เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102320 นายจอมทัพ ไชยลังกา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6403104303 นางสาวจารุวรรณ เพ็งโคตร วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6404102305 นางสาวณัฐธิดา เนื่องสุนันท์ 10
 ศิลปศาสตร์
4 6514101328 นางสาวจุฑาภัทร พ่วงปิ่น ศศ.บ.10
5 6514101329 นางสาวจุฑามาศ หอมรอด ศศ.บ.10
6 6514101330 นางสาวเจนจิรา ม่วงใหม ศศ.บ.10
7 6514101331 นางสาวเจนนิษฐ์ เจนนิฌพัฒน์ ศศ.บ.10
8 6514101334 นางสาวชญานิน เงินพุ่ม ศศ.บ.10
9 6514101336 นางสาวชนนิกานต์ เป็งเส้า ศศ.บ.10
10 6514101337 นางสาวชนัทกาญจน์ ยันทะวาย ศศ.บ.10
11 6514101339 นางสาวชมพูนุท บุญธรรมเจริญ ศศ.บ.10
12 6514101343 นางสาวชวิศา สุขกากิจ ศศ.บ.10
13 6514101347 นายณฐพล ลือไชย ศศ.บ.10
14 6514101348 นางสาวณัชญานนท์ แย้มแก้ว ศศ.บ.10
15 6514101350 นางสาวณัฏฐา ขังทัด ศศ.บ.10
16 6514101351 นายณัฐกร ปิ่นโตนด ศศ.บ.10
17 6514101354 นายณัฐนันทน์ ยอดคำ ศศ.บ.10
18 6514101355 นายณัฐพงษ์ บุญแล ศศ.บ.10
19 6514101356 นายณัฐภูมิ เสนานิคม ศศ.บ.10
20 6514101369 นางสาวธนพร อยู่เพ็ชร ศศ.บ.10
21 6514101370 นางสาวธนภร หอมสิงห์ทอง ศศ.บ.10
22 6514101372 นางสาวธนาภรณ์ ชำนาญภูมิ ศศ.บ.10
23 6514101375 นายธีรกฤต สุริยะ ศศ.บ.10
24 6514101377 นายนนท์วรงค์ นภัสจีราโชค ศศ.บ.10
25 6514101383 นางสาวนับทอง ปวนสุข ศศ.บ.10
26 6514101384 นางสาวน้ำพระทัย มณีกร ศศ.บ.10
27 6514101387 นางสาวบรมสิริกาญจน์ แก้วจักร ศศ.บ.10
28 6514101389 นางสาวบุญญาพร ปันมา ศศ.บ.10
29 6514101391 นางสาวบุญทัศนีย์ มณีวงค์ ศศ.บ.10
30 6514101394 นางสาวปภัสสร ใจสายสุด ศศ.บ.10
31 6514101397 นางสาวปัญญาภรณ์ ย้อยแก้ว ศศ.บ.10
32 6514101403 นายพนาดล ยังเปา ศศ.บ.10
33 6514101406 นางสาวพรรณภษา ตุ้ยเตียม ศศ.บ.10
34 6514101407 นางสาวพรรษรี ทองสุข ศศ.บ.10
35 6514101409 นางสาวพัชรพร โคตรเพชร ศศ.บ.10
36 6514101410 นางสาวพัชราภรณ์ สามสี ศศ.บ.10
37 6514101411 นางสาวพัทธ์จรรย์ธร สุขประเสริฐ ศศ.บ.10
38 6514101412 นางสาวพัทธ์ธีรา เอี่ยมผา ศศ.บ.10
39 6514101415 นางสาวพิมพ์มาดา พงษ์พรต ศศ.บ.10
40 6514101417 นายพิษณุ แป้นทองคำ ศศ.บ.10
41 6514101427 นายยศพล ชนะเอม ศศ.บ.10
42 6514101435 นายรัชชานนท์ ช่างเหล็กปั้น ศศ.บ.10
43 6514101439 นางสาวรัชนิดา จันทโลน ศศ.บ.10
44 6514101443 นางสาวรัตนพร ว่องไว ศศ.บ.10
45 6514101464 นายศุภวิชญ์ กาญจนสุขเมฆิน ศศ.บ.10
46 6514101466 นายสบชัย วงศ์คำ ศศ.บ.10
47 6514101472 นางสาวสุชานาฏ ไชยชมภู ศศ.บ.10
48 6514101493 นางสาวอุสรา นุสาสน์ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
49 6418102437 นายธนพล คลี่แก้ว ศศ.บ.10
50 6418102479 นางสาวศิรินภา เศษกำปัง ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
51 6219102514 นางสาวนิษิตา สุบิดา ภ.สถ.บ.10
52 6219102526 นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47