เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม3
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6208108303 นายผดุงเดช เขื่อนเก้า ศศ.บ.10
2 6408114415 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ วท.บ.10
3 6508114354 นายปพนพัชร์ พวงสุมาลย์ วท.บ.10
4 6508114362 นายปิยราช เคหัง วท.บ.10
5 6508114363 นางสาวปุญญิศา ทองเอียด วท.บ.10
6 6508114364 นางสาวพรรณพิทักษ์ พันเศษ วท.บ.10
7 6508114365 นางสาวพรรณภษา พุกพันธุ์ วท.บ.10
8 6508114366 นางสาวพฤศจี อาจหาญ วท.บ.10
9 6508114367 นางสาวพัชรฤดี จ๋อยพรม วท.บ.10
10 6508114368 นางสาวพิชญ์สินี ถุงเงิน วท.บ.10
11 6508114369 นางสาวพุดน้ำบุตย์ สานประดิษฐ์ วท.บ.10
12 6508114371 นายมงคล โชคลาภา วท.บ.10
13 6508114372 นายรพีภัทร แซ่ไหล วท.บ.10
14 6508114373 นางสาวรัตนาวดี ศิริภา วท.บ.10
15 6508114374 นายฤทธิชัย หนูเกิด วท.บ.10
16 6508114375 นางสาวลลนา โค้งคำแดง วท.บ.10
17 6508114377 นางสาววรรณิศา บุญสูง วท.บ.10
18 6508114379 นางสาววรัญญา ปัดทอง วท.บ.10
19 6508114381 นางสาววราภรณ์ หรีหร่อง วท.บ.10
20 6508114382 นางสาววันทนีย์ ใคร่ครวญ วท.บ.10
21 6508114384 นางสาววิชุดา บุญมาพันธ์ วท.บ.10
22 6508114385 นางสาววิภาวดี พันปี วท.บ.10
23 6508114386 นางสาววิแวว อุ่นถิ่น วท.บ.10
24 6508114387 นายวุฒิพงษ์ เเอเเดง วท.บ.10
25 6508114388 นายศรนรินทร์ โยงปราง วท.บ.10
26 6508114390 นางสาวศิริลักษณ์ ผลจันทร์ วท.บ.10
27 6508114391 นายศุภกร ใคร่ครวญ วท.บ.10
28 6508114392 นางสาวสายพิณ พวงมณี วท.บ.10
29 6508114393 นางสาวสาวิตรี เมฆโพยม วท.บ.10
30 6508114396 นางสาวสุดารัตน์ จิตรแจ้ง วท.บ.10
31 6508114397 นางสาวสุทธิดา กิติรัตน์ วท.บ.10
32 6508114398 นางสาวสุทธิดา จอมใจ วท.บ.10
33 6508114399 นางสาวสุธาสินี งามขำ วท.บ.10
34 6508114400 นายสุนทร สิงห์แก้ว วท.บ.10
35 6508114401 นางสาวสุภาภรณ์ ไชย์บัวแก้ว วท.บ.10
36 6508114403 นายอธิราช ศักดิ์สิรพันธุ์ วท.บ.10
37 6508114406 นางสาวอรกัญญา ปลอดภัย วท.บ.10
38 6508114407 นางสาวอรจิรา ถิระกุลเมธี วท.บ.10
39 6508114408 นางสาวอรณัฐ ชั้นกลาง วท.บ.10
40 6508114409 นางสาวอรทัย จันทะคุณ วท.บ.10
41 6508114413 นางสาวอลิศยา ลำน้อย วท.บ.10
42 6508114415 นางสาวอารีรัตน์ เย่าเฉื้อง วท.บ.10
43 6508114418 นายณัฐพล หึงษาชู วท.บ.10
44 6508114419 นายปรัชญา แก้วเมืองมา วท.บ.10
45 6508114421 นางสาวสุภาวดี บัวพา วท.บ.10
46 6508114422 นางสาวเสาวลักษณ์ โยทชัย วท.บ.10
47 6508115316 นางสาวมนัสวี อุดมมหาไพร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47