เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม320 : ชีวเคมีเบื้องต้น
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102341 นายไชยวัฒน์ เพชรศรีเจริญ วท.บ.10
2 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
3 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
4 6401101303 นางสาวกมลชนก เมืองนาค วท.บ.10
5 6401101305 นายกฤตชนะ เหมืองจา วท.บ.10
6 6401101306 นายกลาง ลุงกอ วท.บ.10
7 6401101307 นางสาวกันทิยา ขานทอง วท.บ.10
8 6401101308 นายกิตติคุณ ศรีคำมา วท.บ.10
9 6401101311 นางสาวชลธิชา ชื่นตา วท.บ.10
10 6401101312 นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ วท.บ.10
11 6401101313 นายชินกฤต รักชาวไร่ วท.บ.10
12 6401101315 นางสาวณัฐวดี ยอดแสง วท.บ.10
13 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
14 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
15 6401101318 นายธีรภัทร ดีขามป้อม วท.บ.10
16 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
17 6401101320 นายนัฐตพล ภูทองเงิน วท.บ.10
18 6401101321 นางสาวนิชานนท์ ทับไธสง วท.บ.10
19 6401101322 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วท.บ.10
20 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
21 6401101326 นางสาวปิยาภรณ์ อุดดี วท.บ.10
22 6401101327 นายปุณณวิช เนตรรัตนะ วท.บ.10
23 6401101328 นายพงศธร จันทร์สิงขรณ์ วท.บ.10
24 6401101330 นายพงษ์พัฒน์ ถาบุญเรือง วท.บ.10
25 6401101331 นายพีรศุษม์ นาพรหม วท.บ.10
26 6401101332 นางสาวเพชรมณี กางนอก วท.บ.10
27 6401101333 นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ วท.บ.10
28 6401101334 นางสาวภิรมน ไพรคุ้มครอง วท.บ.10
29 6401101335 นางสาวภูริชญา พันหนองหว้า วท.บ.10
30 6401101336 นางสาวมนัสชนก วงค์ษา วท.บ.10
31 6401101337 นางสาวยูถิกา แบนลี วท.บ.10
32 6401101338 นายฦาชา บำรุงเชื้อ วท.บ.10
33 6401101339 นางสาววรัชยา ประไพเพชร วท.บ.10
34 6401101341 นางสาววันนิชา กล้าแข็ง วท.บ.10
35 6401101342 นางสาววัลลภา ศิริสุวรรณ วท.บ.10
36 6401101343 นางสาววาสินี โสภาบุตร วท.บ.10
37 6401101344 นางสาวศกาวรัตน์ พรนิชสกุล วท.บ.10
38 6401101345 นางสาวศิรประภา วัฒนพันธุ์สอน วท.บ.10
39 6401101347 นางสาวศิริรชา มหาบัน วท.บ.10
40 6401101348 นางสาวศุภาพิชย์ เต็มใจ วท.บ.10
41 6401101349 นายสงกรานต์ แสนใจ วท.บ.10
42 6401101350 นางสาวสินีนาฏ คำไชโย วท.บ.10
43 6401101351 นางสาวสุนันทา เทียมจันทร์ วท.บ.10
44 6401101352 นางสาวสุนิษา จรรยา วท.บ.10
45 6401101353 นางสาวสุรีย์นภา เสาร์ละวะ วท.บ.10
46 6401101354 นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ วท.บ.10
47 6401101356 นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ วท.บ.10
48 6401101357 นางสาวหฤทัย ทับทิม วท.บ.10
49 6401101359 นายอนุสรณ์ ทิมเปีย วท.บ.10
50 6401101360 นางสาวอาภัสรา ใหม่มามูล วท.บ.10
51 6401101361 นางสาวอินทิรา จุลจันทนโพธิ์ วท.บ.10
52 6401101362 นายณรงค์ฤทธิ์ สระทองโน วท.บ.10
53 6401101363 นางสาวธัญญารัตน์ ซองเงิน วท.บ.10
54 6401101364 นางสาวพลอยชมพู จำวิเศษ วท.บ.10
55 6401101365 นางสาววิไลลักษณ์ ลายศิลา วท.บ.10
56 6401101366 นายสหรัฐ วงษ์ลคร วท.บ.10
57 6401102303 นายกฤษณะ นุชบ้านป่า วท.บ.10
58 6401102311 นางสาวกุลนิษฐ์ แยกโคกสูง วท.บ.10
59 6401102317 นายคชวรรธน์ จินดาศรี วท.บ.10
60 6401102332 นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ วท.บ.10
61 6401102341 นายฐิติพงษ์ ทองโชติ วท.บ.10
62 6401102348 นางสาวณัดฐธิดา สุวรรณเมฆ วท.บ.10
63 6401102349 นางสาวณิชกานต์ ยอดดี วท.บ.10
64 6401102350 นางสาวณุตตรา มาเยอะ วท.บ.10
65 6401102355 นายถิรภาพ เพ็งตา วท.บ.10
66 6401102359 นายธนพนธ์ ชาหอม วท.บ.10
67 6401102360 นางสาวธนพร ศรีพรหมคุณ วท.บ.10
68 6401102370 นายธารณ์ปฏิราช นามแก้ว วท.บ.10
69 6401102371 นายธีระธาดา ทูพันดุง วท.บ.10
70 6401102375 นางสาวนภาพร จินะพรม วท.บ.10
71 6401102378 นางสาวนาตยา ทิมกลั่น วท.บ.10
72 6401102399 นางสาวพิมพ์มณี พวงมณี วท.บ.10
73 6401102402 นายพีรพัฒน์ สุขฟอง วท.บ.10
74 6401102405 นางสาวภัคจิรา จะงาม วท.บ.10
75 6401102422 นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร วท.บ.10
76 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
77 6401102444 นายสิทธิศักดิ์ แพงสอน วท.บ.10
78 6401102445 นายสิรธีร์ กระบวนสง่า วท.บ.10
79 6401102455 นายสุเมธี วงศ์นารี วท.บ.10
80 6401102458 นางสาวสุวิดา พิสมัย วท.บ.10
81 6401102459 นางสาวเสาวภา ตุละวิภาค วท.บ.10
82 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
83 6401102491 นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง วท.บ.10
84 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
85 6401102507 นายวรพล ปานขาว วท.บ.10
86 6401102510 นายศรุต แสงทอง วท.บ.10
87 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
