เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม320 : ชีวเคมีเบื้องต้น
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001101031 นายวโรดม ใฝ่รักษาทรัพย์ วท.บ.10
2 6101102401 นายพงศ์ศิริ บุญกอด วท.บ.18
3 6101102424 นายรัชชานนท์ วงค์ไชย วท.บ.10
4 6101102490 นายอนิรุจน์ ศรีนาม วท.บ.10
5 6101102497 นางสาวอัมพร คงศรีทาน วท.บ.18
6 6101102498 นายอัมรินทร์ อาปัดชิง วท.บ.18
7 6101105372 นางสาวหวันยิหวา พรมสันต์ วท.บ.17
8 6201101005 นายกิตติพงษ์ อรัญปาน วท.บ(เกษตรศาสตร์)10
9 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
10 6301101342 นายสุรยุทธ บุตรดี วท.บ.10
11 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
12 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
13 6401101007 นายคเณศวร ณรงค์กูล วท.บ.10
14 6401101019 นายชาญชัย ท่องพนาศรี วท.บ.10
15 6401101027 นายเตชินท์ ชรอย วท.บ.10
16 6401101061 นายวิษณุ ปีติ วท.บ.10
17 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
18 6103104311 นายวรปรัชญ์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล วท.บ.10
19 6203103318 นางสาวนราพร นราพงษ์ วท.บ.10
20 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
21 6403103301 นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ วท.บ.10
22 6403103302 นางสาวกัญญารัตน์ ภิยาชัย วท.บ.10
23 6403103303 นายกิตติกรณ์ สมฤทธิ์ วท.บ.10
24 6403103305 นายจักรกิจ วงษ์สุนทร วท.บ.10
25 6403103306 นางสาวจิณห์วรา บัวตอง วท.บ.10
26 6403103307 นางสาวจิรภิญญา อิ่มประยูร วท.บ.10
27 6403103308 นางสาวจิรัชญา อิ่มประยูร วท.บ.10
28 6403103309 นางสาวชญานุตน์ พยัคฆพงษ์ วท.บ.10
29 6403103310 นางสาวชนนิกานต์ ไพรสันต์ วท.บ.10
30 6403103311 นางสาวชุติกาญจน์ ปัญญารอบรู้ วท.บ.10
31 6403103312 นางสาวณัฐกิตติมา ธุระ วท.บ.10
32 6403103313 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง วท.บ.10
33 6403103314 นายธนกฤต ใจบุญ วท.บ.10
34 6403103315 นายธนภัทร มะลิกะ วท.บ.10
35 6403103317 นายธีรเดช ขวัญอ่อน วท.บ.10
36 6403103318 นายธีราดล คงคำแหง วท.บ.10
37 6403103319 นางสาวเบญญาภา วุฒิคุณ วท.บ.10
38 6403103320 นางสาวปภัสวรรณ มากเมือง วท.บ.10
39 6403103321 นางสาวประดังงา ราชคิด วท.บ.10
40 6403103322 นางสาวประภัสสร มะโนแสน วท.บ.10
41 6403103323 นางสาวปัณฑิตา แข่งเพ็ญแข วท.บ.10
42 6403103324 นางสาวพรชนิตว์ ค้าไม้ วท.บ.10
43 6403103325 นางสาวพรนภา วันบุญ วท.บ.10
44 6403103326 นางสาวเพ็ญนภา คงแก้ว วท.บ.10
45 6403103327 นายภูริณัฐ สัมฤทธิ์กิจเจริญ วท.บ.10
46 6403103328 นางสาวมณีรัตน์ โปร่งจิตร วท.บ.10
47 6403103329 นางสาวเมธาพร ฟักน่วม วท.บ.10
48 6403103330 นายระพิพัฒน์ อินทร์ขาว วท.บ.10
49 6403103331 นางสาวรักษิณา อุปนันท์ วท.บ.10
50 6403103332 นางสาวลักษิกา เพ็ชรฉลู วท.บ.10
51 6403103333 นางสาววรรณภา เกตุอ่อน วท.บ.10
52 6403103334 นางสาวศิริเพ็ญ ฤทธิ์เมือง วท.บ.10
53 6403103335 นางสาวศุจีภรณ์ กลิ่นจันทร์ วท.บ.10
54 6403103336 นางสาวสรัลชนา สุรินทร์ วท.บ.10
55 6403103337 นางสาวสัตตบงกช สมุยน้อย วท.บ.10
56 6403103339 นางสาวสุชาดา ชะโลธร วท.บ.10
57 6403103340 นางสาวสุวรรณา ภู่พวง วท.บ.10
58 6403103342 นางสาวอภิชณา ศรีบุญ วท.บ.10
