เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม15
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6405101320 นายชนาธิป กระต่ายจันทร์ ร.บ.10
2 6405101374 นายพีระพัฒน์ แย้มยืนยงค์ ร.บ.10
3 6405101419 นายกฤตภาส กิตติชัยพานิช ร.บ.10
4 6405101427 นายณัฐปกรณ์ ศรีออน ร.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
5 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
6 6518102303 นางสาวกนกวรรณ แซ่โป่ว ศศ.บ.10
7 6518102304 นายกนิส อริวรรณา ศศ.บ.10
8 6518102312 นายกฤษฎิ์นภัสญ์ สุวรรณมณี ศศ.บ.10
9 6518102322 นายกันตินันท์ อิกำเนิด ศศ.บ.10
10 6518102325 นางสาวกานต์ธิดา เบ้าสุวรรณ ศศ.บ.10
11 6518102327 นายกิจการ โกมลวิจิตรกุล ศศ.บ.10
12 6518102329 นายกิตติศักดิ์ ข่ายเเก้ว ศศ.บ.10
13 6518102333 นางสาวจงกล คัชเคียน ศศ.บ.10
14 6518102334 นายจักรกริช จันทร์ศรี ศศ.บ.10
15 6518102336 นายจิตติพัฒน์ พันธุศาสตร์ ศศ.บ.10
16 6518102338 นายจิรพัฒน์ ประดิษฐ์ชัย ศศ.บ.10
17 6518102365 นางสาวญาณิศา พันชั่ง ศศ.บ.10
18 6518102366 นายฐานพัฒน์ พรมเอื้อย ศศ.บ.10
19 6518102369 นางสาวฐิติพร ศาสตร์ศิริ ศศ.บ.10
20 6518102371 นางสาวณฐภัค มานารัตน์ ศศ.บ.10
21 6518102372 นางสาวณฐิตา พรมรัตน์ ศศ.บ.10
22 6518102379 นางสาวณัฐกานต์ บดต๋า ศศ.บ.10
23 6518102381 นายณัฐดนัย กำแพงแก้ว ศศ.บ.10
24 6518102382 นางสาวณัฐธิดา ศิลธรรม ศศ.บ.10
25 6518102397 นายทักษ์ดนัย ศรีสกุลอุดมสุข ศศ.บ.10
26 6518102402 นายธงไทย สังขาร ศศ.บ.10
27 6518102403 นายธนกฤต ธนะเดชาวัตร ศศ.บ.10
28 6518102406 นางสาวธนธรณ์ ชินระนาท ศศ.บ.10
29 6518102414 นายธเนศพล อินทรัตน์ ศศ.บ.10
30 6518102435 นางสาวเบญญาภา กันทาฟัง ศศ.บ.10
31 6518102453 นางสาวพรสวรรค์ เอี่ยมพุก ศศ.บ.10
32 6518102455 นางสาวพลอยชมพู อยู่วัฒนะ ศศ.บ.10
33 6518102456 นายพละภูมิ กนกพรรักษ์ ศศ.บ.10
34 6518102462 นายพัสกร แก้วคำมูล ศศ.บ.10
35 6518102478 นายภัทรธร ถีระแก้ว ศศ.บ.10
36 6518102485 นายภูมิดนัย สีเเดง ศศ.บ.10
37 6518102487 นางสาวภูษนิศา ศศินโชติพัส ศศ.บ.10
38 6518102492 นางสาวรมิตา หอมนวล ศศ.บ.10
39 6518102493 นายรวิภาส หินแยง ศศ.บ.10
40 6518102500 นางสาวรุ่งไพลิน ต๋าฝั้น ศศ.บ.10
41 6518102505 นางสาวลักขณา คะรีย์ ศศ.บ.10
42 6518102508 นางสาววรกมล ม่วงป่า ศศ.บ.10
43 6518102511 นางสาววรัญญา ประดับลาย ศศ.บ.10
44 6518102512 นายวรากร วงค์แว่น ศศ.บ.10
45 6518102520 นางสาววาสิตา จันทร์อ่อน ศศ.บ.10
46 6518102522 นายวิศววิชญ์ อินทร์นอก ศศ.บ.10
47 6518102524 นายศรัณย์ สุริโยดร ศศ.บ.10
48 6518102529 นายศิระ วัดขวาง ศศ.บ.10
49 6518102546 นายสันติสุข หอระดี ศศ.บ.10
50 6518102561 นางสาวสุภัคชา ทุมมาโต ศศ.บ.10
51 6518102569 นางสาวอภิชญา ศรีปัญโญ ศศ.บ.10
52 6518102572 นางสาวอมรรัตน์ ดวงแก้ว ศศ.บ.10
53 6518102573 นายอมเรศ เขื่อนวัง ศศ.บ.10
54 6518102574 นางสาวอรทัย กันทะสอน ศศ.บ.10
55 6518102586 นางสาวกมลพรรณ โตเจริญ ศศ.บ.10
56 6518102587 นางสาวอิสรีย์ มาตย์บัญดิษฐ์ ศศ.บ.10
57 6518102594 นางสาวศศิวิมล ขัตติยวงค์ ศศ.บ.10
58 6518102596 นายสิรวิชญ์ อาทิตย์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47