เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501125353 นางสาวสาริศา อินเเก้ว วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
2 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
3 6404106338 นายศิลา แก้ววิเศษ วท.บ.10
4 6404106354 นายธนภัทร ชินวรรณกุลชัย วท.บ.10
5 6404106357 นายปุญญพัฒน์ คืดนอก วท.บ.10
6 6404106358 นายภูมิภัธ หอมฉุน วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
7 6512107303 นายกฤษดาบดินทร์ ศรศักดา ศ.บ.10
8 6512107313 นายนิติพงษ์ ศิริมงคล ศ.บ.10
9 6512107317 นางสาวปิยะดา ชัยทะวี ศ.บ.10
10 6512107318 นายปิยะเทพ เจริญรอย ศ.บ.10
11 6512107321 นายพัสกร ศรีบุญ ศ.บ.10
12 6512107331 นางสาวศิริวรรณ ช่างชุม ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
13 6414101332 นางสาวปฐมพร เดชวัตร ศศ.บ.10
14 6414101339 นางสาวรักษิณา เกิดก่อวงศ์ ศศ.บ.10
15 6414101362 นางสาวกัณฑมาศ นันต๊ะนา ศศ.บ.10
16 6414101363 นางสาวกิตติณัฐชา นาดี ศศ.บ.10
17 6414101370 นายจิระวัฒน์ จอมรัตน์ ศศ.บ.10
18 6414101380 นายฐิตินันท์ สถานป่า ศศ.บ.10
19 6414101392 นางสาวเบญจวรรณ กาญสอาด ศศ.บ.10
20 6414101397 นางสาวเปรมประภา ทรงสุข ศศ.บ.10
21 6414101400 นางสาวพรไพลิน นาแก้ว ศศ.บ.10
22 6414101402 นางสาวพัชรภา เชียงล้ำ ศศ.บ.10
23 6414101409 นายภัทรชนน อิ่นเเก้ว ศศ.บ.10
24 6414101418 นายเวทิศ ไวยะวัน ศศ.บ.10
25 6414101419 นายศตวรรษ ปันธิ ศศ.บ.10
26 6414101427 นางสาวสุภาสินี ศรธรรมรักษ์ ศศ.บ.10
27 6514102370 นายตันติกร นิชิจันทร์ B.A.10
28 6514102505 นางสาวกนกวรรณ คนยงค์ B.A.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6522101333 นางสาวชนากานต์ สาคร วท.บ.10
30 6522101336 นางสาวชนิตา จันทร์ฉนวน วท.บ.10
31 6522101337 นางสาวชมพูนุช กำลังประสิทธิ์ วท.บ.10
32 6522101349 นายณัฐการุณ วิริยา วท.บ.10
33 6522101356 นายธนกร อาจผักปัง วท.บ.10
34 6522101363 นายธราธิป ชะรางรัมย์ วท.บ.10
35 6522101365 นางสาวธัญรดา ศิริจันดา วท.บ.10
36 6522101382 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมสอน วท.บ.10
37 6522101391 นางสาวไปรษณียากร ปะทักขินัง วท.บ.10
38 6522101393 นางสาวพรทิวา ปะตังคะโต วท.บ.10
39 6522101395 นางสาวพัชรา จ๊ะนะ วท.บ.10
40 6522101463 นายสิทธิพงษ์ วะโลหะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47