59 6403103343 นางสาวอังคนา จันทร์ปุย วท.บ.10
60 6403103344 นางสาวอัมภวรรณ คำตา วท.บ.10
61 6403103345 นางสาวกรวิการ์ ทิศา วท.บ.10
62 6403103346 นางสาวกษมาณิชย์ สิงห์โห วท.บ.10
63 6403103349 นายณภัทร อินทร์พันธ์ วท.บ.10
64 6403103350 นางสาวณัฐชญา แซ่ย่าง วท.บ.10
65 6403103351 นางสาวธวัลรัตน์ วาสีอนุรักษ์ วท.บ.10
66 6403103352 นายธาดา ช่างประดิษฐ์ วท.บ.10
67 6403103353 นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา จันทร์ใหม่ วท.บ.10
68 6403103354 นางสาวปัญญาพร ทับปลั่ง วท.บ.10
69 6403103355 นางสาวพิยะดา มาเมือง วท.บ.10
70 6403103356 นางสาวภวรัญชน์ วรรณะ วท.บ.10
71 6403103358 นางสาวมาลีวัลย์ ศรีมลทณ วท.บ.10
72 6403103359 นางสาวรุ่งนภา ฤกษ์พิชญโยธิน วท.บ.10
73 6403103360 นางสาววรรณนิษา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
74 6403103361 นางสาวศิรดา แมะบ้าน วท.บ.10
75 6403103362 นางสาวสุภาพร สรนุศิลป์ วท.บ.10
76 6403103363 นางสาวอารียา ขันฮะ วท.บ.10
77 6403104301 นายกอบศักดิ์ บัวชื่น วท.บ.10
78 6403104302 นายขจรศักดิ์ การิน วท.บ.10
79 6403104303 นางสาวจารุวรรณ เพ็งโคตร วท.บ.10
80 6403104304 นายทฤนห์ ชัยวรรณ์ วท.บ.10
81 6403104305 นายธีรพัฒน์ อินหา วท.บ.10
82 6403104306 นางสาวปนัดดา ทิพย์เมศ วท.บ.10
83 6403104307 นายพงศธร นาน้อย วท.บ.10
84 6403104309 นายภูประวิทย์ รุ่งเรือง วท.บ.10
85 6403104310 นางสาวรัชนีกร วงค์นำ วท.บ.10
86 6403104311 นางสาววศินี บุญมา วท.บ.10
87 6403104312 นางสาววิรัชยาภรณ์ อินหา วท.บ.10
88 6403104314 นางสาวศิริณา โพธิ์ดี วท.บ.10
89 6403104315 นายสราวุฒิ มะโนวงค์ วท.บ.10
90 6403104317 นายอภิสิทธิ์ นวลชม วท.บ.10
91 6403104318 นายอัฐชัย ศิรินัน วท.บ.10
92 6403104319 นางสาวเอมมิกา ปามิ วท.บ.10
93 6403104321 นายนาวิน ธรรมชัย วท.บ.10
94 6403104322 นางสาวรสริน บุญธรรม วท.บ.10
95 6403104323 นางสาวแสงดาว ทุนน๊อต วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
96 6404102342 นายทัศโชติ เผ่าบัวทอง 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
97 6122103005 นายจาตุรงค์ ไทยใหม่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
98 6222101301 นายเคนชัย ทองสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
99 6222102001 นายเขมวัฒน์ ต๊ะดี วท.บ.10
100 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
101 6322102007 นายดลธรรม นามเหลา วท.บ.10
102 6422101009 นายอนุชา หล้าคำมูล วท.บ.10
103 6422101323 นายคามิน มารแพ้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
104 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
105 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
106 6422101382 นายนนทวัฒน์ ศรีทวีวัธน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
107 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
108 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
109 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6422101530 นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6522101001 นางสาวคัทลียา เอกมณีไพรพงศ์ วท.บ.10
112 6522101002 นายจักรพรรดิ พิทักษ์แทน วท.บ.10
113 6522101003 นายเจษฎาภรณ์ รบอาจ วท.บ.10
