เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม5
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6508115001 นางสาวซากีนะห์ มือยา 10
2 6508115002 นายธนพัฒน์ ปิ่นทอง 10
3 6508115003 นางสาวนูรฮายาตี วาเด็ง 10
4 6508115004 นางสาวฟาตีฮะห์ วิชา 10
5 6508115005 นางสาวแวซง สาและ 10
6 6508115006 นายสมัชญ์ เทียมแสน 10
7 6508115007 นางสาวสุไฮลา มิง 10
8 6508115301 นางสาวกรองทอง จันทอง วท.บ.10
9 6508115302 นายกัณตพิชญ์ วงศ์ศิริ วท.บ.10
10 6508115303 นายกิตินรินทร์ วันทยา วท.บ.10
11 6508115304 นายคณิศร สมานพงษ์ วท.บ.10
12 6508115305 นางสาวจิรานันท์ ปันฟอง วท.บ.10
13 6508115307 นางสาวณัฐชยา สืบปาระ วท.บ.10
14 6508115308 นายณัฐวุฒิ อินเปี้ย วท.บ.10
15 6508115309 นายธราดล ขาวเหลือง วท.บ.10
16 6508115310 นางสาวนัทธฤดี อิ่นแก้ว วท.บ.10
17 6508115311 นายนันทพงศ์ จิรวัลลภ วท.บ.10
18 6508115312 นายปภังกร จันตาเขียว วท.บ.10
19 6508115313 นางสาวพรพิมล ติ๊บแก้ว วท.บ.10
20 6508115314 นางสาวพิชญา ภู่ทอง วท.บ.10
21 6508115315 นายพีรพัฒน์ จาบทอง วท.บ.10
22 6508115317 นายยสุตมา ดอกจือ วท.บ.10
23 6508115318 นางสาวรัตนา นุชัย วท.บ.10
24 6508115319 นายวิริยะ สุขผ่อง วท.บ.10
25 6508115320 นางสาวสุภารัตน์ ภักดีนอก วท.บ.10
26 6508115321 นางสาวอริสรา บุญสมาน วท.บ.10
27 6508115322 นายเอกชัย วงค์สิงห์ วท.บ.10
28 6508115325 นางสาวนารีรัตน์ กุลลาว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47