เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส472 : ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผล
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
2 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
3 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
4 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
5 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
6 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
7 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
8 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
9 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
10 6201102357 นายธนภัทร คงแก้ว วท.บ.10
11 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
12 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
13 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
14 6201102405 นายพีรพล วิชาคำ วท.บ.10
15 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
16 6201102407 นางสาวภักดิ์ชริดา เชื้อหมอ วท.บ.10
17 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
18 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
19 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
20 6201102415 นางสาวมัลลิกา แย้มแสง วท.บ.10
21 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
22 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
23 6201102422 นายรุ่งเรือง เขียดคำ วท.บ.10
24 6201102423 นางสาวลิศา จารย์โพธิ์ วท.บ.10
25 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
26 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
27 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
28 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
29 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
30 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
31 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
32 6201102456 นางสาวอชิรญา สุขใส วท.บ.10
33 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
34 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
35 6201102470 นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ วท.บ.10
36 6201102475 นายชินวัตร แสนเล้า วท.บ.10
37 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
38 6201102484 นายวรัญญู วงค์พระอินทร์ วท.บ.10
39 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
40 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
41 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
42 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
43 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
44 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
45 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
46 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
47 6301102348 นายธนกร อินทุรัตน์ วท.บ.10
48 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
49 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
50 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
51 6301102359 นางสาวนวภรณ์ หลำเคลา วท.บ.10
52 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
53 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
54 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
55 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
56 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
57 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
58 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
59 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
60 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
61 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
62 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
63 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
64 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
65 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47