เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพส474 : การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
2 6301125302 นางสาวกานต์ธีรา คาลี วท.บ.10
3 6301125305 นายเกริกพล พิทาคำ วท.บ.10
4 6301125306 นายคุณากร บดีรัฐ วท.บ.10
5 6301125307 นายจิรพนธ์ ทองแก้ว วท.บ.10
6 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
7 6301125313 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน วท.บ.10
8 6301125315 นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ วท.บ.10
9 6301125316 นายฐิติพันธ์ จันต๊ะวงค์ วท.บ.10
10 6301125317 นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ วท.บ.10
11 6301125322 นายประสิทธิ์ ยาวิละ วท.บ.10
12 6301125324 นายปวเรศ นามะเสน วท.บ.10
13 6301125334 นายวรรษชล นนทโคตร วท.บ.10
14 6301125336 นางสาววันทนา เครือทัต วท.บ.10
15 6301125339 นายศิวัช ทวิติยกุล วท.บ.10
16 6301125340 นายศุภณัฏ ทองมี วท.บ.10
17 6301125348 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
18 6301125350 นายกิตติธร จันทร์มา วท.บ.10
19 6301125353 นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 6203104307 นายมานิต ทนานหริ่ง วท.บ.10
21 6203104314 นายวิศวะ เพียงดี วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
22 6204101316 นายณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ วท.บ.10
23 6204101333 นางสาวพนิตพร ปินตา วท.บ.10
24 6204101334 นางสาวพรชนก ชัยมงคล วท.บ.10
25 6204101337 นายพิริยะพงศ์ วิริปัญญา วท.บ.10
26 6204101357 นางสาวสาธิดา สมใจ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
27 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
28 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
29 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
30 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
31 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
32 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
33 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
34 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
35 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
36 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
37 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
38 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
39 6209101302 นางสาวกมลทิพย์ ตั้งประดิษฐ์ ศศ.บ.10
40 6209101307 นางสาวกุสุมา แหขุนทด ศศ.บ.10
41 6209101330 นางสาวแตงโม มูหลิ่ง ศศ.บ.10
42 6209101334 นายธนวินท์ เกตุคง ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
43 6210102305 นางสาวจุฑามาศ ภูตะอินทร์ วท.บ.10
44 6210102306 นายเจษฏากร ทองด้วง วท.บ.10
45 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
46 6210102312 นางสาวธันยาภรณ์ ปัญโญวาท วท.บ.10
47 6210102313 นายธีรดนย์ สารผล วท.บ.10
48 6210102315 นางสาวประภานิช สองแก้ว วท.บ.10
49 6210102319 นายสมเกียรติ โยมญาติ วท.บ.10
50 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
51 6214102346 นายปวีณ์กร ใสใหม่ ศศ.บ.10
52 6214102350 นางสาวปาริฉัตร จันทาแสน ศศ.บ.10
53 6214102351 นางสาวปาลิดา ดลราษี ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
54 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
55 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
56 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
57 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
58 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
59 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
60 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
61 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
62 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
63 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
64 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
65 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
66 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
67 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
68 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
69 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
70 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
71 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
72 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
73 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
74 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
75 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
76 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
77 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
78 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47