เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
2 6201102425 นายวรวุฒ แซ่พ่าน วท.บ.10
3 6301124303 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาทีทิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6301124309 นางสาวสรัลพร ศรีหาตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6301124310 นางสาวเสาวลักษณ์ คะวะดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6401101021 นางสาวณัฏฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
7 6401101027 นายเตชินท์ ชรอย วท.บ.10
8 6401101043 นายพชร เเซ่ม้า วท.บ.10
9 6401101045 นางสาวพรพิน ชิณวงค์ วท.บ.10
10 6401101056 นางสาววลี สุขสราญใจ วท.บ.10
11 6401101060 นายวิศรุต ฉ่ำทอง วท.บ.10
12 6401101063 นางสาวสุกัญญา เบ้ามีศรี วท.บ.10
13 6401101069 นายอรัณย์ สินวิริยะนนท์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
14 6203102302 นางสาวจุฑารัตน์ คำแปง วศ.บ.10
15 6203102304 นางสาวชมพูนุช ชุมภู วศ.บ.10
16 6203102307 นางสาวเบญจมาศ จ่างตระกูล วศ.บ.10
17 6203102322 นางสาวกัลยาณี ปัจเวก วศ.บ.10
18 6303101302 นายกษิดิศ ศิลป์ประกอบ วศ.บ.10
19 6303101303 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีบุญมา วศ.บ.10
20 6303101304 นายเกษมศักดิ์ ชนะชล วศ.บ.10
21 6303101307 นายณัฐพงษ์ คนเที่ยง วศ.บ.10
22 6303101309 นายดนัย จันคำ วศ.บ.10
23 6303101312 นายธณนชัย ศรีภูมิ วศ.บ.10
24 6303101314 นายธนดล ฤกษ์ดี วศ.บ.10
25 6303101315 นายธวัชชัย เชี่ยวชาญ วศ.บ.10
26 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
27 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
28 6303101324 นางสาวพิชญาภา เทเพนทร์ วศ.บ.10
29 6303101325 นางสาวพิมธิดา ศรีจันทร์ วศ.บ.10
30 6303101327 นายภคนันท์ สังวรวิตร วศ.บ.10
31 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
32 6303101331 นายมนัญชัย บุญคง วศ.บ.10
33 6303101332 นางสาวรติมา เอมหลำ วศ.บ.10
34 6303101333 นายวัชรพล บุญตา วศ.บ.10
35 6303101334 นายวัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ วศ.บ.10
36 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
37 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
38 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
39 6303101341 นายอัครชัย ปูดอก วศ.บ.10
40 6303101345 นางสาวกนกวรรณ ช้างแก้ว วศ.บ.10
41 6303103354 นางสาวสุวนันท์ อุดมขันธุ์ วท.บ.10
42 6403103302 นางสาวกัญญารัตน์ ภิยาชัย วท.บ.10
43 6403103312 นางสาวณัฐกิตติมา ธุระ วท.บ.10
44 6403103339 นางสาวสุชาดา ชะโลธร วท.บ.10
45 6403103350 นางสาวณัฐชญา แซ่ย่าง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
46 6304101317 นายเจษฎากร เพลัย วท.บ.10
47 6304101319 นางสาวชนากานต์ ตันตาวิน วท.บ.10
48 6304101322 นายชาคริต เกตุสุจา วท.บ.10
49 6304101325 นางสาวณัฐชยา เตปันวงศ์ วท.บ.10
50 6304101326 นายณัฐพล มณีวรรณ์ วท.บ.10
