เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10303250 : เคมีอินทรีย์
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6503103304 นางสาวกมลกาญจน์ ปัญญากาวิน วท.บ.10
2 6503103308 นายกลวัตร ใจเป็ง วท.บ.10
3 6503103311 นายกันตภูมิ สิทธิรักษ์ วท.บ.10
4 6503103317 นายจิรชัย อนุรักษ์ชนะชัย วท.บ.10
5 6503103318 นางสาวจิรสุตา แสงศร วท.บ.10
6 6503103330 นางสาวฑิตยา นาคปลอด วท.บ.10
7 6503103333 นางสาวณัฐณิชา เอี้ยงใจดี วท.บ.10
8 6503103334 นางสาวณัฐทิตา โปธิ วท.บ.10
9 6503103335 นางสาวณัฐธิดา อินพิรุด วท.บ.10
10 6503103336 นางสาวณัฐพร คำสุกัน วท.บ.10
11 6503103337 นางสาวณัฐพร อ่วมเจริญ วท.บ.10
12 6503103340 นางสาวณิชกานต์ คำปัน วท.บ.10
13 6503103354 นางสาวปิยะรัตน์ วรรณศิลป์ วท.บ.10
14 6503103357 นางสาวพลอยชมพู จิตมุง วท.บ.10
15 6503103360 นายพิฆเนศ มาพรม วท.บ.10
16 6503103363 นางสาวภคพร บุญมา วท.บ.10
17 6503103369 นายภีรวัฒน์ นันทะใจ วท.บ.10
18 6503103379 นางสาววัชราภรณ์ บุญบุตร วท.บ.10
19 6503103384 นายสิริ จาตุรปัญญาสกุล วท.บ.10
20 6503103391 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีหานาม วท.บ.10
21 6503103400 นางสาวอันธิกา ใจตา วท.บ.10
22 6503103401 นายอับบาส รัตน์ทวีป วท.บ.10
23 6503103402 นางสาวอาทิมา ศรีพุ่ม วท.บ.10
24 6503103403 นายฮาดิช สมจิตรประเสริฐ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47