เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501125301 นายณฤทธิ์บดี พลอยเพ็ชร วท.บ.10
2 6501125303 นายกฤติธี ดีเพ็ญ วท.บ.10
3 6501125308 นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ วท.บ.10
4 6501125315 นายณัฏฐ์ธกร ศิลาดำธนาสิทธิ์ วท.บ.10
5 6501125317 นายณัฐวุฒิ ว่องธัญกิจ วท.บ.10
6 6501125320 นายธนภัทร เอี่ยมสามโคก วท.บ.10
7 6501125323 นายธมกร จันทร์งาม วท.บ.10
8 6501125324 นายธีธัช แซ่ยั้ง วท.บ.10
9 6501125342 นายเอกรินทร์ มีโคตรกอง วท.บ.10
10 6501125343 นายทศลักษณ์ พิลึก วท.บ.10
11 6501125345 นายภัทรภณ ขัดคำ วท.บ.10
12 6501125346 นางสาวสุภาวดี จัตติไทย วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
13 6406101032 นางสาวธัญญรัตน์ พรมรินทร์ บธ.บ.10
14 6406101033 นางสาวพรรณนิภา บุญเฟรือง บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
15 6409101347 นายดรัณภพ ราชรักษ์ ศศ.บ.10
16 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
17 6514101301 นางสาวกชกร คุณา ศศ.บ.10
18 6514101304 นางสาวกมลลักษณ์ ฟักแก้ว ศศ.บ.10
19 6514101309 นายกฤษนัย คำแท่ง ศศ.บ.10
20 6514101317 นางสาวเกษมพร คูณนาเมือง ศศ.บ.10
21 6514101319 นายเกียรติภูมิ จันทร์แก้ว ศศ.บ.10
22 6514101320 นางสาวขวัญชนก มุมทอง ศศ.บ.10
23 6514101322 นายคุณานนต์ ภูเก้าล้วน ศศ.บ.10
24 6514101325 นางสาวจารุมณี พรมลา ศศ.บ.10
25 6514101326 นางสาวจิรัฐติกาล เทียมเมฆ ศศ.บ.10
26 6514101327 นายจิราพัชร เกษประทุม ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
27 6418102366 นางสาวพิมพาภรณ์ ภูคำ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
28 6419101008 นายภานุวัฒน์ รบแคล้ว ทล.บ.10
29 6419101012 นางสาวบุรัสกร โนนลือชา ทล.บ.10
30 6419101013 นายธันยบูรณ์ จันทร์มุข ทล.บ.10
31 6419103504 นางสาวจิตรกัญญา นาปรัง สถ.บ.10
32 6419103506 นางสาวช่อนภา โบขุนทด สถ.บ.10
33 6419103509 นายณัฐดนัย วันจันทร์ สถ.บ.10
34 6419103511 นางสาวธัญญลักษณ์ จิตรตรง สถ.บ.10
35 6419103512 นางสาวธัญวรัตม์ ดีพา สถ.บ.10
36 6419103514 นางสาวลักษิกา นามศักดิ์ สถ.บ.10
37 6419103515 นางสาววิศรุตา แตงดารา สถ.บ.10
38 6419103518 นางสาวสุภัสรา นันทสังข์ สถ.บ.10
39 6419103520 นายกัญจน์ จันทนานนท์ สถ.บ.10
40 6419103521 นางสาวกัลยรัตน์ ต้นสมสุข สถ.บ.10
41 6419103522 นายกิตติศักดิ์ แก้วจับ สถ.บ.10
42 6419103529 นายภูสิทธิ์ อุไรธรากุล สถ.บ.10
43 6519101002 นายเกียรติคุณ เวชกามา ทล.บ.10
44 6519101005 นายเฉลิมพล ซื่อสัตย์ ทล.บ.10
45 6519101006 นายณัฐพล เเก้วทุ่น ทล.บ.10
46 6519101007 นางสาวทิพวัลย์ เสาเกลียว ทล.บ.10
47 6519101008 นายบุญยงรีย์ สำรวมรัมย์ ทล.บ.10
48 6519101010 นายพีรพัฒน์ ดู่สอน ทล.บ.10
49 6519101011 นายภคพล ชาวโยธา ทล.บ.10
50 6519101012 นางสาวรุ่งทิวา มูลรังษี ทล.บ.10
51 6519101013 นายวรวุฒิ ไชยวงค์ ทล.บ.10
52 6519101016 นางสาวศรัณย์พร สุขสิทธิ์ ทล.บ.10
53 6519101017 นายอนนท์ พี่เกาะ ทล.บ.10
54 6519101018 นางสาวนัจกร กัณทะวงศ์วาร ทล.บ.10
55 6519101019 นางสาวพัชราวลัย ว่องสาริการ ทล.บ.10
56 6519101021 นายอาทิตย์ จันทบุตร ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47