51 6304101329 นายทิพากร ทรัพย์สอน วท.บ.10
52 6304101333 นางสาวธนภรณ์ พึ่งแพง วท.บ.10
53 6304101334 นางสาวธนภรณ์ เสนาวงษ์ วท.บ.10
54 6304101340 นายนพดล หอมจันทร์ วท.บ.10
55 6304101345 นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วท.บ.10
56 6304101348 นางสาวพรชิตา ไข่แก้ว วท.บ.10
57 6304101350 นายพิทยา ถาวรอ้าย วท.บ.10
58 6304101354 นางสาวภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ วท.บ.10
59 6304101355 นางสาวภัทรวดี จันทมณี วท.บ.10
60 6304101358 นางสาวลดาวัลย์ แสนเทพ วท.บ.10
61 6304101359 นางสาวลักษณารีย์ กุสาวดี วท.บ.10
62 6304101364 นายศิริมงคล ทาริน วท.บ.10
63 6304101366 นายศุภกร สังข์ป้อม วท.บ.10
64 6304101367 นายศุภกฤต ปาละนันท์ วท.บ.10
65 6304101372 นายสันติภาพ มะโนวงค์ วท.บ.10
66 6304101374 นางสาวสิริยา นามออ วท.บ.10
67 6304101385 นายศุภวิชญ์ นิปุณะ วท.บ.10
68 6304101388 นายวีระชัย แสงคม วท.บ.10
69 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
70 6404103305 นางสาวณัฎฐณิชา ท่าดีสม วท.บ.10
71 6404103315 นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญของ วท.บ.10
72 6404103318 นางสาวสุรางคนา พืชพันธา วท.บ.10
73 6404106304 นายจักรพงษ์ จันแก้วปง วท.บ.10
74 6404106305 นายจักษุรัตน์ จันเป็ง วท.บ.10
75 6404106307 นางสาวชลธิชา เอี่ยมเส็ง วท.บ.10
76 6404106314 นายธัญวรัตน์ มณเฑียรมณีรัตน์ วท.บ.10
77 6404106315 นางสาวธัญวรัตม์ พิมประสาร วท.บ.10
78 6404106318 นายเธียรเทวัญ มุ่งคิด วท.บ.10
79 6404106324 นางสาวพวงพลอย นายหน้า วท.บ.10
80 6404106326 นายภาสกร ถ้ำทอง วท.บ.10
81 6404106335 นายวิภาส หวานหวิน วท.บ.10
82 6404106342 นายสิริณัฏฐ์ ปานรักษา วท.บ.10
83 6404106347 นางสาวอรญา กาจารี วท.บ.10
84 6404106355 นายนนทกร จันทรา วท.บ.10
85 6404106365 นางสาวสุดารัตน์ รัตนศิลป์ วท.บ.10
86 6404106366 นางสาวสุทธิลักษณ์ แสนพรหม วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
87 6205105363 นายวัชรพล เอี่ยมสืบนุ่ม รป.บ.10
88 6405101304 นางสาวกัญญารัตน์ บุญทาวงศ์ ร.บ.10
89 6405101319 นายเฉลิมชัย ปัญญากาศ ร.บ.10
90 6405101322 นางสาวชรินรัตน์ พรมไชยยะ ร.บ.10
91 6405101338 นางสาวณัฐริกา แสนสุภา ร.บ.10
92 6405101356 นางสาวเนตรณัฎดา แพลอย ร.บ.10
93 6405101360 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ ร.บ.10
94 6405101385 นางสาวรังสิการ รักมิตร ร.บ.10
95 6405101430 นางสาวณิรินทร์รดา องอาจ ร.บ.10
96 6405105301 นางสาวกัญญาณัฐ ทรงศิลป์ รป.บ.10
97 6405105303 นางสาวกัลยารัตน์ แก้วสุวาง รป.บ.10
98 6405105304 นายคุณาธิป พุกดวง รป.บ.10
99 6405105305 นางสาวจารุพัสตร์ อุดไธสง รป.บ.10
100 6405105307 นางสาวจุฑาภัทร นิลสุวรรณ รป.บ.10
101 6405105317 นางสาวธัญสมร ประสาทสิทธิ์ รป.บ.10
102 6405105319 นางสาวน้ำทิพย์ ช้างมาก รป.บ.10
103 6405105325 นางสาวปุณิกา เกื้อสกุล รป.บ.10
104 6405105334 นางสาวมิรันตี ธรรมสร รป.บ.10
