เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501125325 นางสาวนันทกา วงษา วท.บ.10
2 6501125326 นางสาวปติญญา บุญโสดา วท.บ.10
3 6501125330 นางสาวพรรวษา งามคาย วท.บ.10
4 6501125331 นางสาวพิกุลแก้ว มูลเกษ วท.บ.10
5 6501125332 นายภวัต สุทธิประภา วท.บ.10
6 6501125334 นางสาวมัลลิกา ปานรงค์ วท.บ.10
7 6501125335 นางสาววนัสนันท์ มหัสพันธ์ วท.บ.10
8 6501125340 นายสิรภัทร เดือนดาว วท.บ.10
9 6501125341 นางสาวสุภาพร จันทร์นุ่ม วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
10 6406104338 นางสาวศิริพร หมื่อแล บธ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
11 6214101327 นางสาวณัฐพร ดีปินไซร์ ศศ.บ.10
12 6214101345 นางสาววิธนาภา ประภาตะนันท์ ศศ.บ.10
13 6514101342 นางสาวชลภัทร์ รุ่งศรี ศศ.บ.10
14 6514101359 นายณัฐสิทธิ์ ธรรมมา ศศ.บ.10
15 6514101368 นายเทพพิทักษ์ นันตา ศศ.บ.10
16 6514101373 นายธาดา อุทัยนาง ศศ.บ.10
17 6514101402 นายพงศธร กัลยานุกูล ศศ.บ.10
18 6514101418 นายพีรพัฒน์ ดุสิตวิลาวัณย์ ศศ.บ.10
19 6514101420 นายภัทรพล แสนภักดี ศศ.บ.10
20 6514101428 นายยศพัฒน์ ทิพย์จินดาชัยกุล ศศ.บ.10
21 6514101438 นางสาวรัชฎาพร ขานยา ศศ.บ.10
22 6514101442 นายรัตนพงษ์ เขื่อนแก้ว ศศ.บ.10
23 6514101458 นายศราวุฒิ ทาระชัย ศศ.บ.10
24 6514101462 นายศิวกร กาญจนมุสิก ศศ.บ.10
25 6514101469 นางสาวสิรนาถ เพชรทอง ศศ.บ.10
26 6514101471 นางสาวสุชานันท์ ทองมา ศศ.บ.10
27 6514101479 นายอชิตพล ศองคอน ศศ.บ.10
28 6514101480 นางสาวอนัญญา ทำนา ศศ.บ.10
29 6514101482 นางสาวอภิญญา ปานแดง ศศ.บ.10
30 6514101489 นางสาวอาทิตยา เพ็ชรโชติ ศศ.บ.10
31 6514101492 นายอิทธิกร สายเดช ศศ.บ.10
32 6514102340 นายชินกฤต ทะจู B.A.10
33 6514102390 นางสาวนฤภร จัดที่ B.A.10
34 6514102394 นางสาวนิราภร วงศ์ธรรมไพรดี B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
35 6418102371 นางสาวเพียงศิกานต์ กันแก้ว ศศ.บ.10
36 6418102378 นายรัชชานนท์ ใจพรหม ศศ.บ.10
37 6518102359 นายชัยธนวัฒน์ คำฮั้ว ศศ.บ.10
38 6518102361 นายชาตรี เขียวสี ศศ.บ.10
39 6518102364 นายฌาติกานต์ โพโสลี ศศ.บ.10
40 6518102370 นายณฐพงศ์ ผัดใจ ศศ.บ.10
41 6518102510 นางสาววรรณกานต์ สีเอง ศศ.บ.10
42 6518102515 นางสาววราภรณ์ แซ่ตั้น ศศ.บ.10
43 6518102526 นายศริตวรรธน์ ปรางค์สุวรรณ ศศ.บ.10
44 6518102532 นายศิวกร กุลธิ ศศ.บ.10
45 6518102535 นายศุภโชค ช่างประกอบ ศศ.บ.10
46 6518102544 นายสหรัฐ ทัศนาลัย ศศ.บ.10
47 6518102555 นางสาวสุทธิตา คำพลา ศศ.บ.10
48 6518102563 นายสุริยกานต์ ณ ป้อมเพชร ศศ.บ.10
49 6518102581 นายอัฟตะห์ ศัพย์กริยา ศศ.บ.10
50 6518102592 นางสาวพัชรพิชญ์ ฐิติกวินภัค ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47