เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10303250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6503103346 นางสาวนริศรา แต้มทอง วท.บ.10
2 6503103349 นางสาวนันทกานต์ นันสาย วท.บ.10
3 6503103353 นางสาวปางมณี ใช้นาถี วท.บ.10
4 6503103376 นายรังสิมันตุ์ หมอยา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
5 6504102308 นางสาวกุลปริยา ปิ่นสกุล วท.บ.10
6 6504102317 นางสาวณัฐกาญจน์ กัลยารัตน์ วท.บ.10
7 6504102318 นางสาวณัฐชยา ภาษี วท.บ.10
8 6504102319 นางสาวณัฐภา ปั๋นสา วท.บ.10
9 6504102320 นางสาวณัฐศรัณย์ เหล่าไชย วท.บ.10
10 6504102323 นางสาวธัญชนก จันทร์วงศ์ วท.บ.10
11 6504102328 นางสาวบุญชิตา ไชยมงคล วท.บ.10
12 6504102330 นายประชา ต้นกันยา วท.บ.10
13 6504102331 นางสาวปวิชยา บานเย็น วท.บ.10
14 6504102332 นางสาวปิยะพร ทันสมัย วท.บ.10
15 6504102333 นางสาวพรรษา ศุขศิริ วท.บ.10
16 6504102334 นางสาวพัทธ์ธีรา บรมพิชัยชาติกุล วท.บ.10
17 6504102335 นางสาวพาทินธิดา เชียงแขก วท.บ.10
18 6504102336 นางสาวพิชชาพร ณเชียงใหม่ วท.บ.10
19 6504102340 นางสาวภัทรวดี วงเกิด วท.บ.10
20 6504102345 นายรณกร ปากหวาน วท.บ.10
21 6504102360 นายเจษฎา ทรงชัยพิพัฒน์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47