105 6405105337 นางสาวรวีสวัสดิ์ สิงห์ทอง รป.บ.10
106 6405105372 นายฐนกร หนูพริก รป.บ.10
107 6405105375 นางสาวณัฐชากร กุษาวงศ์ รป.บ.10
108 6405105388 นางสาวเพียงตะวัน รักษา รป.บ.10
109 6405105392 นางสาวมัมมิต้า ยาดอร์ รป.บ.10
110 6405105401 นางสาวสราลีวัลย์ บุญเย็น รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
111 6306102368 นางสาวนัชญ์แพรวา สุโมตะยะกูล บธ.บ.10
112 6306102369 นางสาวพิราภรณ์พัชร คำพนัสสัก บธ.บ.10
113 6306102378 นางสาวรุ่งตะวัน คำแหง บธ.บ.10
114 6306102389 นายศุภชีพ ชาญเชี่ยว บธ.บ.10
115 6306102394 นางสาวสุธิดา ปานทองคำ บธ.บ.10
116 6306106301 นางสาวกนกพร เรืองชัย บธ.บ.10
117 6306106302 นางสาวชญานิศา จระมาศ บธ.บ.10
118 6306106303 นายชนะชัย กาทองทุ่ง บธ.บ.10
119 6306106305 นายชลวิทย์ ต๊ะซิ บธ.บ.10
120 6306106307 นางสาวณิชนันท์ เทศมาก บธ.บ.10
121 6306106309 นายทักษิณ บงกชมาศ บธ.บ.10
122 6306106310 นายนนทกานต์ รัตนบุตร บธ.บ.10
123 6306106311 นายฟากิฮ อาแว บธ.บ.10
124 6306106312 นางสาวภิญญดา ปัญโญ บธ.บ.10
125 6306106313 นางสาวเมวดี พุฒได้สุข บธ.บ.10
126 6306106314 นางสาววรนุช สุมามาลย์ บธ.บ.10
127 6306106315 นางสาววลัยกร สินหมี่ บธ.บ.10
128 6306106316 นายวัชรพงษ์ วาทกิจ บธ.บ.10
129 6306106317 นายสรนันท์ อินต๊ะ บธ.บ.10
130 6306106318 นางสาวอรัญญา นันทะชัย บธ.บ.10
131 6306106319 นางสาวอัญชิษฐา ลักษณะกุลบุตร บธ.บ.10
132 6306106323 นางสาวนบชุลี แซ่เฮ้อ บธ.บ.10
133 6306106324 นางสาวนภัสสร มือแป บธ.บ.10
134 6306106325 นางสาวสร้างฝัน ปาเลิง บธ.บ.10
135 6306106327 นายบวรนันท์ จอมคีรี บธ.บ.10
136 6406102316 นางสาวญาณิศา ธูปคำ บธ.บ.10
137 6406102325 นายทนุธรรม อุเลา บธ.บ.10
138 6406102327 นายธนกฤต ไชยพูน บธ.บ.10
139 6406102337 นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ บธ.บ.10
140 6406102355 นางสาวรังศิยา ใจวันดี บธ.บ.10
141 6406102367 นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ บธ.บ.10
142 6406102368 นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี บธ.บ.10
143 6406102375 นางสาวอโรชา แสงสุริยา บธ.บ.10
144 6406102382 นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน บธ.บ.10
145 6406102386 นางสาวเอมอร นิลคำ บธ.บ.10
146 6406102396 นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ บธ.บ.10
147 6406102398 นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ บธ.บ.10
148 6406102405 นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น บธ.บ.10
149 6406102420 นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ บธ.บ.10
150 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
151 6406102437 นางสาววริศรา เทพวงษา บธ.บ.10
152 6406102464 นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ บธ.บ.10
153 6406103302 นางสาวกัลยา เลิศชัยสหกุล บช.บ.10
154 6406104301 นางสาวกุลสตรี ดีมงคล บธ.บ.10
