เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501125312 นายชาคริสต์ ศาลางาม วท.บ.10
2 6501125313 นางสาวชุติมณฑน์ เพียรไทยสงค์ วท.บ.10
3 6501125318 นางสาวณิชกานต์ ก้อนเนียม วท.บ.10
4 6501125319 นายธนพล ทวีสุข วท.บ.10
5 6501125321 นางสาวธนัชชา แก้วกิจ วท.บ.10
6 6501125327 นางสาวปทุมทิพย์ ทุมจันทร์ วท.บ.10
7 6501125328 นางสาวประภาวรินทร์ ยอดพานทอง วท.บ.10
8 6501125329 นางสาวพรรณนิชชนันทน์ ศรีวิศาล วท.บ.10
9 6501125333 นายภูวนาท ชอบชัยชนะ วท.บ.10
10 6501125336 นายวีระพงษ์ วิเคราะห์ดาว วท.บ.10
11 6501125337 นายศิลป์ประการ อุตตโม วท.บ.10
12 6501125338 นางสาวศุภิสรา จันต๊ะนัง วท.บ.10
13 6501125339 นางสาวสรณีย์ ดอยพนาสุข วท.บ.10
14 6501125351 นางสาววีนัส รัศมีไพรงาม วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
15 6404102336 นางสาวรัตนาพร วงศ์คำ 10
 เศรษฐศาสตร์
16 6512107314 นางสาวนิพาดา วิพันศาสตร์ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
17 6514102311 นายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ B.A.10
18 6514102327 นางสาวจิรัชญา อำมาตย์ B.A.10
19 6514102331 นางสาวชนรดินทร์ จินดาสุทธิ์ B.A.10
20 6514102349 นางสาวฐิติมา วินทะวุธ B.A.10
21 6514102363 นายณัฐพล มาสิม B.A.10
22 6514102403 นางสาวปรมาภรณ์ วงศ์ใหญ่ B.A.10
23 6514102412 นางสาวเปมิกา วังอุปัดชา B.A.10
24 6514102420 นางสาวพันธุ์พสา รักประสงค์ B.A.10
25 6514102421 นางสาวพัสตราภรณ์ ทะโน B.A.10
26 6514102422 นางสาวพิชชาพร สมพันธ์ B.A.10
27 6514102423 นางสาวพิชญา ต่อมแก้ว B.A.10
28 6514102437 นายภูชิต ก้องสุวรรณคีรี B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
29 6518102324 นายกานต์ ม่วงผล ศศ.บ.10
30 6518102340 นายจิรวัฒน์ โพธิ์นา ศศ.บ.10
31 6518102383 นายณัฐนันท์ เมฆสองสี ศศ.บ.10
32 6518102425 นางสาวนันณภัทร ธัญญเจริญ ศศ.บ.10
33 6518102431 นางสาวบุณรดา คุ้มพร้อม ศศ.บ.10
34 6518102434 นางสาวเบญจรัตน์ แก้วก๋า ศศ.บ.10
35 6518102437 นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญาสม ศศ.บ.10
36 6518102443 นางสาวปุณณิศา มงคลธง ศศ.บ.10
37 6518102444 นายแปลก พรมอ่อน ศศ.บ.10
38 6518102447 นางสาวพรชิตา เกตุกลมเกลา ศศ.บ.10
39 6518102448 นางสาวพรชิตา สาระ ศศ.บ.10
40 6518102450 นางสาวพรปวีณ์ วิไลรัตน์ ศศ.บ.10
41 6518102468 นางสาวพิมพ์ลภัส สมหนองอ้อ ศศ.บ.10
42 6518102470 นางสาวพีรภาว์ มีแก้ว ศศ.บ.10
43 6518102472 นายพีรวัส ศรีธิพิงค์ ศศ.บ.10
44 6518102476 นายภคิน ทองวิเศษ ศศ.บ.10
45 6518102484 นายภูตะวัน วิสุทธิ ศศ.บ.10
46 6518102496 นายรัชชานนท์ ส่งสม ศศ.บ.10
47 6518102499 นายรัชภูมิ ฮายาชิ ศศ.บ.10
48 6518102514 นายวรานนท์ โทจำปา ศศ.บ.10
49 6518102523 นางสาวศกุนิชญ์ ขัติยา ศศ.บ.10
50 6518102530 นางสาวศิริวรรณ เครือกลัด ศศ.บ.10
51 6518102538 นายสรชา ชาวนา ศศ.บ.10
52 6518102548 นายสิรภพ สาระไชย ศศ.บ.10
53 6518102552 นางสาวสุชัญญา ขันนาแล ศศ.บ.10
54 6518102565 นางสาวหทัยรัตน์ ตาปูลิง ศศ.บ.10
55 6518102566 นางสาวหนึ่งฤทัย ทานุ ศศ.บ.10
56 6518102567 นางสาวอทิติยา พูลสุข ศศ.บ.10
57 6518102571 นายอภิสิทธิ์ ทองสมบัติ ศศ.บ.10
58 6518102577 นายอัครพนธ์ แสงเหล็ก ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
59 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ.10
60 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47