เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514102317 นางสาวเขมิสรา หมูนิล B.A.10
2 6514102318 นางสาวคุณัณญา แสนปากดี B.A.10
3 6514102320 นางสาวจรินทร์ทิพย์ ประทุมวัน B.A.10
4 6514102321 นางสาวจารุชา เจนกิจณรงค์ B.A.10
5 6514102324 นางสาวจิตราภร ถุนาพันธ์ B.A.10
6 6514102325 นางสาวจิตราภา ถุนาพันธ์ B.A.10
7 6514102330 นางสาวฉัตรยา พุกกะชา B.A.10
8 6514102335 นางสาวชลทิชา โสดา B.A.10
9 6514102341 นางสาวชุดา ปินใจกูล B.A.10
10 6514102356 นายณัฐกิตติ์ ฤทธิ์อินทร์ B.A.10
11 6514102367 นายเดชาธร ผ่องพรรณ์ B.A.10
12 6514102372 นางสาวธนพร นามอาษา B.A.10
13 6514102374 นางสาวธนิตา สุดหล้า B.A.10
14 6514102378 นางสาวธัญพร สกุลพาณิชย์พันธ์ B.A.10
15 6514102380 นางสาวธัญรดา ตะดวงดี B.A.10
16 6514102382 นางสาวธิดารัตน์ ล้านภูเขียว B.A.10
17 6514102383 นายธีรวัฒน์ สุขจาด B.A.10
18 6514102384 นายธีระพันธ์ กรรณสูต B.A.10
19 6514102387 นางสาวนภัสสร มานะสถิตย์ B.A.10
20 6514102396 นางสาวเนตรชนก วานิช B.A.10
21 6514102398 นางสาวบัณฑิตา เหมือนมุข B.A.10
22 6514102409 นางสาวปัณวรรธน์ บรรดาลลักษณ์ B.A.10
23 6514102413 นายพงศธร ศรีแสง B.A.10
24 6514102414 นายพชร จันทวงค์ B.A.10
25 6514102419 นางสาวพัฒน์นรี ฉัตรวชิระพฤกษ์ B.A.10
26 6514102434 นางสาวภัทรภร ฮงทอง B.A.10
27 6514102436 นายภาสกร เทพกมล B.A.10
28 6514102438 นายภูบดินทร์ บุญกอง B.A.10
29 6514102449 นางสาวรดา ทองบุญเจริญ B.A.10
30 6514102452 นายรัฐพงษ์ เรืองเจริญ B.A.10
31 6514102457 นายวชิราวิทย์ เรือนคำ B.A.10
32 6514102468 นางสาววาสนา สมบูรณ์รัมย์ B.A.10
33 6514102487 นางสาวสุพรรณษา ทิมหอม B.A.10
34 6514102488 นายสุเมธ ลีฬหคุณากร B.A.10
35 6514102489 นายสุรวิชญ์ จิตตะ B.A.10
36 6514102491 นางสาวโสพิศตา แก้วเมืองมา B.A.10
37 6514102492 นางสาวเหมย นาหอม B.A.10
38 6514102505 นางสาวกนกวรรณ คนยงค์ B.A.10
39 6514102509 นางสาวธนารีย์ น้อยนาค B.A.10
40 6514102514 นางสาวพรธิตา ผลเกิด B.A.10
41 6514102520 นางสาวจิรนันท์ มาเยอ B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47