชิติพัทธ์ หาญนำผลดี B.A.10
172 6414102388 นางสาวดวงฤทัย สนิทนวน B.A.10
173 6414102395 นางสาวธัชณภัค ขัดผาบ B.A.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
174 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ.10
175 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ.10
176 6422101314 นางสาวกัลยรัตน์ คนสม วท.บ.10
177 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ.10
178 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ.10
179 6422101337 นางสาวชฎาพร วงค์คม วท.บ.10
180 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ.10
181 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ.10
182 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ.10
183 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ.10
184 6422101360 นายทนงศักดิ์ ทองรัตน์ วท.บ.10
185 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ.10
186 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ.10
187 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ.10
188 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ.10
189 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ.10
190 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ.10
191 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ.10
192 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ.10
193 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ.10
194 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ.10
195 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ.10
196 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ.10
197 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ.10
198 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ.10
199 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ.10
200 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ.10
201 6422101501 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ วท.บ.10
202 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ.10
203 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ.10
204 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ.10
205 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ.10
206 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ.10
207 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ.10
208 6422101541 นายโยนาห์ บงกชชลาลัย วท.บ.10
209 6422101542 นายรัตตัญญู โพธิพฤกษ์ วท.บ.10
210 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ.10
211 6422101547 นางสาวสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง วท.บ.10
212 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ.10
213 6422101554 นายอาปอ โว่ยแม วท.บ.10
214 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47