114 6522101004 นางสาวชญานิษฐ์ พงศ์ชัยพิทักษ์ วท.บ.10
115 6522101005 นางสาวชนกพรรณ ฝ้ายไทย วท.บ.10
116 6522101007 นายธนพล แจ่มสากล วท.บ.10
117 6522101008 นายธรนนทร์ ไพรนภา วท.บ.10
118 6522101009 นางสาวนพเก้า พรหมอินทร์ วท.บ.10
119 6522101010 นายนรบดี ช่อสม วท.บ.10
120 6522101011 นางสาวปรียาภรณ์ ทราบรัมย์ วท.บ.10
121 6522101012 นางสาวพรรษชล บุญเทพ วท.บ.10
122 6522101013 นางสาวพิมพ์ใจ ปินใจ วท.บ.10
123 6522101014 นางสาวลัดดา นิธิสวัสดิ์สม วท.บ.10
124 6522101015 นายศตวรรษ ตันแก้ว วท.บ.10
125 6522101017 นายสหรัฐ รุ่งเรือง วท.บ.10
126 6522101018 นายอนุพันธ์ ร้อยก๋า วท.บ.10
127 6522101019 นายอรชุน สงวนชื่อ วท.บ.10
128 6522102001 นายกิตติศักดิ์ สายทอง วท.บ.10
129 6522102004 นางสาวณัฐวรรณ เห็นดี วท.บ.10
130 6522102005 นายณัฐวุฒิ แสนโบราณ วท.บ.10
131 6522102006 นางสาวธนภรณ์ แก่นแก้ว วท.บ.10
132 6522102007 นายธนวรรธน์ เชียงทอง วท.บ.10
133 6522102008 นายนนทวัฒน์ เอี่ยมเสถียร วท.บ.10
134 6522102010 นายพีรพัฒน์ บดีรัฐ วท.บ.10
135 6522102012 นางสาววิยะดา สุวรรณชาติ วท.บ.10
136 6522102014 นางสาวเวธนี โมคาพัน วท.บ.10
137 6522102015 นางสาวศยามน กุลปรียาพงศ์ วท.บ.10
138 6522102016 นางสาวศศิวิภา สุทนต์ วท.บ.10
139 6522102017 นายสถาพร สงไข่ วท.บ.10
140 6522102018 นางสาวส้มโอ เหลืองทอง วท.บ.10
141 6522102020 นายอัยกานต์ รุ่งเรือง วท.บ.10
142 6522102021 นายอิทธิพล แสนโท วท.บ.10
143 6522103001 นายกานต์ชนก จันทร์สร้อยงาม วท.บ.10
144 6522103002 นายจักรพันธ์ ประภาสะวัต วท.บ.10
145 6522103003 นายโชติวัต แก้วลือนาม วท.บ.10
146 6522103005 นายธาดา ศรีดาเดช วท.บ.10
147 6522103006 นางสาวธิดารัตน์ คำแพงจีน วท.บ.10
148 6522103008 นายนพดล พันธ์บุญลือ วท.บ.10
149 6522103009 นายนพรัตน์ ลักษณะ วท.บ.10
150 6522103010 นายนาวิน มาเยอะ วท.บ.10
151 6522103011 นายน้ำมนต์ อังกรรัมย์ วท.บ.10
152 6522103012 นางสาวเบญจมาศ มูลลอด วท.บ.10
153 6522103013 นายปฐมพงษ์ ยานะเครือ วท.บ.10
154 6522103014 นางสาวประณัดดา มานอก วท.บ.10
155 6522103016 นายพงศธร สายทอง วท.บ.10
156 6522103017 นายพีรพัฒน์ มะเทวิน วท.บ.10
157 6522103018 นายพีรพัฒน์ วงษ์ขันธ์ วท.บ.10
158 6522103019 นางสาวภาวิตรา แสนศรี วท.บ.10
159 6522103020 นางสาวลัดดา กันยามา วท.บ.10
160 6522103021 นายวรกานต์ วนาใส วท.บ.10
161 6522103023 นายวิวัฒนา เส็งสาย วท.บ.10
162 6522103024 นายศิวกร อยู่เจริญกิจ วท.บ.10
163 6522103025 นางสาวสิริกัญญา ละใบยูโส๊ะ วท.บ.10
164 6522103026 นางสาวสุทธิดา สุธาตุ วท.บ.10
165 6522103027 นางสาวสุพรรษา สังข์ทอง วท.บ.10
166 6522103028 นายสุรเดช ทองดี วท.บ.10
167 6522103029 นายสุรศักดิ์ เดชฤทธิ์ วท.บ.10
168 6522103030 นางสาวอนัญญา คงสม วท.บ.10
169 6522103031 นายอภิสิทธิ์ แป้นปลื้ม วท.บ.10
170 6522103032 นายอาทิตย์ เกตุแทน วท.บ.10
171 6522103033 นายชาญชัย อึ้งธิติพันธ์ วท.บ.10
172 6522103035 นางสาวปนัดดา พรหมร่วมแก้ว วท.บ.10
173 6522103036 นางสาวปภาวี นาคะชัย วท.บ.10
174 6522103038 นางสาวพิชญา สันดี วท.บ.10
175 6522103039 นายสุรชัย ทองเฟื้อง วท.บ.10
176 6522103040 นายสุนทร ตันสูงเนิน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47