เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102367 นายเดชาธร ผ่องพรรณ์ B.A.10
2 6514102438 นายภูบดินทร์ บุญกอง B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
3 6418102304 นายกิตติพิชญ์ มาตะพาน ศศ.บ.10
4 6418102356 นางสาวนวพร แก้วนวล ศศ.บ.10
5 6518102403 นายธนกฤต ธนะเดชาวัตร ศศ.บ.10
6 6518102419 นายนนท์วริศ วราวิเศษสิทธิ์ ศศ.บ.10
7 6518102420 นายนพภดา คันทะชมภู ศศ.บ.10
8 6518102438 นายปรมินทร์ ทุกอย่าง ศศ.บ.10
9 6518102439 นายปรัตถกร การีเวท ศศ.บ.10
10 6518102442 นายปิตุภัทร วงศ์พนัสสัก ศศ.บ.10
11 6518102445 นายผไท บำรุงเทียน ศศ.บ.10
12 6518102452 นางสาวพรรณษา มนุเสาร์ ศศ.บ.10
13 6518102457 นายพสิษฐ์ เต็มวิริยะกุล ศศ.บ.10
14 6518102458 นายพสิษฐ์ สีเทา ศศ.บ.10
15 6518102463 นางสาวพิจิกา สุทธิสินทอง ศศ.บ.10
16 6518102464 นายพิชญ์ สายเจริญ ศศ.บ.10
17 6518102468 นางสาวพิมพ์ลภัส สมหนองอ้อ ศศ.บ.10
18 6518102477 นายภัทรดนัย คำมา ศศ.บ.10
19 6518102479 นายภัทรพล ขว้างไชย ศศ.บ.10
20 6518102482 นายภานุพงศ์ มณีโชติ ศศ.บ.10
21 6518102486 นายภูวดล สายอินต๊ะ ศศ.บ.10
22 6518102487 นางสาวภูษนิศา ศศินโชติพัส ศศ.บ.10
23 6518102489 นายมนัสนันท์ อาคมานนท์ ศศ.บ.10
24 6518102491 นางสาวเมธินี สุขเกษม ศศ.บ.10
25 6518102494 นายรัชชานนท์ ช่วยสุข ศศ.บ.10
26 6518102497 นางสาวรัชนก อาริยะ ศศ.บ.10
27 6518102498 นางสาวรัชนก ฮงสี ศศ.บ.10
28 6518102535 นายศุภโชค ช่างประกอบ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6522101302 นางสาวกนกรดา คำอาจ วท.บ.10
30 6522101303 นายกมลภพ กีตา วท.บ.10
31 6522101308 นายกรเอก แก้วจันทร์ วท.บ.10
32 6522101309 นายกฤตเมธ ทาชนะ วท.บ.10
33 6522101311 นางสาวกัญจนา ศรชัย วท.บ.10
34 6522101319 นายกิตติคุณ ภิรมย์สุข วท.บ.10
35 6522101320 นายกิตตินันท์ อูปคำ วท.บ.10
36 6522101322 นายคทายุทธ มาระโภชน์ วท.บ.10
37 6522101328 นายจิรพัส ผาลาภ วท.บ.10
38 6522101329 นางสาวจิรัฐติกาล ปั๋นติ๊บ วท.บ.10
39 6522101330 นายจุลจักร คำมุงคุณ วท.บ.10
40 6522101339 นางสาวชลธิชา เรือนคำ วท.บ.10
41 6522101418 นางสาวมณีนุช ศรีปองพันธ์ วท.บ.10
42 6522101419 นางสาวมนัชษร สีนันตา วท.บ.10
43 6522101420 นางสาวมนัสนันท์ อนันตะ วท.บ.10
44 6522101424 นายลอยกระทง คีรีการะเกด วท.บ.10
45 6522101431 นายวริทธิ์ หมื่นแยง วท.บ.10
46 6522101433 นางสาววลัยลักษณ์ อินทรักษ์ วท.บ.10
47 6522101435 นางสาววันแสงทอง อุดมทรัพย์ วท.บ.10
48 6522101436 นายวีระยุทธ นิลบุตร วท.บ.10
49 6522101440 นายศรายุธ ดวงสาพล วท.บ.10
50 6522101441 นางสาวศลิษา รุ่งเรืองแก้วมณี วท.บ.10
51 6522101442 นางสาวศศิประภา ธรรมานุวงศ์ วท.บ.10
52 6522101444 นางสาวศิรดา นวะเเก้ว วท.บ.10
53 6522101445 นางสาวศิรินภา เพ็ชรจำรัส วท.บ.10
54 6522101446 นางสาวศิริภัสสร นางงาม วท.บ.10
55 6522101447 นางสาวศิริวรัญญา พูลสุขเสริม วท.บ.10
56 6522101493 นายภาณุพงษ์ ณ น่าน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47