เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406101349 นายธาดาพงศ์ ปัญญายิ่ง บธ.บ.10
2 6406101392 นายภวิศ พรหมอารักษ์ บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
3 6518102310 นายกฤตนัย ทองหยิบ ศศ.บ.10
4 6518102316 นางสาวกวินธิดา ต่างสกุล ศศ.บ.10
5 6518102320 นางสาวกันติชา แจ่มจำรัส ศศ.บ.10
6 6518102323 นางสาวกัลยารัตน์ ลุงฟูง ศศ.บ.10
7 6518102331 นายคเชนทร์ พรมเต็ม ศศ.บ.10
8 6518102335 นางสาวจันจิรา บุญโกศล ศศ.บ.10
9 6518102339 นางสาวจิรวรรณ สมบุญ ศศ.บ.10
10 6518102341 นางสาวจิราพัชร ถาธัญ ศศ.บ.10
11 6518102342 นางสาวจิราภรณ์ ถาธัญ ศศ.บ.10
12 6518102343 นายจิราวัฒน์ ธนาเชาวน์โรจน์ ศศ.บ.10
13 6518102354 นายชยุตม์ เก่งการเรือ ศศ.บ.10
14 6518102356 นายชลธี บุญขวาง ศศ.บ.10
15 6518102357 นายชวกร คักกันหา ศศ.บ.10
16 6518102368 นางสาวฐานิวรรณ โสมสะอาด ศศ.บ.10
17 6518102378 นางสาวณัฏฐนัญญา นาใต้ ศศ.บ.10
18 6518102380 นางสาวณัฐณิชา อายะ ศศ.บ.10
19 6518102384 นางสาวณัฐนันท์ สิทธิสาร ศศ.บ.10
20 6518102385 นายณัฐพนธ์ ณ ปัญญา ศศ.บ.10
21 6518102387 นายณัฐพล ไชยลังกา ศศ.บ.10
22 6518102390 นายณัฐวรรต อาภา ศศ.บ.10
23 6518102399 นายทินวุฒิ ใจลึก ศศ.บ.10
24 6518102419 นายนนท์วริศ วราวิเศษสิทธิ์ ศศ.บ.10
25 6518102420 นายนพภดา คันทะชมภู ศศ.บ.10
26 6518102423 นายนราธิป อินทะขันธ์ ศศ.บ.10
27 6518102438 นายปรมินทร์ ทุกอย่าง ศศ.บ.10
28 6518102442 นายปิตุภัทร วงศ์พนัสสัก ศศ.บ.10
29 6518102445 นายผไท บำรุงเทียน ศศ.บ.10
30 6518102446 นายพงศกร ปาโส ศศ.บ.10
31 6518102451 นายพรพิรุณ บัวสุนทร ศศ.บ.10
32 6518102452 นางสาวพรรณษา มนุเสาร์ ศศ.บ.10
33 6518102457 นายพสิษฐ์ เต็มวิริยะกุล ศศ.บ.10
34 6518102458 นายพสิษฐ์ สีเทา ศศ.บ.10
35 6518102459 นายพัทธดนย์ วิชัยคำ คำนันท์ ศศ.บ.10
36 6518102463 นางสาวพิจิกา สุทธิสินทอง ศศ.บ.10
37 6518102464 นายพิชญ์ สายเจริญ ศศ.บ.10
38 6518102465 นางสาวพิชญดา ก้อนทอง ศศ.บ.10
39 6518102479 นายภัทรพล ขว้างไชย ศศ.บ.10
40 6518102482 นายภานุพงศ์ มณีโชติ ศศ.บ.10
41 6518102483 นางสาวภาวัชญา ขุนอ่อน ศศ.บ.10
42 6518102486 นายภูวดล สายอินต๊ะ ศศ.บ.10
43 6518102489 นายมนัสนันท์ อาคมานนท์ ศศ.บ.10
44 6518102490 นายมาวิน ธรรมปัญโญ ศศ.บ.10
45 6518102491 นางสาวเมธินี สุขเกษม ศศ.บ.10
46 6518102495 นายรัชชานนท์ พันธรักไพรวัลย์ ศศ.บ.10
47 6518102497 นางสาวรัชนก อาริยะ ศศ.บ.10
48 6518102498 นางสาวรัชนก ฮงสี ศศ.บ.10
49 6518102502 นายรุจนโรจน์ อาวาส ศศ.บ.10
50 6518102509 นายวรพงศ์ มงคลรัศมีโรจน์ ศศ.บ.10
51 6518102519 นายวัชรากร เตจ๊ะสุ ศศ.บ.10
52 6518102527 นายศักดิ์สิริ จับจันทร์ ศศ.บ.10
53 6518102533 นายศิวกร สัตย์ซื่อ ศศ.บ.10
54 6518102540 นายสรวิศ เตชะลือ ศศ.บ.10
55 6518102549 นายสิรวิชญ์ สุทธการ ศศ.บ.10
56 6518102576 นางสาวอรรัมภา สุขศรี ศศ.บ.10
57 6518102593 นางสาวเพชรสี คำภีระ ศศ.บ.10
58 6518102597 นางสาวสุธิมา ลาภพิสูตร ศศ.บ.10
59 6518102598 นางสาวอัญชณาพร บุญประดิษฐ์ ศศ.บ.10
60 6518102599 นางสาวอิสรีย์ ไพรศาลธรรม ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47