เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10303250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6503103312 นายการัณยภาส โพธิ์วัด วท.บ.10
2 6503103313 นางสาวกิตติยา จำหลัก วท.บ.10
3 6503103314 นางสาวเกษิณี ตาบัว วท.บ.10
4 6503103322 นางสาวชญานินทร์ สุทธวัจน์ วท.บ.10
5 6503103323 นางสาวชโลธร ปานโต วท.บ.10
6 6503103324 นางสาวชิญาร์ สกุลสมณเดโช วท.บ.10
7 6503103339 นายณัฐวัฒน์ เฟื่องฟูกิจการ วท.บ.10
8 6503103341 นายทักษ์ดนัย นวลนาค วท.บ.10
9 6503103342 นายธนกรณ์ ทองธนะเศรษฐ์ วท.บ.10
10 6503103345 นายธีรพงษ์ หอยตะคุ วท.บ.10
11 6503103355 นางสาวพรพิพัฒน์ ศรีคำ วท.บ.10
12 6503103367 นางสาวภาพตะวัน วิชิตนันทน์ วท.บ.10
13 6503103374 นายโภคิน นราธิปวรากร วท.บ.10
14 6503103377 นางสาวรังสิมา ปินตาวงศ์ วท.บ.10
15 6503103378 นายวรกิจ เฟื่องฟูกิจการ วท.บ.10
16 6503103380 นางสาววิชญาพร เต็มสวัสดิ์ วท.บ.10
17 6503103381 นางสาวศิริลักษณ์ ชีเปรม วท.บ.10
18 6503103382 นางสาวโศรดาพร แท่นแคร่ วท.บ.10
19 6503103383 นางสาวสมิตา ชาวสวน วท.บ.10
20 6503103385 นางสาวสิรินดา วงษ์สุต๋า วท.บ.10
21 6503103390 นางสาวสุนิษา เฟื่องเมธี วท.บ.10
22 6503103394 นางสาวสุรีย์พร บุญชัย วท.บ.10
23 6503103396 นางสาวหทัยภัทร แก้วมี วท.บ.10
24 6503103405 นางสาวชลดา คงทรัพย์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47