เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102301 นางสาวกชกร แซ่เห้อ B.A.10
2 6514102303 นางสาวกนกรดา พรหมมาศ B.A.10
3 6514102304 นางสาวกนกวรรณ น่วมภักดี B.A.10
4 6514102305 นางสาวกฤตธีรา ชุมเกื้อ B.A.10
5 6514102308 นางสาวกัญญาพัชร วิเชียร B.A.10
6 6514102309 นางสาวกัญญิตา ปันหอม B.A.10
7 6514102310 นางสาวกัณฑิชา ไกรสีห์ B.A.10
8 6514102334 นางสาวชมพูนุช ไพอรัญ B.A.10
9 6514102339 นางสาวชาลิสา รัตนประดิษฐ B.A.10
10 6514102343 นางสาวชุติมน ยอดศิลป B.A.10
11 6514102347 นางสาวฐิติชญา กอบบุญคุณ B.A.10
12 6514102351 นางสาวณัฎนรินทร์ ขาวสำอางค์ B.A.10
13 6514102355 นายณัฐกร นันตากาศ B.A.10
14 6514102358 นางสาวณัฐฐินันท์ ธรรมชาติ B.A.10
15 6514102369 นายต่อตระกูล วงศ์วรทัญญู B.A.10
16 6514102370 นายตันติกร นิชิจันทร์ B.A.10
17 6514102373 นางสาวธนาภา ยามากุจิ B.A.10
18 6514102375 นางสาวธมกร เตชะวรรณยศ B.A.10
19 6514102376 นางสาวธัญจิรา ศรีบัณฑิต B.A.10
20 6514102379 นางสาวธัญพิชชา ซาดา B.A.10
21 6514102385 นายนนธวัช มัดดี B.A.10
22 6514102388 นางสาวนภัสสร โลมชุม B.A.10
23 6514102392 นางสาวน้ำทิพย์ แก้ววิเศษ B.A.10
24 6514102393 นางสาวนิภาพร ดวงตา B.A.10
25 6514102397 นางสาวบัณฑิตา เย็นงาม B.A.10
26 6514102402 นายปภิณวิทย์ อินทร์เพ็ญ B.A.10
27 6514102410 นางสาวปาณิสรา หมื่นเถสกุล B.A.10
28 6514102418 นางสาวพัชราภา ศรีสุวรรณ B.A.10
29 6514102424 นางสาวพิทยารัตน์ กำลังเจริญ B.A.10
30 6514102425 นางสาวพิมพ์ชนก สุขวรกิจวนิช B.A.10
31 6514102427 นางสาวพิยะดา โพธิ์วัฒน์ B.A.10
32 6514102429 นางสาวพีรดา ยี่ภิญโญ B.A.10
33 6514102430 นางสาวพุทธธิดา น้อยมี B.A.10
34 6514102439 นายภูริภัทร สวนนันท์ B.A.10
35 6514102443 นางสาวมานิตา เทพวิเชียร B.A.10
36 6514102445 นางสาวมินตรา สายใจ B.A.10
37 6514102447 นายยามิน หมัดหลี B.A.10
38 6514102455 นางสาวลักษมีกานต์ อิ่นแก้ว B.A.10
39 6514102456 นางสาววชิรญาณ์ ทวีวิตยารักษ์ B.A.10
40 6514102459 นางสาววรนิษฐา อุ่นแก้ว B.A.10
41 6514102461 นางสาววรรณิษา สุดา B.A.10
42 6514102464 นางสาววราลี เตชะสิทธิกรกุล B.A.10
43 6514102467 นางสาววาริ ขวัญแก้ว B.A.10
44 6514102471 นายศศิกิจจ์ แก้วสุขศรี B.A.10
45 6514102472 นางสาวศศิญา โคสาสด B.A.10
46 6514102473 นางสาวศศิภรณ์ ศรีสวัสดิ์ B.A.10
47 6514102474 นางสาวศิรประภา ผาริวงษ์ B.A.10
48 6514102475 นางสาวศิริพัทตรา สาโยธา B.A.10
49 6514102476 นางสาวศิริรัตน์ ไชยวงค์ B.A.10
50 6514102477 นายศุภกิตติ์ พัฒนอุดมเดช B.A.10
51 6514102478 นางสาวสมัชชญา พงษ์เทศ B.A.10
52 6514102481 นายสิทธิพงษ์ อุดม B.A.10
53 6514102483 นางสาวสุฑามาศ เสนาธง B.A.10
54 6514102494 นางสาวอมรรัตน์ บุตรลักษณ์ B.A.10
55 6514102503 นายเอื้ออังกูร ทองงาม B.A.10
56 6514102508 นายณัฐพล รักแจ้ง B.A.10
57 6514102513 นายพงศธร แพงทรัพย์ B.A.10
58 6514102519 นางสาวบูยะ มาเยอะ B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47