เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6518102301 นายกฏจีรภัทร ยาสุวรรณ ศศ.บ.10
2 6518102302 นางสาวกนกนิภา มนัสมโนธรรม ศศ.บ.10
3 6518102306 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศชุ่ม ศศ.บ.10
4 6518102307 นางสาวกรพินธุ์ คงธนเมธีเกษม ศศ.บ.10
5 6518102308 นายกรภัทร อินยศ ศศ.บ.10
6 6518102315 นางสาวกวินธิดา จันทร์เภา ศศ.บ.10
7 6518102317 นางสาวกวินธิดา ศรีนวล ศศ.บ.10
8 6518102337 นางสาวจิรชยา เศรษฐชุ่ม ศศ.บ.10
9 6518102346 นายเจษฏา ยังพึ่ง ศศ.บ.10
10 6518102350 นางสาวชนากานต์ เสือลอย ศศ.บ.10
11 6518102353 นางสาวชไมพร เลาหาง ศศ.บ.10
12 6518102355 นางสาวชลธิชา โวหาร ศศ.บ.10
13 6518102358 นางสาวชัชชญา เมฆพัฒน์ ศศ.บ.10
14 6518102362 นายโชคชัย ลุงสาม ศศ.บ.10
15 6518102363 นางสาวโชติกา ดำแดงดี ศศ.บ.10
16 6518102367 นางสาวฐานัชฌา กัตติกมาศ ศศ.บ.10
17 6518102373 นางสาวณภัสสรณ์ อิ่นแก้ว ศศ.บ.10
18 6518102376 นางสาวณัฎฐ์นรี บุญเสงี่ยม ศศ.บ.10
19 6518102386 นางสาวณัฐพร เมธาเวช ศศ.บ.10
20 6518102389 นายณัฐภัทร จันทะกี ศศ.บ.10
21 6518102391 นายณัฐวุฒิ รัฐมั่น ศศ.บ.10
22 6518102392 นายณัฐิวุฒิ จันทรากุล ศศ.บ.10
23 6518102393 นางสาวณิชกานต์ แสงโสภา ศศ.บ.10
24 6518102400 นางสาวทิพปภา วู ศศ.บ.10
25 6518102401 นางสาวทิพวรรณ หัวนา ศศ.บ.10
26 6518102407 นายธนพล สวัสดิ์สาลี ศศ.บ.10
27 6518102408 นายธนวรรธน์ ปินตากุย ศศ.บ.10
28 6518102409 นายธนวัฒน์ แดนเมือง ศศ.บ.10
29 6518102411 นายธนัญชัย บุญเหลือ ศศ.บ.10
30 6518102415 นายธวัชชัย สายโนกาศ ศศ.บ.10
31 6518102417 นายธิติสรรค์ ขันแข่งบุญ ศศ.บ.10
32 6518102418 นายนนทชัย นามโส ศศ.บ.10
33 6518102422 นายนรภัทร สาภูงา ศศ.บ.10
34 6518102426 นายนันทิพัฒน์ สมด้วง ศศ.บ.10
35 6518102430 นายบุญเทวา รุ่งพรอนันต์ ศศ.บ.10
36 6518102432 นายบูรพา สุดารินทร์ ศศ.บ.10
37 6518102436 นายปฏิภาณ รักสนิท ศศ.บ.10
38 6518102440 นางสาวปรางทิพย์ แก้วมูล ศศ.บ.10
39 6518102441 นางสาวปัญญารัตน์ อัศวจิตตานนท์ ศศ.บ.10
40 6518102454 นายพฤกษาชาติ รุ่นบาง ศศ.บ.10
41 6518102460 นางสาวพันธภรณ์ รุจเมธา ศศ.บ.10
42 6518102461 นายพันสา คำซอ ศศ.บ.10
43 6518102466 นางสาวพิชญ์สินี ทิน้อย ศศ.บ.10
44 6518102469 นายพีรภัทร แต่เชื้อสาย ศศ.บ.10
45 6518102471 นายพีรวัส ทิพย์ประจักร์ ศศ.บ.10
46 6518102473 นายพีระณัฐ กาศเจริญ ศศ.บ.10
47 6518102477 นายภัทรดนัย คำมา ศศ.บ.10
48 6518102481 นายภาณุวัชร์ เกตุประยูร ศศ.บ.10
49 6518102494 นายรัชชานนท์ ช่วยสุข ศศ.บ.10
50 6518102506 นางสาววชิรญาณ์ กัณฑ์ไตรบัญชร ศศ.บ.10
51 6518102507 นายวชิรวิทย์ ทองคำ ศศ.บ.10
52 6518102513 นางสาววรางคณา จินะตา ศศ.บ.10
53 6518102525 นายศรัทธา บุญชัยศรี ศศ.บ.10
54 6518102534 นางสาวศุภคินี หารปิน ศศ.บ.10
55 6518102537 นางสาวสถิตาพร จันทร์งาม ศศ.บ.10
56 6518102545 นายสหรัฐ อนุชาญ ศศ.บ.10
57 6518102550 นายสิริพงศ์ สุขสมพันธ์ ศศ.บ.10
58 6518102559 นายสุภกร สุภะการ ศศ.บ.10
59 6518102575 นางสาวอรรคญาณี ดีชาลี ศศ.บ.10
60 6518102579 นางสาวอัญชิสา กลางบุรัมย์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47