เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม21
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6505101471 นายสรชา สร้อยนาค ร.บ.10
2 6505101472 นายสิทธิณัฐ อารยะวังโส ร.บ.10
3 6505101473 นายสิรดนัย สิงห์แก้ว ร.บ.10
4 6505101474 นางสาวสิรินดา แก้วบุตร ร.บ.10
5 6505101475 นางสาวสิลีธร สุนา ร.บ.10
6 6505101476 นายสุดทิวัฒ จันทร์ใส ร.บ.10
7 6505101477 นางสาวสุทธนุช พวงพุ่ม ร.บ.10
8 6505101478 นางสาวสุภาพร สายตรง ร.บ.10
9 6505101479 นางสาวสุรัชณี แปรพิมพา ร.บ.10
10 6505101480 นางสาวแสงจันทร์ จันต๊ะ ร.บ.10
11 6505101481 นางสาวแสงรพี เพชรรัตน์ ร.บ.10
12 6505101482 นางสาวหทัยชนก ใจติ๊บ ร.บ.10
13 6505101483 นางสาวหทัยรัตน์ เตียนคำ ร.บ.10
14 6505101484 นายอธิกมาส ศรีปาน ร.บ.10
15 6505101485 นางสาวอธิชา ชัยภิบาล ร.บ.10
16 6505101486 นายอธิป ลันสันเทียะ ร.บ.10
17 6505101487 นายอนุวัฒ สถา ร.บ.10
18 6505101488 นางสาวอมรรัตน์ คงคา ร.บ.10
19 6505101489 นางสาวอรวรรณ มงคลเจริญสิน ร.บ.10
20 6505101490 นางสาวอรวรรณ ยะปะพัน ร.บ.10
21 6505101491 นางสาวอริสรา บุญมาเรือน ร.บ.10
22 6505101492 นางสาวอรุโณชา คำแดง ร.บ.10
23 6505101493 นางสาวอังคณา มณีฉาย ร.บ.10
24 6505101494 นายอาณกร โพธิสาโร ร.บ.10
25 6505101495 นางสาวอาทิตยา ทองประสาน ร.บ.10
26 6505101496 นายฮัมดี ละมะโต ร.บ.10
27 6505101497 นางสาวเปรมมิกา บุญแก้ว ร.บ.10
28 6505101498 นายวรปรัชญ์ ทวีกุล ร.บ.10
29 6505101499 นางสาวปฐมพร ไกรเกตุ ร.บ.10
 ศิลปศาสตร์
30 6314102397 นางสาวภคมน เขียววัน B.A.10
31 6314102408 นางสาวยศวดี เพ็ญพิชัย B.A.10
32 6314102437 นางสาวศศลักษณ์ เรือนใจแก่น B.A.10
33 6314102438 นางสาวศิรินญา วงษ์กิ่ง B.A.10
34 6314102439 นางสาวศิรินภา ศรีคำ B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
35 6515123353 นายสุทธิภัทร ตั้งมั่นดี วศ.บ.10
36 6515123354 นางสาวสุพรรษา ถิ่นพายัพย์ วศ.บ.10
37 6515123355 นายสุภัทรชัย ต๊ะนา วศ.บ.10
38 6515123356 นายอนันยช สุขศรี วศ.บ.10
39 6515123357 นายอภิสิทธิ์ จันทำ วศ.บ.10
40 6515123358 นางสาวอัมพิกา นามมนตรี วศ.บ.10
41 6515123359 นางสาวช่อชมพู จันทะผล วศ.บ.10
42 6515123360 นางสาวชิชา ชิตนากรณ์ วศ.บ.10
43 6515123361 นายณัฐพงศ์ สังข์เงิน วศ.บ.10
44 6515123362 นายณัฐยศ เสนวรรณะ วศ.บ.10
45 6515123363 นางสาวณัฐริกา ประสพชัย วศ.บ.10
46 6515123364 นายธนกร จรูญรักษ์ วศ.บ.10
47 6515123365 นายภานุวัฒน์ เลี้ยวกลาง วศ.บ.10
48 6515123366 นางสาวสวรส สุวรรณจิตต์ วศ.บ.10
49 6515123367 นางสาวกรกนกวรรณ ใจใหม่ วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
50 6218102322 นางสาวชุติมา ไทยอู่ ศศ.บ.10
51 6418102437 นายธนพล คลี่แก้ว ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
52 6519102501 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์ทอง ภ.สถ.บ.10
53 6519102502 นางสาวกรพินธุ์ โทสาลี ภ.สถ.บ.10
54 6519102503 นางสาวกัญญาณัฐ เคนพล ภ.สถ.บ.10
55 6519102504 นางสาวกัลยกร เป็นสุข ภ.สถ.บ.10
56 6519102505 นายฉัตรดนัย เชื้อเจ็ดตน ภ.สถ.บ.10
57 6519102506 นายชวลิต หลวงอี่ ภ.สถ.บ.10
58 6519102507 นางสาวชาลิสา พรมลือ ภ.สถ.บ.10
59 6519102508 นางสาวชุติมน ศรีแก้ว ภ.สถ.บ.10
60 6519102509 นายณัฐวัตร ศรีใจวงศ์ ภ.สถ.บ.10
61 6519102510 นายถิรพุทธิ์ บุญกลัด ภ.สถ.บ.10
62 6519102511 นางสาวทัศนีย์ ปิงแก้ว ภ.สถ.บ.10
63 6519102512 นางสาวธนวรรณ นาคแย้ม ภ.สถ.บ.10
64 6519102513 นางสาวธมนวรรณ คงยืน ภ.สถ.บ.10
65 6519102514 นางสาวธัญวรัตน์ ธงชัยอภิสุมา ภ.สถ.บ.10
66 6519102515 นายนรุตม์ แย้มดนตรี ภ.สถ.บ.10
67 6519102516 นายพนธกร กรพิทักษ์ ภ.สถ.บ.10
68 6519102517 นางสาวพัฐธนิสา ไอยรารัตน์ ภ.สถ.บ.10
69 6519102518 นายภคพงศ์ ทองศรีชุม ภ.สถ.บ.10
70 6519102519 นางสาวภัควลัญช์ จันทร์รักษ์ ภ.สถ.บ.10
71 6519102520 นายภาณุพงศ์ ศรีเณร ภ.สถ.บ.10
72 6519102521 นางสาวมณีนพรัตน์ วงษาเนาว์ ภ.สถ.บ.10
73 6519102522 นางสาวลลิล วงษ์ทองดี ภ.สถ.บ.10
74 6519102523 นางสาวลักษิกา เมณฑ์กูล ภ.สถ.บ.10
75 6519102524 นางสาวศศิณา เหมรัตน์หิรัญ ภ.สถ.บ.10
76 6519102525 นายศุภกร ศรีสว่าง ภ.สถ.บ.10
77 6519102526 นางสาวศุภิสรา นานรัมย์ ภ.สถ.บ.10
78 6519102527 นางสาวสุภารัตน์ ครุฑพงษ์ ภ.สถ.บ.10
79 6519102528 นางสาวอนลัส ภู่บาง ภ.สถ.บ.10
80 6519102529 นางสาวอภิญญา สว่างจันทร์ ภ.สถ.บ.10
81 6519102530 นางสาวอมรรัตน์ ชะเอม ภ.สถ.บ.10
82 6519102531 นางสาวอรรณษา พุกการะเวก ภ.สถ.บ.10
83 6519102532 นางสาวอาทิติยา คุมทิพย์ ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47