88 6401126301 นางสาวกมลพรรณ นาคเกตุ 10
89 6401126303 นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ 10
90 6401126304 นางสาวณัฐกานต์ คำมุงคุณ 10
91 6401126305 นางสาวณัฐชยา รัตนพันธ์ 10
92 6401126306 นางสาวณัฐฌาย์ ตั้งมั่นคงเจริญ 10
93 6401126309 นางสาวพิรดา เล้าประเสริฐศรี 10
94 6401126311 นายอธิวัฒน์ อินต๊ะใจ 10
95 6401126313 นางสาวธัญจิรา ลำทอง 10
96 6401126314 นางสาวนิศารัตน์ แค้นหนองอ้อ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
97 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
98 6404102302 นายจรัญ เตชะ 10
99 6404102304 นางสาวจุฑามาศ จาดภักดี 10
100 6404102305 นางสาวณัฐธิดา เนื่องสุนันท์ 10
101 6404102307 นางสาวธันน์ชนก ธารศรีศักดิ์สกุล 10
102 6404102308 นางสาวนัฏฌาริกา ปานเนียม 10
103 6404102309 นางสาวบุณยวีร์ บุญจันทร์ 10
104 6404102310 นายพงศ์พิสุทธิ์ เนียมใย 10
105 6404102311 นางสาวพรรณภัค สุนทร 10
106 6404102312 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวงศ์ตระกูล 10
107 6404102313 นางสาวพิมพกานต์ แก้วเฮ้า 10
108 6404102314 นางสาวเพชรรดา ขันทะรักษ์ 10
109 6404102315 นางสาวเมธิรัตน์ หอคำเครื่อง 10
110 6404102316 นายราเมศวร์ คำเพ็ง 10
111 6404102317 นางสาววริศรา เตชะอำไพ 10
112 6404102318 นางสาววิศรุตา ไชยมงคล 10
113 6404102320 นางสาวศิริพิมพ์ ไทยลา 10
114 6404102321 นางสาวศิริลักษณ์ จันต๊ะนาเขต 10
115 6404102322 นางสาวสุทธิดา ท้าวทัยสงค์ 10
116 6404102324 นางสาวสุภัสสร มณีย์ 10
117 6404102325 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวทอง 10
118 6404102326 นางสาวอรัญญา วรพจน์ 10
119 6404102331 นางสาวพรรณวษา ขยันการ 10
120 6404102335 นางสาวยลดา ตาดี 10
121 6404102339 นางสาวไอยญารินทร์ พรหมายน 10
122 6404102341 นางสาวชาลิดา ชัยวันดี 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
123 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6422101321 นายเกียรติศักดิ์ คำพร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6422101324 นายคุณากร เอกอุดมพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
133 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
134 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
135 6422101355 นายณัฐพนธ์ สุทธวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
136 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
137 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6422101361 นายทินกร เพียรสวรรค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6422101364 นายธนภัทร แน่นอุดร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
142 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
143 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
144 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
145 6422101385 นายนภพล บุตรการ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
146 6422101390 นายนัทธพงศ์ จิตอารีย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
147 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
148 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
149 6422101404 นางสาวปฐมภรณ์ วันรักชาติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
150 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
151 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
152 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
153 6422101415 นางสาวผกามาศ แสนสี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
154 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
155 6422101433 นางสาวเพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
156 6422101437 นางสาวภรภัทร ใจโพธา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
157 6422101441 นางสาวภัทราพร เจ๊กพ่วง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
158 6422101451 นางสาวรัชฎากร รู้เจน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
159 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
160 6422101486 นางสาวสุชานาถ โฉมอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
161 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
162 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
163 6422101524 นางสาวอุบลวรรณ สายธารชื่นจิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
164 6422101527 นางสาวกัญญาณัฐ สะเดาว์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
165 6422101549 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
166 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
167 6422101557 นางสาววิราชินี สุขเจริญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47