155 6406104303 นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ บธ.บ.10
156 6406104305 นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา บธ.บ.10
157 6406104312 นางสาวเมขลา เหล็กชาย บธ.บ.10
158 6406104313 นางสาวลดาวัลย์ ปัญญา บธ.บ.10
159 6406104316 นางสาววศินี อินทะขัน บธ.บ.10
160 6406104322 นางสาวสุรัชรา หม่อง บธ.บ.10
161 6406104325 นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร บธ.บ.10
162 6406104327 นางสาวเบญญาภา ตุละทา บธ.บ.10
163 6406104330 นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร บธ.บ.10
164 6406104332 นางสาวภาวิณี อินทจักร์ บธ.บ.10
165 6406104337 นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ บธ.บ.10
166 6406104339 นางสาวสโรชา สีกลาง บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
167 6309101329 นางสาวทนาภรณ์ คำด้วง ศศ.บ.10
168 6309101332 นางสาวธันวา รัตนโภคา ศศ.บ.10
169 6309101342 นางสาวปณัฐดา ฐิติญาณวิโรจน์ ศศ.บ.10
170 6309101343 นางสาวปณิดา ปาลียะ ศศ.บ.10
171 6309101344 นางสาวปภาวรินทร์ พรหมมา ศศ.บ.10
172 6309101364 นายวสันต์ จันทร์อ่อน ศศ.บ.10
173 6309101385 นายสุวพล ผาติอมรรัตน์ ศศ.บ.10
174 6309101401 นายกิตติธัช อินพรหม ศศ.บ.10
175 6309101402 นายณัฐภัทร โปธา ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
176 6412101306 นายธนวัฒน์ คิชวงค์ ศ.บ.10
177 6412101308 นายนพดล ครุธพันธ์ ศ.บ.10
178 6412101333 นายจิรัฏฐ์ ทองพิทักษ์วงศ์ ศ.บ.10
179 6412106302 นายจักรพันธุ์ บุญสนธิ วท.บ.10
180 6412106306 นางสาวณิชา ทองคำ วท.บ.10
181 6412106307 นายธีรเมธ คำมี วท.บ.10
182 6412106308 นางสาวนันทิชา จำปาแดง วท.บ.10
183 6412106310 นายพลวัฒน์ นพคุณ วท.บ.10
184 6412106312 นางสาวภูษณิศา มุ่งดี วท.บ.10
185 6412106313 นางสาววริยา คุมภาการ วท.บ.10
186 6412106315 นายศุภกานต์ ดวงมะลิ วท.บ.10
187 6412106316 นางสาวสราลักษณ์ ขาวใหม่ วท.บ.10
188 6412106318 นายสุรศักดิ์ มาคำ วท.บ.10
189 6412106319 นางสาวสุวิมล เหง้าพรมมินทร์ วท.บ.10
190 6412106320 นางสาวอลีนา อังคะรา วท.บ.10
191 6412106321 นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี วท.บ.10
192 6412106323 นายจิรกิตติ์ คำแก้ว วท.บ.10
193 6412106324 นายถิรนันท์ อินถา วท.บ.10
194 6412106325 นายธีรโชติ พุ่มแก้ว วท.บ.10
195 6412106327 นายนนทนันท์ คำวิมุด วท.บ.10
196 6412106332 นายอนัส พงษ์มณี วท.บ.10
197 6412107301 นางสาวกฤชบงกช ฟองทา ศ.บ.10
198 6412107302 นางสาวกุลปริยา พรมนิ่ม ศ.บ.10
199 6412107309 นางสาวปิยธิดา เครือศรี ศ.บ.10
200 6412107318 นางสาวจิรประภา ทำมา ศ.บ.10
201 6412107320 นางสาวธวัลหทัย ลาห้วยฮ้อ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
202 6314101437 นางสาวสุกัญญา แก่นโทน ศศ.บ.10
203 6314101439 นางสาวเสาวภา แก้วมาลา ศศ.บ.10
204 6314102311 นางสาวกัญญมน มีฤทธิ์ B.A.10
