เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส474 : การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
2 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
3 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
4 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
5 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
6 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
7 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
8 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
9 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
10 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
11 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
12 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
13 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
14 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
15 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
16 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
17 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
18 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
19 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
20 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
21 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47