เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408109321 นายนัทธพงศ์ ชาวไพร วท.บ.10
2 6508109002 นายโยธิน คชรินทร์ วท.บ.10
3 6508114301 นางสาวกมลวรรณ สุขศิริ วท.บ.10
4 6508114302 นางสาวกัญญาณัฐ เสวะกะ วท.บ.10
5 6508114303 นางสาวกานต์มณี ใบจำปี วท.บ.10
6 6508114304 นางสาวกุสุมา จันทปัญญา วท.บ.10
7 6508114305 นายเขษมศักดิ์ กุลาวาชัย วท.บ.10
8 6508114307 นายจักราช ไชยมณี วท.บ.10
9 6508114308 นางสาวจันทิมา ปทุมสูติ วท.บ.10
10 6508114309 นางสาวจิตรทิวา ศรีฉ่ำ วท.บ.10
11 6508114310 นายจิรเมธ แก้วจันทร์เพชร วท.บ.10
12 6508114311 นางสาวจิราพัชร ชูสุข วท.บ.10
13 6508114312 นางสาวจิราภา ฉิมลี วท.บ.10
14 6508114313 นางสาวจิราภา เทพเดช วท.บ.10
15 6508114314 นายจิรายุ วาณิชวิโรจน์ วท.บ.10
16 6508114315 นางสาวจุฑาทิพย์ เพ็งสุข วท.บ.10
17 6508114316 นางสาวจุฑามาศ ดีเมฆ วท.บ.10
18 6508114317 นางสาวชนากานต์ ต๊ะกัน วท.บ.10
19 6508114318 นางสาวชาลิสา ศรีลาศักดิ์ วท.บ.10
20 6508114319 นางสาวชุติกานต์ วงศ์วรานุกูล วท.บ.10
21 6508114320 นายชุติวัต ภูมิพัฒน์ วท.บ.10
22 6508114321 นายไชยณรงค์ จันทร์บุตรศรี วท.บ.10
23 6508114322 นางสาวญดาวรรณ จูมเกตุ วท.บ.10
24 6508114323 นางสาวฐิตาพร เมฆสำลี วท.บ.10
25 6508114325 นายณพสธร บุญชูช่วย วท.บ.10
26 6508114326 นายณัฐปคัลภ์ คำจันทราช วท.บ.10
27 6508114330 นางสาวดาหวัน สีหามาตร วท.บ.10
28 6508114332 นางสาวดุสิตา สันทอง วท.บ.10
29 6508114333 นายตรีภพ รุ่งเรือง วท.บ.10
30 6508114334 นางสาวตวงทิพย์ มะลิสิงห์ วท.บ.10
31 6508114335 นางสาวทิพวรรณ มาศดำ วท.บ.10
32 6508114336 นายธนกร แซ่ย่าง วท.บ.10
33 6508114337 นายธนดล จิตอารีย์ วท.บ.10
34 6508114338 นายธนวัฒน์ หวันสมัน วท.บ.10
35 6508114339 นายธราดล ยี่หล้า วท.บ.10
36 6508114341 นางสาวธัญญารักษ์ ลาภโชค วท.บ.10
37 6508114342 นางสาวธีรฎาภรณ์ ทองพรรณ วท.บ.10
38 6508114343 นายธีรภัทร สีหาบุตร วท.บ.10
39 6508114344 นายนัทธพงศ์ ศรีคีรีราษฎร์ วท.บ.10
40 6508114345 นายนัทธพงศ์ หนูกุล วท.บ.10
41 6508114346 นายนันทิพัฒน์ นมเนย วท.บ.10
42 6508114347 นางสาวนาปือ จะอื่อ วท.บ.10
43 6508114348 นางสาวน้ำหนึ่ง พรหมหาญ วท.บ.10
44 6508114349 นางสาวบัณฑิตา อินพานิช วท.บ.10
45 6508114350 นางสาวบัวชมพู ท้องถิ่นพฤกษ์ วท.บ.10
46 6508114351 นายปฎิพัทธ์ วงษ์รัตน์ วท.บ.10
47 6508114355 นางสาวปวีณา ไกรทองศรี วท.บ.10
48 6508114356 นางสาวปัณฑิตา แดงเพชร วท.บ.10
49 6508114357 นางสาวปัณฑิตา พวงดอกไม้ วท.บ.10
50 6508114358 นายปัณณ์ สุนทรา วท.บ.10
51 6508114359 นายปัทมากร โคตรวงศ์ วท.บ.10
52 6508114360 นางสาวปาณิสรา ไทยกุล วท.บ.10
53 6508115008 นายสรศักดิ์ บุญบก 10
54 6508131301 นายชัยมงคล สําเพ็ญ วท.บ.10
55 6508131302 นางสาวกมลรัตน์ สาสี วท.บ.10
56 6508131303 นายชญานิน มนต์พานทอง วท.บ.10
57 6508131304 นางสาวณัฐธิชา เชื้อชัย วท.บ.10
58 6508131305 นายณัฐวัฒน์ กาวิละพันธ์ วท.บ.10
59 6508131308 นางสาวนวลวรรณ ตัณฑ์เจริญรัตน์ วท.บ.10
60 6508131309 นางสาวปิยธิดา จันรอน วท.บ.10
61 6508131310 นางสาวพิมพ์ชนก พนาไกรศรสถิต วท.บ.10
62 6508131311 นางสาวภัทราพร สินทบ วท.บ.10
63 6508131314 นางสาวสุดารัตน์ แสงหว้า วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47