205 6414102372 นางสาวจุฬิตา วงศ์ทวีกานต์ B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
206 6415123301 นางสาวกนกพิชญ์ แถววงค์ วศ.บ.10
207 6415123302 นายกนกภัณฑ์ สีมา วศ.บ.10
208 6415123303 นายกิตติพงษ์ เขื่อนเพชร วศ.บ.10
209 6415123304 นางสาวขวัญชนก หิมรัตน์ วศ.บ.10
210 6415123306 นายจิรวัฒน์ สีนวลเขียว วศ.บ.10
211 6415123307 นางสาวจิราพร เตจะเเยง วศ.บ.10
212 6415123308 นางสาวจิรายุ กลิ่นหอม วศ.บ.10
213 6415123309 นางสาวจีรภิญญา บุญมาก วศ.บ.10
214 6415123310 นางสาวจุฑามาศ เกิดโต วศ.บ.10
215 6415123311 นายจุลลเพชร อุ่นเรือน วศ.บ.10
216 6415123312 นางสาวเจษฎาภรณ์ งามพลแสน วศ.บ.10
217 6415123313 นางสาวชญาดา ศรีชาย วศ.บ.10
218 6415123314 นางสาวชนกนันท์ ผาบสุวรรณ วศ.บ.10
219 6415123315 นางสาวชัญญานุช ช่างงาน วศ.บ.10
220 6415123316 นางสาวณัฐวรรณ ฟักเจริญ วศ.บ.10
221 6415123317 นางสาวดาวดี คำแหลง วศ.บ.10
222 6415123318 นายธนบดี ดำนิล วศ.บ.10
223 6415123319 นายธนวัฒน์ ติเยาว์ วศ.บ.10
224 6415123320 นายธนวัต บูก้ง วศ.บ.10
225 6415123321 นายธีรภัทร์ มะโนเรือง วศ.บ.10
226 6415123322 นางสาวเพ็ญนภา มั่งปริก วศ.บ.10
227 6415123323 นางสาวภคนันท์ วงศ์ทา วศ.บ.10
228 6415123325 นายภราดร ลุงช้อย วศ.บ.10
229 6415123326 นายภัทรชนน สมหวัง วศ.บ.10
230 6415123327 นายภาณุวัฒน์ จอมหาร วศ.บ.10
231 6415123328 นายภาณุวิชญ์ อูปทอง วศ.บ.10
232 6415123329 นายภีรภัสฐ์ ลี วศ.บ.10
233 6415123330 นางสาวมณีดาว สาธุเม วศ.บ.10
234 6415123331 นางสาวเมษา ปัญญาถา วศ.บ.10
235 6415123332 นายรณฤทธิ์ ยาสาร วศ.บ.10
236 6415123334 นายวัชรกรณ์ สุกระมณี วศ.บ.10
237 6415123335 นายวัชรพล คำล้น วศ.บ.10
238 6415123336 นางสาวศศิวราศ์ เรืองจันทร์ วศ.บ.10
239 6415123337 นางสาวศิริวรรณ ฟักสุวรรณ วศ.บ.10
240 6415123338 นายศุภกร รุ่งสอาด วศ.บ.10
241 6415123339 นายษเมธ เลิศปภศิลป์ วศ.บ.10
242 6415123340 นางสาวสุชัญญา มลแก้ว วศ.บ.10
243 6415123341 นางสาวสุชัญญา ศรีพานิช วศ.บ.10
244 6415123342 นายสุริยัน คำดี วศ.บ.10
245 6415123343 นางสาวอรณิชา ทิพย์ชัย วศ.บ.10
246 6415123349 นางสาวจิตสุภา เคารพปรัชญา วศ.บ.10
247 6415123352 นางสาวนัฐกานต์ จูกลาง วศ.บ.10
248 6415123355 นายพณพล คงจันทร์ วศ.บ.10
249 6415123358 นายภูริ ธิบุญเรือง วศ.บ.10
250 6415123359 นายวศิน แพร่พิพัฒน์มงคล วศ.บ.10
251 6415123360 นายวาทิต ฉัตรฐาปนา วศ.บ.10
252 6415123362 นายสมชาย เกียรขจร วศ.บ.10
253 6415123364 นายอภิวัฒน์ ซื่อตรง วศ.บ.10
254 6415123365 นางสาวชลิตา โปธายะ วศ.บ.10
255 6415123367 นางสาวสุพิชชา มหาวุฒิ วศ.บ.10
256 6415123368 นางสาวชนิกานต์ กาวิโล วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
257 6318102301 นางสาวกวินธิดา วงค์ใหม่ ศศ.บ.10
258 6318102302 นายกษิดิศ นิยมสำรวจ ศศ.บ.10
259 6318102303 นายกษิดิศ สุภาคุณ ศศ.บ.10
260 6318102304 นางสาวกัญญาภา ปากเสนาะ ศศ.บ.10
261 6318102305 นางสาวกัลยกร อภิวงศ์ ศศ.บ.10
262 6318102306 นายกิตติพงศ์ ฟูเต็มวงค์ ศศ.บ.10
