เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม13
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6405101323 นางสาวชลธิชา สุทธิภาค ร.บ.10
2 6405101359 นางสาวปนัดดา แสนนันตา ร.บ.10
3 6405101360 นายประพันธ์ โกฏิฉกรรจ์ ร.บ.10
4 6405101403 นางสาวสุณัฏฐา แก้วดี ร.บ.10
5 6405101418 นางสาวกรรณิการ์ กาญจนานันท์ ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
6 6306102324 นายชินวัตร กวินเดโช บธ.บ.10
7 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
8 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
9 6406102362 นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม บธ.บ.10
10 6406102445 นายศักดินนท์ กิตติวิโรจน์ชัย บธ.บ.10
11 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12 6110102313 นายฐากรณ์ จันทนป วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
13 6412102302 นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล 10
14 6412102304 นายภราดร ศรีปานรอด 10
15 6412102306 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม 10
16 6412102309 นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม 10
17 6512107319 นางสาวพรทิพย์ ปัจจนา ศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
18 6418102466 นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ ศศ.บ.10
19 6518102305 นายกมล สิทธิหล่อ ศศ.บ.10
20 6518102311 นายกฤษฎากร หงษ์สุวรรณ ศศ.บ.10
21 6518102313 นายกฤษณะ ชัยจินดา ศศ.บ.10
22 6518102314 นายกฤษนัย จมเงิน ศศ.บ.10
23 6518102319 นางสาวกัญรัตน์ เทศผ่อง ศศ.บ.10
24 6518102345 นายเจษฎา ทาประดิษฐ์ ศศ.บ.10
25 6518102347 นางสาวชนัญชิดา โตทอง ศศ.บ.10
26 6518102348 นางสาวชนัดดา ปรัชชา ศศ.บ.10
27 6518102349 นางสาวชนากานต์ รุ่งสว่าง ศศ.บ.10
28 6518102352 นางสาวชมพูแพร สอนภู ศศ.บ.10
29 6518102394 นางสาวณิชารีย์ มะโนพันธ์ ศศ.บ.10
30 6518102395 นายดนัสวิน ชูจรินทร์ ศศ.บ.10
31 6518102398 นางสาวทัศนวรรณ สุวรรณธาดา ศศ.บ.10
32 6518102412 นายธนัท คำโตนด ศศ.บ.10
33 6518102413 นางสาวธนิษวรรณ ไคร้คำ ศศ.บ.10
34 6518102416 นางสาวธัญสินี พูลสุข ศศ.บ.10
35 6518102421 นางสาวนภัสวรรณ อริยเกศมงคล ศศ.บ.10
36 6518102424 นางสาวนฤมล เสาร์เอ ศศ.บ.10
37 6518102433 นางสาวเบญจภรณ์ ตันนุเคราะห์ ศศ.บ.10
38 6518102439 นายปรัตถกร การีเวท ศศ.บ.10
39 6518102449 นางสาวพรธิดา มีเค้า ศศ.บ.10
40 6518102467 นางสาวพินนพร พลทม ศศ.บ.10
41 6518102480 นายภาณุพงษ์ วรรณราช ศศ.บ.10
42 6518102501 นางสาวรุ่งรวิน สร้อยคำ ศศ.บ.10
43 6518102503 นางสาวรุจิรา พรมจาด ศศ.บ.10
44 6518102504 นางสาวลลดา ธีระเหมวุฒิ ศศ.บ.10
45 6518102516 นางสาววราภรณ์ เวชรัตน์ ศศ.บ.10
46 6518102517 นางสาววรินธร รมดี ศศ.บ.10
47 6518102518 นางสาววโรชา พิพัฒน์วงศ์ชัย ศศ.บ.10
48 6518102521 นางสาววิชญาดา อินทะวัง ศศ.บ.10
49 6518102531 นายศิลาศักดิ์ อุปชา ศศ.บ.10
50 6518102536 นายสถาพร แก้วศิริ ศศ.บ.10
51 6518102539 นายสรวิศ จูมี ศศ.บ.10
52 6518102554 นายสุทธิกานต์ สุขทอง ศศ.บ.10
53 6518102556 นางสาวสุทธิตา ศรีดวงแก้ว ศศ.บ.10
54 6518102558 นายสุธินันท์ วงค์สุ ศศ.บ.10
55 6518102564 นายสุวัชร ชำนาญชาติ ศศ.บ.10
56 6518102578 นางสาวอังกฤษ ผลทิพย์ ศศ.บ.10
57 6518102580 นางสาวอัญชิสา เหมะธุลิน ศศ.บ.10
58 6518102584 นายอิทธิพล รอดบุตร ศศ.บ.10
59 6518102585 นายเอกลักษณ์ กันทะวงค์ ศศ.บ.10
60 6518102590 นางสาวนิชาภา วงศ์ใหญ่ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47