เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6514101335 นางสาวชญานิศ ตันพิทักษ์พงษ์ ศศ.บ.10
2 6514101338 นางสาวชนันดา โนคำ ศศ.บ.10
3 6514101345 นายชุติพนธ์ สิงห์ใจมา ศศ.บ.10
4 6514101346 นางสาวญาโณบล พันธุ ศศ.บ.10
5 6514101349 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งสกุลวัฒนชัย ศศ.บ.10
6 6514101352 นางสาวณัฐกฤตา ปราณสุข ศศ.บ.10
7 6514101357 นางสาวณัฐวดี จันทนา ศศ.บ.10
8 6514101360 นางสาวณิชา อาจองกู่ ศศ.บ.10
9 6514101361 นางสาวณิชาภัทร ยิ้มเอี่ยม ศศ.บ.10
10 6514101363 นางสาวดรุณี ชมแก้ว ศศ.บ.10
11 6514101364 นางสาวดาวจิตรา จำปาบุรี ศศ.บ.10
12 6514101365 นางสาวตรีธารทิพย์ เจริญสันต์ ศศ.บ.10
13 6514101367 นายทรงพล สุทธิประภา ศศ.บ.10
14 6514101371 นายธนวัฒน์ แสงจิตต์พันธุ์ ศศ.บ.10
15 6514101376 นายธีรภัทร์ ปาลี ศศ.บ.10
16 6514101378 นางสาวนพรัตน์ ลุงหมั่น ศศ.บ.10
17 6514101380 นายนวพลชัย อิ่มจำลอง ศศ.บ.10
18 6514101385 นางสาวนิชานาถ บุญส่ง ศศ.บ.10
19 6514101388 นางสาวบัณฑิตา ดอมไธสง ศศ.บ.10
20 6514101390 นางสาวบุญฑริกา แสนคำลือ ศศ.บ.10
21 6514101393 นางสาวเบญญาภา พลพรม ศศ.บ.10
22 6514101395 นายปรัชญา ผลเนตร์ ศศ.บ.10
23 6514101396 นายปวริศร์ เจียมมานะสมบัติ ศศ.บ.10
24 6514101414 นางสาวพิมพ์นิภา สระทองบุญ ศศ.บ.10
25 6514101432 นางสาวรมิตา ลิมทวีสมเกียรติ ศศ.บ.10
26 6514101433 นางสาวรวิศราลักษณ์ ทองเสงี่ยม ศศ.บ.10
27 6514101440 นายรัชพณ กฤษนำพก ศศ.บ.10
28 6514101444 นางสาวรินรดา มงคล ศศ.บ.10
29 6514101445 นางสาวรุ้งนภา วงศ์ใต้ ศศ.บ.10
30 6514101446 นายวงศ์วริศ เกียรติพงสา ศศ.บ.10
31 6514101447 นายวชิระ ยุทธนาชัยกุล ศศ.บ.10
32 6514101449 นางสาววรณัฏฐ์ จันทขันธ์ ศศ.บ.10
33 6514101453 นางสาววาสนา ช้างภู่ ศศ.บ.10
34 6514101454 นางสาววิภารัตน์ ซุนันทา ศศ.บ.10
35 6514101457 นายศรัณยภัทร ธรรมมิยะ ศศ.บ.10
36 6514101460 นางสาวณิรินทร์รดา ใจคำ ศศ.บ.10
37 6514101461 นางสาวศิริประภา ดรุณพันธ์ ศศ.บ.10
38 6514101467 นายสรวิศ พลพิทักษ์ ศศ.บ.10
39 6514101468 นางสาวสลิลทิพย์ ชั้นงาม ศศ.บ.10
40 6514101470 นายสิริวรรษ ศรีวิชัย ศศ.บ.10
41 6514101473 นางสาวสุธินันท์ กันทะสอน ศศ.บ.10
42 6514101474 นางสาวสุภัสสรา หางาม ศศ.บ.10
43 6514101476 นายสุวภัทร เหม็นชัย ศศ.บ.10
44 6514101485 นายอรรถพล จิตราศรี ศศ.บ.10
45 6514101487 นางสาวอรุโณทัย คาดบัว ศศ.บ.10
46 6514101490 นายอานนท์ รูปดี ศศ.บ.10
47 6514101491 นางสาวอารยา เบียงทูกู่ ศศ.บ.10
48 6514101495 นางสาวธวัลรัตน์ บุญจันทร์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
49 6219101313 นางสาวพิมพ์ประภา อินต๊ะ ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47