263 6318102310 นางสาวเกศรา ตาติ๊บ ศศ.บ.10
264 6318102312 นางสาวเขมจิรา ถิ่นสุข ศศ.บ.10
265 6318102324 นางสาวชญานิศ ธารีจิตร์ ศศ.บ.10
266 6318102327 นายชลกันต์ ตันกิจประเสริฐ ศศ.บ.10
267 6318102331 นายโชค แป้นเจริญ ศศ.บ.10
268 6318102347 นายธนวัฒน์ จิตรบุญ ศศ.บ.10
269 6318102349 นางสาวธมลวรรณ จี้รัตน์ ศศ.บ.10
270 6318102351 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบุญเพ็ง ศศ.บ.10
271 6318102353 นายธีปกรณ์ ช่วยคิด ศศ.บ.10
272 6318102355 นายนพรุจ ภู่พารา ศศ.บ.10
273 6318102357 นายนรวร เตชะสร ศศ.บ.10
274 6318102358 นายนราธิป นวลจันทร์ ศศ.บ.10
275 6318102361 นายนิติพล ยืนยง ศศ.บ.10
276 6318102362 นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์เสนา ศศ.บ.10
277 6318102364 นางสาวเบญญา จิตรงามขำ ศศ.บ.10
278 6318102366 นางสาวประภาวดี ไชยมงคล ศศ.บ.10
279 6318102368 นางสาวปัณฑิตา แก้วปัน ศศ.บ.10
280 6318102371 นายปุวริศศร จำนงค์ว์ฒน์ ศศ.บ.10
281 6318102375 นางสาวพรชิตา ถาวร ศศ.บ.10
282 6318102376 นางสาวพรธิภา จันทร์ดาพรหม ศศ.บ.10
283 6318102382 นายพัฒกร สนธิ์ทิม ศศ.บ.10
284 6318102386 นายพันดวง ผูกพันธ์ ศศ.บ.10
285 6318102389 นายพีณพัฒน์ บุณณสิริ ศศ.บ.10
286 6318102391 นายภราดร อินพุฒิ ศศ.บ.10
287 6318102392 นายภัทร บุญบำรุง ศศ.บ.10
288 6318102396 นายภานุวัฒน์ พูลสุข ศศ.บ.10
289 6318102402 นายวงศกร ดวงรุ่งนภา ศศ.บ.10
290 6318102403 นายวรเมธ เรือนคำ ศศ.บ.10
291 6318102404 นางสาววรัญญา บุญมา ศศ.บ.10
292 6318102407 นายวายุเทพ สุวรรณดี ศศ.บ.10
293 6318102408 นายวีรเทพ ในฤทัย ศศ.บ.10
294 6318102409 นายวุฒิพงษ์ เพชรบุญมี ศศ.บ.10
295 6318102410 นางสาวศรัญญา โต๊ะเก็ง ศศ.บ.10
296 6318102412 นายศักดิ์สิทธิ์ สรรค์สร้าง ศศ.บ.10
297 6318102413 นายศิพัตม์ เสวีวัลลภ ศศ.บ.10
298 6318102415 นายศิวัช ไตรนทีพิทักษ์ ศศ.บ.10
299 6318102416 นางสาวสโรชิตา ยังอ้น ศศ.บ.10
300 6318102418 นายสิรภพ ตรีรัตน์ ศศ.บ.10
301 6318102419 นางสาวสิรินยา บุญคำ ศศ.บ.10
302 6318102423 นางสาวแสงดาว เวหะชาติ ศศ.บ.10
303 6318102424 นายอดิศักดิ์ วันใส ศศ.บ.10
304 6318102425 นายอนุสรณ์ ทาโม่น ศศ.บ.10
305 6318102426 นางสาวอภิชญา สมไหว ศศ.บ.10
306 6318102427 นางสาวอภิรดี เอื้อธรรม ศศ.บ.10
307 6318102429 นางสาวอัศญาณิน อินใจ ศศ.บ.10
308 6318102430 นางสาวอาทิตยา ทองสังข์ ศศ.บ.10
309 6318102431 นางสาวอารยา สิงห์ไผ่ ศศ.บ.10
310 6318102433 นายกฤตพัส บุรินตูม ศศ.บ.10
311 6318102434 นายกฤตยชญ์ จิตต์เพียร ศศ.บ.10
312 6318102435 นายชัยวัฒน์ คำนวลจิตร ศศ.บ.10
313 6318102436 นายทักษ์ดนัย เกษี ศศ.บ.10
314 6318102440 นางสาวพรนภา นนทจันทร์ ศศ.บ.10
315 6318102444 นายอานนท์ - ศศ.บ.10
316 6318102445 นางสาวกัญญารักษ์ ใจโพธิ์ ศศ.บ.10
317 6318102446 นางสาวปัณฑ์ชนิต นครังกุล ศศ.บ.10
318 6318102451 นายวชิรวิชญ์ เกตุนุช ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
