เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101126324 นายภคพล ชาติดี 10
2 6401102407 นางสาวภัทรมน ชลชี วท.บ.10
3 6501125302 นางสาวกชนิภา แลสุภา วท.บ.10
4 6501125304 นายครรชิต ดอกบัว วท.บ.10
5 6501125307 นางสาวจินดา ทองจันทรนาม วท.บ.10
6 6501125310 นายชนาธิป พวงพันธ์ วท.บ.10
7 6501125311 นางสาวช่อชมพู จันทร์ฟอง วท.บ.10
8 6501125314 นายณรงค์ฤทธิ์ โพธิ์ทอง วท.บ.10
9 6501125316 นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวัง วท.บ.10
10 6501125322 นายธนา เสนาะเสียง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
11 6204101307 นายคณาธิป คุณยศยิ่ง วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12 6205105347 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะหงษ์ รป.บ.10
13 6405101346 นายธนภูมิ สาสุจิตร ร.บ.10
14 6405101347 นางสาวธนิกา เข็มเขียว ร.บ.10
15 6405101348 นางสาวธิษณามดี ปู่หลู่ ร.บ.10
16 6405101378 นายภูมิ บุญเหลื่อม ร.บ.10
17 6405101395 นายศุภชัย ทนันชัย ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
18 6406102421 นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ บธ.บ.10
19 6406102434 นางสาววรดา แซ่วื้อ บธ.บ.10
20 6406105001 นางสาวกัญฑมาศ เจริญมาศกุล บธ.บ.10
21 6406105002 นางสาวกำไลทอง สหัสแปง บธ.บ.10
22 6406105003 นายเจษฎา ขัตติยะ บธ.บ.10
23 6406105005 นายชาญวิทย์ บัวเกตุเกิด บธ.บ.10
24 6406105006 นางสาวชุติกาญจน์ คำเครือ บธ.บ.10
25 6406105007 นายธนกร วัฒนะโชติ บธ.บ.10
26 6406105010 นางสาวธันญารัตน์ ดวงปันสิงห์ บธ.บ.10
27 6406105011 นายนครินทร์ ธรรมทิน บธ.บ.10
28 6406105012 นางสาวนาฎนัฐฎา วงษ์ไพบูลย์ บธ.บ.10
29 6406105013 นางสาวเบญจวรรณ ไชยมณี บธ.บ.10
30 6406105015 นางสาวเยาวเรศ นวลสม บธ.บ.10
31 6406105016 นายรัฐศาสตร์ อินวอ บธ.บ.10
32 6406105018 นางสาววรัญญา ลัทธิศักดิ์ บธ.บ.10
33 6406105020 นางสาวศุภรัตน์ หมูคำดี บธ.บ.10
34 6406105021 นายสันติภาพ ดอนละไพร บธ.บ.10
35 6406105023 นางสาวอินทิรา แย้มสุนทรา บธ.บ.10
36 6406105024 นางสาวกสิณา เก่งการจับ บธ.บ.10
37 6406105025 นายคณิศร สุขจันทร์ บธ.บ.10
38 6406105026 นางสาวฐิติมา นันชัย บธ.บ.10
39 6406105028 นายณัฐพงษ์ พิเรนรัมย์ บธ.บ.10
40 6406105029 นายทินภัทร มณีแดง บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
41 6214101383 นายสหัสวรรษ พิณพงษ์ ศศ.บ.10
42 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
43 6514101305 นางสาวกรวรรณ ทองคำ ศศ.บ.10
44 6514101308 นายกฤตจุทา นราชิตธนวัตร ศศ.บ.10
45 6514101311 นางสาวกัณฐิกา พรประสิทธิ์ ศศ.บ.10
46 6514101312 นางสาวกานต์สิริ กิจเพิ่มพูลไพศาล ศศ.บ.10
47 6514101314 นายกิตตินันท์ ศิลปิกุล ศศ.บ.10
48 6514101315 นางสาวเกตุญาดา กันยานะ ศศ.บ.10
49 6514101318 นายเกียรติกุล ภูวดล ศศ.บ.10
50 6514101321 นางสาวคณิศร แก้วชัง ศศ.บ.10
51 6514101324 นายจอมพล เชยชม ศศ.บ.10
52 6514101333 นายฉันฐพัฒธ์ ปิยสิทธิคุณ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
53 6518102528 นายศิรสิทธิ์ ม้วนโคกสูง ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47