เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม2
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6407101001 นายกิตติพงศ์ ศรีสวนแก้ว วท.บ.10
2 6507101001 นายกฤษดา รอดอินทร์ วท.บ.10
3 6507101002 นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ วท.บ.10
4 6507101003 นายเจนณรงค์ พรหมครวญ วท.บ.10
5 6507101004 นายชัยพล ศรีสมบัติ วท.บ.10
6 6507101005 นายณัฐกาญจน์ อินตัน วท.บ.10
7 6507101006 นายทวิช บุญร่ม วท.บ.10
8 6507101007 นายพีระพงศ์ แน่นหนา วท.บ.10
9 6507101008 นายธนกฤต สุขทองแท้ วท.บ.10
10 6507101009 นายติณณภพ ลิมป์รัชดาวงศ์ วท.บ.10
11 6507101010 นายอัษฎา ปาโหด วท.บ.10
12 6507101011 นายสุทธิชัย ทองคำ วท.บ.10
13 6507101012 นายสุพัฒนพงษ์ รอดสงค์ วท.บ.10
14 6507101301 นางสาวขวัญชนก ลือหล้า วท.บ.10
15 6507101302 นางสาวจิรวดี บุญจร วท.บ.10
16 6507101303 นายณัฐวุฒิ อินทรสุวรรณ วท.บ.10
17 6507101305 นายธนิกศร คงจันทร์ วท.บ.10
18 6507101306 นายธรรมปนาท จับใจ วท.บ.10
19 6507101307 นางสาวนวพร ลิ่มหวี วท.บ.10
20 6507101308 นายนัฐฐนนร์ พรหมสุวรรณ วท.บ.10
21 6507101309 นางสาวนุสรา จินดาศรี วท.บ.10
22 6507101310 นายบุญฤทธิ์ แก้วถนอม วท.บ.10
23 6507101311 นายพงศธร ปานทิพย์ วท.บ.10
24 6507101313 นายรัฐคุณ สุขเอม วท.บ.10
25 6507101314 นางสาวศศิธร สัสดีเมือง วท.บ.10
26 6507101315 นายสุกฤษฎ์ ภุมมิต วท.บ.10
27 6507101316 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ คงเย็น วท.บ.10
28 6507101317 นางสาวสุธิตา พรมวิเชียร วท.บ.10
29 6507101319 นายอภิวัฒน์ การะกันต์ วท.บ.10
30 6507101320 นายอัฐกร ตั้งสุกุล วท.บ.10
31 6507101322 นายเชาวนนท์ เหมทานนท์ วท.บ.10
32 6507107001 นายกุญชเดช บุญเพ็ญ วท.บ.10
33 6507107002 นายธนพล ภูมิวัง วท.บ.10
34 6507107003 นางสาวนิศากร โสภณ วท.บ.10
35 6507107004 นางสาวบาษิตา หมัดอาหลี วท.บ.10
36 6507107005 นายพีรพัฒน์ ม่วงสวย วท.บ.10
37 6507107006 นางสาวอณิสา บุญยม วท.บ.10
38 6507107007 นางสาวอารีนา อามะ วท.บ.10
39 6507107008 นางสาวพรภคนันท์ รักเมือง วท.บ.10
40 6507107009 นางสาวสุนิชา กสีรักษ์ วท.บ.10
41 6507107010 นางสาวสุภาพร หาการ วท.บ.10
42 6507107301 นายคณาธิป สุนทรพัฒน์ วท.บ.10
43 6507107302 นายณรงค์ศักดิ์ อินทวิเศษ วท.บ.10
44 6507107303 นางสาวณิชนันทน์ จันทร์สม วท.บ.10
45 6507107304 นายธีรศักดิ์ สมัญญา วท.บ.10
46 6507107305 นายนครินทร์ ชูมณี วท.บ.10
47 6507107306 นายนาดิร หมาดดาเร๊ะ วท.บ.10
48 6507107307 นางสาวพีรวรรณ ขุนทอง วท.บ.10
49 6507107308 นายวุฒิชัย จัดภัย วท.บ.10
50 6507107309 นายสรชัย จอมเผือก วท.บ.10
51 6507107310 นายอนันตคีย์ ศรีพิเชียร วท.บ.10
52 6507107311 นายเอกภาพ หลังเกต วท.บ.10
53 6507107312 นายฮัสซาน รอสูน วท.บ.10
54 6507107314 นายโมไณญ์ เกศเรือง วท.บ.10
55 6507107315 นางสาวศศิชา วิทูรพันธ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47