319 6219101301 นางสาวเกวลี อิ้มทับ ทล.บ.10
320 6219103501 นางสาวกัญญาณัฐ ประชุมพรรณ์ สถ.บ.10
321 6219103516 นางสาวปุญชรัศมิ์ บำรุงราชภักดี สถ.บ.10
322 6319102502 นางสาวกันติชา กายสิทธิ์ ภ.สถ.บ.10
323 6319102525 นางสาวเรืองศิริ จิตวิโส ภ.สถ.บ.10
324 6319103501 นายกรวิทย์ สร้อยเพ็ชร สถ.บ.10
325 6319103505 นางสาวเจตนัตว์ แสงทอง สถ.บ.10
326 6319103508 นางสาวชรินทร บุญทุม สถ.บ.10
327 6319103509 นายญาณากร โคลำ สถ.บ.10
328 6319103513 นายณัฐวัชร ศรีพุ่ม สถ.บ.10
329 6319103514 นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี สถ.บ.10
330 6319103515 นางสาวธนพรรณ ดีเอี่ยม สถ.บ.10
331 6319103517 นางสาวนรากร หลวงสนิท สถ.บ.10
332 6319103518 นางสาวนรินทิพย์ จันทิชัย สถ.บ.10
333 6319103520 นางสาวนัชชา แซ่ย่าง สถ.บ.10
334 6319103524 นางสาวปภาวรินทร์ มีสอาด สถ.บ.10
335 6319103525 นางสาวประภาพร บัวกล้า สถ.บ.10
336 6319103531 นางสาวมนทกานต์ สมพูล สถ.บ.10
337 6319103532 นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ จินจำ สถ.บ.10
338 6319103542 นางสาวศรุตา วันดี สถ.บ.10
339 6319103547 นางสาวอติกานต์ จำปา สถ.บ.10
340 6319103548 นางสาวอริสรา ปัญจมพาณิชย์ สถ.บ.10
341 6319103550 นางสาวอารียา สาคร สถ.บ.10
342 6319103551 นางสาวอิสริยา โพธิ์ปลอด สถ.บ.10
343 6319103552 นางสาวณัฐกานต์ สวนแก้ว สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
344 6222101328 นางสาวชฎากาญจน์ หลวงปางอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
345 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ.10
346 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ.10
347 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ.10
348 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ.10
349 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ.10
350 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ.10
351 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ.10
352 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ.10
353 6422101317 นางสาวกิติมา การอ้วน วท.บ.10
354 6422101320 นางสาวเกษราภรณ์ ถมมา วท.บ.10
355 6422101326 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ วท.บ.10
356 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ.10
357 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ.10
358 6422101330 นางสาวจิราภา สำราญกลาง วท.บ.10
359 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ.10
360 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ.10
361 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ.10
362 6422101351 นางสาวณัฐชา เรือนมูล วท.บ.10
363 6422101358 นางสาวดวงกมล ใจหลวง วท.บ.10
364 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ.10
365 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ.10
