เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10303250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6504102301 นางสาวกนกวรรณ อภัยรุณ วท.บ.10
2 6504102302 นางสาวกมลวรรณ โจทย์ครบุรี วท.บ.10
3 6504102303 นางสาวกรรณิกา ดอกบัว วท.บ.10
4 6504102304 นายกฤษณรักษ์ ทับผึ้ง วท.บ.10
5 6504102307 นายกิตติภูมิ สมทอง วท.บ.10
6 6504102311 นางสาวจิราภรณ์ เนนเลิศ วท.บ.10
7 6504102312 นางสาวชฎาวีร์ คงยอด วท.บ.10
8 6504102313 นางสาวชนินรัตน์ ก้อนแก้ว วท.บ.10
9 6504102314 นางสาวชลธิชา ภาโส วท.บ.10
10 6504102315 นางสาวญดาพร สรรพอาสา วท.บ.10
11 6504102316 นางสาวญาณิศา พละแสน วท.บ.10
12 6504102321 นายธนวัฒน์ จันทร์ทรัพย์ วท.บ.10
13 6504102322 นายธราเทพ พาลี วท.บ.10
14 6504102324 นายนนทิกร บุญเจริญ วท.บ.10
15 6504102346 นางสาวรังสินี หนูเริก วท.บ.10
16 6504102348 นางสาววราภรณ์ บัวทุม วท.บ.10
17 6504102350 นางสาวศศิกานต์ สนศรี วท.บ.10
18 6504102354 นางสาวสุชัญญา จ๋าก๋าง วท.บ.10
19 6504102356 นางสาวสุมณฑา ไชยคีรี วท.บ.10
20 6504102357 นางสาวหทัยภัทร สมศรี วท.บ.10
21 6504102359 นางสาวอรปรียา ทองสัมฤทธิ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47