เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท142 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
กลุ่ม3
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6507103001 นางสาวณัฐกฤตา นันทกสิกร บธ.บ.10
2 6507103002 นางสาวนันทิชา กาลประชิด บธ.บ.10
3 6507103003 นางสุภาวดี มีหาดยาย บธ.บ.10
4 6507103004 นางอิงอร รอดบัวทอง บธ.บ.10
5 6507103005 นางสาวจิราภรณ์ แซ่เตียว บธ.บ.10
6 6507103006 นางสาวจุฑารัตน์ ชยนวกุล บธ.บ.10
7 6507103007 นางสาวพชรพรพรรณ เพชรสงค์ บธ.บ.10
8 6507103008 นายภูมิภัทร นิลวดี บธ.บ.10
9 6507103009 นายแสน สุขสกาวผ่อง บธ.บ.10
10 6507103010 นายธนวิชญ์ กังแฮ บธ.บ.10
11 6507103011 นางสาวนงรัตน์ หอมเดช บธ.บ.10
12 6507103012 นางสาวจุฑามาศ คำสิงห์ บธ.บ.10
13 6507108001 นายทรงพล สารีเรือง ร.บ.10
14 6507108002 นางสาวประกายมาส รักขาว ร.บ.10
15 6507108003 นายปิยะฉัตร แก่นเมือง ร.บ.10
16 6507108004 นายวิทยา ยาสิน ร.บ.10
17 6507108005 นายศิธา วงศ์วรพรรณ ร.บ.10
18 6507108006 นายสิทธิพงศ์ ม่วงแดง ร.บ.10
19 6507108007 นายอภิชาติ มณีโสภา ร.บ.10
20 6507108008 นางสาวจุฑาทิพย์ วัชระเมธากุล ร.บ.10
21 6507108009 นายไตรรงค์ เลิศไกร ร.บ.10
22 6507108010 นายนพรัตน์ สังปริเมน ร.บ.10
23 6507108011 นายบุญมี สวาสดิ์ ร.บ.10
24 6507108012 นายพงศ์พล จันทระฆัง ร.บ.10
25 6507108013 นายมนัสชนะพล คงน้ำจืด ร.บ.10
26 6507108014 นายสนั่น ดวงมณี ร.บ.10
27 6507108015 นางสาวสุจิตรา ขันทอง ร.บ.10
28 6507108016 นางสาวสุพรรษา เสวตบุตร ร.บ.10
29 6507108017 นางสาวหนึ่งธิดา จงเจริญ ร.บ.10
30 6507108018 นายอรุณ อภิรักษ์วรากร ร.บ.10
31 6507108019 นายสุพล เอี้ยวตระกูล ร.บ.10
32 6507108020 นายภาณุพงศ์ มอญแก้ว ร.บ.10
33 6507108021 นายจิรวรรษ วัฒนประดิษฐ์ ร.บ.10
34 6507108022 นางสาวกานต์นภัส แก้วคำ ร.บ.10
35 6507108023 นางสาวฮาจีร๊ะ เตบสัน ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา




 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47