เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6314103301 MissLan Dan ศศ.บ.10
2 6314103302 Mr. JiaHao Shi ศศ.บ.10
3 6314103303 Miss JingQi Lin ศศ.บ.10
4 6314103304 Mr. Wentian Qiu ศศ.บ.10
5 6314103306 Miss Zhang Yueting ศศ.บ.10
6 6314103307 Miss Hu Yuting ศศ.บ.10
7 6314103308 Miss Luo Xuefang ศศ.บ.10
8 6314103309 Mr. Yang Sen ศศ.บ.10
9 6314103310 MissLiu Zinan ศศ.บ.10
10 6514102314 นางสาวกิสตีนา แวเต๊ะ B.A.10
11 6514102315 นางสาวเกตี - B.A.10
12 6514102316 นางสาวขวัญจิรา มีไพฑูรย์ B.A.10
13 6514102328 นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์แก้ววงศ์ B.A.10
14 6514102352 นางสาวณัฏฐณิชา พรามจร B.A.10
15 6514102354 นายณัฏฐนันท์ ฉัตรแก้ว B.A.10
16 6514102359 นางสาวณัฐณิชา บุญมากาศ B.A.10
17 6514102360 นายณัฐดนัย งามสม B.A.10
18 6514102361 นางสาวณัฐธิดา ศรีนิยม B.A.10
19 6514102362 นางสาวณัฐธิดา สารทอง B.A.10
20 6514102364 นางสาวณิชชาวีณ์ ธีรประเสริฐพร B.A.10
21 6514102365 นางสาวณิชาภัทร มะเริงสิทธิ์ B.A.10
22 6514102366 นางสาวณีรนุช ดำดี B.A.10
23 6514102368 นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์ มือรีงิง B.A.10
24 6514102371 นางสาวตุลยดา บุญสินชัย B.A.10
25 6514102377 นางสาวธัญญรัตน์ ติ๊บหน่อ B.A.10
26 6514102381 นางสาวธิดารัตน์ ปวนบุญนำ B.A.10
27 6514102386 นางสาวนภัสวรรณ คล้ายเหล็ง B.A.10
28 6514102389 นางสาวนริศรา คำมาเร็ว B.A.10
29 6514102399 นางสาวเบญจพร ลือชา B.A.10
30 6514102401 นางสาวเบญญาภา รอดเสถียร B.A.10
31 6514102404 นางสาวปริชมน ภักดีล้น B.A.10
32 6514102405 นางสาวปริณดา โหน่งที B.A.10
33 6514102407 นางสาวปัญญพัฒน์ ชูแก้ว B.A.10
34 6514102408 นางสาวปัญญาพร ปัญญาหล้า B.A.10
35 6514102411 นางสาวปิรัญญา แสนวงค์ B.A.10
36 6514102416 นางสาวพรรณทิพย์ ทึงขำ B.A.10
37 6514102417 นางสาวพศิกา สร้อยสกุล B.A.10
38 6514102435 นางสาวภาณิชา นันทวงค์ B.A.10
39 6514102440 นางสาวมธุรส เอนกกมล B.A.10
40 6514102441 นางสาวมนัสนันท์ สุธรรม B.A.10
41 6514102442 นางสาวมัสนี เจ๊ะหะ B.A.10
42 6514102446 นางสาวมุทิตา น้ำมลิวรรณ B.A.10
43 6514102450 นางสาวรพีพรรณ พลหนองหลวง B.A.10
44 6514102469 นายเวฬุวัน ราชภักดี B.A.10
45 6514102470 นางสาวศรัญญา ปัญญารมย์ B.A.10
46 6514102479 นายสรวิชญ์ ราชคมน์ B.A.10
47 6514102482 นายสืบสกุล สังห้อ B.A.10
48 6514102484 นางสาวสุณีทิพย์ พรหมเป็นสุข B.A.10
49 6514102485 นางสาวสุทธาพัชร์ สังห้อ B.A.10
50 6514102486 นางสาวสุธิตา สุขใจ B.A.10
51 6514102495 นางสาวอมลวรรณ ศรีทอนสุด B.A.10
52 6514102496 นางสาวอรจิรา สายสุขอนันต์ B.A.10
53 6514102497 นางสาวอรณิชา สุขป้อม B.A.10
54 6514102499 นางสาวอะนาตี หญ้าปรัง B.A.10
55 6514102500 นางสาวอักศิกา ปิตฝ่าย B.A.10
56 6514102501 นางสาวอัสมะ การีแม็ง B.A.10
57 6514102502 นางสาวอารียา หิรัญมาศ B.A.10
58 6514102507 นางสาวณัฐณิชา เสนาทาน B.A.10
59 6514102515 นางสาวพรรษนันพ์ กาญจนศรีกุล B.A.10
60 6514102518 นางสาวญาณิศา คงช่วย B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47