เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201125309 นายชิษณุพงศ์ ดิษฐ์วิเศษ วท.บ.10
2 6201125331 นายเปรมศักดิ์ ธรรมสรางกูร วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6304102302 นายกฤษดา เพ็ชด้วง 10
4 6404102305 นางสาวณัฐธิดา เนื่องสุนันท์ 10
5 6404102311 นางสาวพรรณภัค สุนทร 10
6 6404102312 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวงศ์ตระกูล 10
7 6404102320 นางสาวศิริพิมพ์ ไทยลา 10
8 6404102322 นางสาวสุทธิดา ท้าวทัยสงค์ 10
9 6404102324 นางสาวสุภัสสร มณีย์ 10
10 6404102326 นางสาวอรัญญา วรพจน์ 10
11 6404102339 นางสาวไอยญารินทร์ พรหมายน 10
12 6404102341 นางสาวชาลิดา ชัยวันดี 10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 6410101343 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
14 6512107319 นางสาวพรทิพย์ ปัจจนา ศ.บ.10
15 6512107334 นางสาวสุกัญญา วรพิทักษ์ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
16 6514102388 นางสาวนภัสสร โลมชุม B.A.10
17 6514102465 นางสาววรีวรรณ แก้วยา B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
18 6418102366 นางสาวพิมพาภรณ์ ภูคำ ศศ.บ.10
19 6418102495 นางสาวสุดากานต์ บรรโท ศศ.บ.10
20 6518102462 นายพัสกร แก้วคำมูล ศศ.บ.10
21 6518102500 นางสาวรุ่งไพลิน ต๋าฝั้น ศศ.บ.10
22 6518102501 นางสาวรุ่งรวิน สร้อยคำ ศศ.บ.10
23 6518102503 นางสาวรุจิรา พรมจาด ศศ.บ.10
24 6518102504 นางสาวลลดา ธีระเหมวุฒิ ศศ.บ.10
25 6518102550 นายสิริพงศ์ สุขสมพันธ์ ศศ.บ.10
26 6518102556 นางสาวสุทธิตา ศรีดวงแก้ว ศศ.บ.10
27 6518102586 นางสาวกมลพรรณ โตเจริญ ศศ.บ.10
28 6518102587 นางสาวอิสรีย์ มาตย์บัญดิษฐ์ ศศ.บ.10
29 6518102590 นางสาวนิชาภา วงศ์ใหญ่ ศศ.บ.10
30 6518102596 นายสิรวิชญ์ อาทิตย์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47