เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม105 : เคมีพื้นฐาน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103362 นางสาวพิมวดี ทองเสงี่ยม วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
2 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
3 6404105303 นางสาวตวงรัตน์ รอดศรีสมุทร์ วท.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
4 6215123307 นายเจษฎากร ศรีประเสริฐ วศ.บ.10
5 6215123320 นายธีรพล พลวงงาม วศ.บ.10
6 6215123322 นายนราธิป ศรีบัว วศ.บ.10
7 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
8 6215123338 นายภูมิภักดิ์ พรรณราย วศ.บ.10
9 6215123354 นายอานนท์ ทับเพ็ชร วศ.บ.10
10 6515123301 นายกรภัทร์ คงดารา วศ.บ.10
11 6515123303 นางสาวเก็จมณี ก้างออนตา วศ.บ.10
12 6515123305 นางสาวจิราภา สุแก้ว วศ.บ.10
13 6515123306 นายเจซอน ยัง บุสตามานเต้ วศ.บ.10
14 6515123307 นายเจษฎา พูลพิพัฒน์ วศ.บ.10
15 6515123309 นายณกฤช ภูริสัตย์ วศ.บ.10
16 6515123310 นายณัฐกุล ทะนาวา วศ.บ.10
17 6515123311 นายณัฐดนัย ทำเสร็จ วศ.บ.10
18 6515123312 นายณัฐดนัย บัวติ๊บ วศ.บ.10
19 6515123313 นายณัฐพงษ์ จองเช วศ.บ.10
20 6515123315 นายณัฐวุฒิ โคตรตะวงค์ วศ.บ.10
21 6515123316 นายถาวรจิตต์ ประมาพันธ์ วศ.บ.10
22 6515123317 นายทัตพงศ์ ศรีวงค์ วศ.บ.10
23 6515123318 นางสาวธนภรณ์ ขัติวงษ์ วศ.บ.10
24 6515123321 นางสาวธรรพ์ญพร เดชะธนาศักดิ์ วศ.บ.10
25 6515123322 นายธิติกร จิตรจำนงค์ วศ.บ.10
26 6515123323 นายนภาดล อินทนนท์ วศ.บ.10
27 6515123325 นางสาวนวพร พรานเจริญ วศ.บ.10
28 6515123327 นางสาวประกายทอง จะโบ วศ.บ.10
29 6515123328 นายพงศภัค ขันทะ วศ.บ.10
30 6515123330 นายพิทวัฒน์ ขจรเลิศวิลัย วศ.บ.10
31 6515123331 นายพีรชาติ ทารักษ์ วศ.บ.10
32 6515123333 นายภาสกร ชัยภัทรอังกูล วศ.บ.10
33 6515123335 นายภูษณะ ต่อมหล้า วศ.บ.10
34 6515123336 นางสาวมนัญชยา สร้อยคำ วศ.บ.10
35 6515123337 นางสาวเมษา บุญเกิด วศ.บ.10
36 6515123338 นายยอดทอง สุนทรรัตนวงศ์ วศ.บ.10
37 6515123339 นางสาวรัษฎากร พันธ์แก่นกล้า วศ.บ.10
38 6515123340 นางสาวรุจาภา สายประเสริฐ วศ.บ.10
39 6515123342 นายวรรธนะ ยอดฝั้น วศ.บ.10
40 6515123343 นายวสวัตติ์ ศรีนาค วศ.บ.10
41 6515123344 นางสาววสุกาญจน์ คำมั่น วศ.บ.10
42 6515123345 นายวัชรพงษ์ มหากาฬ วศ.บ.10
43 6515123346 นางสาววัชรีวรรณ มะณี วศ.บ.10
44 6515123348 นายศิริชัย แดงชื่น วศ.บ.10
45 6515123349 นายศุภกฤต ดำคลองตัน วศ.บ.10
46 6515123350 นางสาวสาวิตรี พิมพาศ วศ.บ.10
47 6515123351 นางสาวสุจิรา ปรีสิงห์ วศ.บ.10
48 6515123352 นายสุทธิพันธุ์ อินทะวงค์ วศ.บ.10
49 6515123353 นายสุทธิภัทร ตั้งมั่นดี วศ.บ.10
50 6515123354 นางสาวสุพรรษา ถิ่นพายัพย์ วศ.บ.10
51 6515123356 นายอนันยช สุขศรี วศ.บ.10
52 6515123357 นายอภิสิทธิ์ จันทำ วศ.บ.10
53 6515123358 นางสาวอัมพิกา นามมนตรี วศ.บ.10
54 6515123359 นางสาวช่อชมพู จันทะผล วศ.บ.10
55 6515123360 นางสาวชิชา ชิตนากรณ์ วศ.บ.10
56 6515123362 นายณัฐยศ เสนวรรณะ วศ.บ.10
57 6515123363 นางสาวณัฐริกา ประสพชัย วศ.บ.10
58 6515123366 นางสาวสวรส สุวรรณจิตต์ วศ.บ.10
59 6515123367 นางสาวกรกนกวรรณ ใจใหม่ วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47