366 6422101377 นางสาวธารารัตน์ ก้านเพชร วท.บ.10
367 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ.10
368 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ.10
369 6422101404 นางสาวปฐมภรณ์ วันรักชาติ วท.บ.10
370 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ.10
371 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ.10
372 6422101409 นางสาวปรียานุช สำรวมจิตร์ วท.บ.10
373 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ.10
374 6422101414 นางสาวปุณยนุช สีดาโชติ วท.บ.10
375 6422101419 นางสาวพลอยกาญน์ คำศรี วท.บ.10
376 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ.10
377 6422101428 นางสาวพิมชนก ภูนี วท.บ.10
378 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ.10
379 6422101435 นายไพรัตน์ สวยล้ำ วท.บ.10
380 6422101436 นายฟาร์อีส อุประกุล วท.บ.10
381 6422101440 นางสาวภัทรวดี สงโสด วท.บ.10
382 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ.10
383 6422101451 นางสาวรัชฎากร รู้เจน วท.บ.10
384 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ.10
385 6422101457 นางสาวรุ่งไพลิน พิวขุนทด วท.บ.10
386 6422101458 นายวงศธร ศรีจันทร์ทอง วท.บ.10
387 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ.10
388 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ.10
389 6422101472 นางสาวศศิวิมล กันสุไลย์ วท.บ.10
390 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ.10
391 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ.10
392 6422101485 นางสาวสิริวิมล ยุทธตานนท์ วท.บ.10
393 6422101494 นางสาวสุนทรี สีสนิท วท.บ.10
394 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ.10
395 6422101498 นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง วท.บ.10
396 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ.10
397 6422101509 นางสาวอนุสรา ใจปิน วท.บ.10
398 6422101510 นางสาวอภิรดี ตามชู วท.บ.10
399 6422101511 นายอภิวิชญ์ โพธิ์สิทธิสีดา วท.บ.10
400 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ.10
401 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ.10
402 6422101537 นายปฐมพงษ์ ใจจันตา วท.บ.10
403 6422101546 นางสาวศิริรัตน์ หลงโสกเชือก วท.บ.10
404 6422101549 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ วท.บ.10
405 6422101550 นางสาวสุภมาศ คำปัน วท.บ.10
406 6422101551 นางสาวอติกานต์ ไพศาลพงศ์ วท.บ.10
407 6422101553 นายอัษศราวุธ สุวรรณเทศ วท.บ.10
408 6422101555 นายอิทธิพล บุญรักษา วท.บ.10
409 6422102005 นายโชติกานต์ ป้อปาลี วท.บ.10
410 6422102007 นางสาวนิศาชน แพ่งรักษ์ วท.บ.10
411 6422102009 นางสาวพรวนัช เปอลอย วท.บ.10
412 6422102012 นางสาววราภรณ์ สืบดี วท.บ.10
413 6422102014 นายศักดาวุฒิ พวงมาลา วท.บ.10
414 6422102016 นางสาวสุประวีณ์ หล้าเดือน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47