เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม18
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6205105403 นายลักติชัย ดนตรี รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6206102375 นางสาวภัทธีรา อินปัน บธ.บ.10
3 6306101347 นางสาวธัญญเรศ ทองเมือง บธ.บ.10
4 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
5 6406101469 นายธนภัทร ประจวบศิลป์ บธ.บ.10
6 6406101479 นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ บธ.บ.10
7 6406101530 นางสาวรัญชนา จิตรค้ำคูณ บธ.บ.10
8 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
9 6406104311 นายพุฒิชัย สมโน บธ.บ.10
10 6406104324 นายธนดล ศรีสวัสดิ์ บธ.บ.10
11 6406106307 นางสาวฐิติมา ใจมั่ง บธ.บ.10
12 6406106323 นางสาวรุ่งนภา ประทุมเทพ บธ.บ.10
13 6406106337 นางสาวดาราวดี ขยันการ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
14 6412101332 นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ ศ.บ.10
15 6512107301 นางสาวกรองกนก ป้อมคำ ศ.บ.10
16 6512107302 นายกรินทร์ สิงหทะแสน ศ.บ.10
17 6512107303 นายกฤษดาบดินทร์ ศรศักดา ศ.บ.10
18 6512107304 นางสาวกัลยณัฐ ยมจันทร์ ศ.บ.10
19 6512107305 นายกิตติชัย เจริญศรี ศ.บ.10
20 6512107306 นางสาวคีตภัทร ปลูกชาลี ศ.บ.10
21 6512107307 นางสาวจิรปรียา ปริกเพชร ศ.บ.10
22 6512107309 นางสาวณัฎฐา ศรีประสิทธิ์ ศ.บ.10
23 6512107315 นางสาวเบญจญาณีย์ จันทรโฮม ศ.บ.10
24 6512107316 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์นาเป็ง ศ.บ.10
25 6512107317 นางสาวปิยะดา ชัยทะวี ศ.บ.10
26 6512107318 นายปิยะเทพ เจริญรอย ศ.บ.10
27 6512107320 นางสาวพรรณตาล ณรงค์พันธ์ ศ.บ.10
28 6512107321 นายพัสกร ศรีบุญ ศ.บ.10
29 6512107322 นางสาวพิชยานันท์ เหล็กสิงห์ ศ.บ.10
30 6512107326 นายภาสวิชญ์ วราสิทธิชัย ศ.บ.10
31 6512107327 นางสาวมะลิวรรณ กาฬภักดี ศ.บ.10
32 6512107328 นางสาวมินตญา ร่วมสุข ศ.บ.10
33 6512107330 นางสาววรรณษา เศวตะดุล ศ.บ.10
34 6512107331 นางสาวศิริวรรณ ช่างชุม ศ.บ.10
35 6512107332 นางสาวษิญาภา นิยมไทย ศ.บ.10
36 6512107333 นางสาวสราลี มีพร้อม ศ.บ.10
37 6512107334 นางสาวสุกัญญา วรพิทักษ์ ศ.บ.10
38 6512107336 นางสาวธัญรัศน์ ทองพิทักษ์พงษ์ ศ.บ.10
39 6512107337 นางสาวเพิ่มพร กันแพงสิริ ศ.บ.10
40 6512107338 นายลาภวัต ปิ่นแก้ว ศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
41 6415124032 นายนพคุณ บรรจง วศ.บ.10
42 6415124085 นายณัฐวัตร พิริยะสงวนพงศ์ วศ.บ.10
43 6415124092 นายธนยศ อินต๊ะนนท์ วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47