เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6004108314 นายราชัน วิทยานที วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
2 6205101397 นางสาวอทิตยา รัตนวงศ์ ร.บ.10
3 6205101395 นางสาวหทัยภัทร ตังกุลา ร.บ.10
4 6205101392 นางสาวสุภธิดา โขงจักร์ ร.บ.10
5 6205101391 นางสาวสุนิษา ปานันท์ ร.บ.10
6 6205101390 นางสาวสุทธิชา ตุ่มรังษี ร.บ.10
7 6205101389 นางสาวสุดารัตน์ ศรีเพ็ง ร.บ.10
8 6205101382 นางสาวศุภลักษณ์ กุหลาบ ร.บ.10
9 6205101381 นางสาวศุภมาส เผือกเหลือง ร.บ.10
10 6205101377 นางสาวศิรินทร์รัตน์ มีปัญญา ร.บ.10
11 6205101376 นางสาวศศิภรณ์ กิมสอ ร.บ.10
12 6205101375 นางสาววิภาภรณ์ วงษ์จุ้ย ร.บ.10
13 6205101373 นางสาววราภรณ์ นะตา ร.บ.10
14 6205101371 นางสาววรัสยา ลุงคำ ร.บ.10
15 6205101369 นางสาวภิญญดา ปันกุน ร.บ.10
16 6205101367 นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา อ่ำทิม ร.บ.10
17 6205101366 นางสาวกัญจน์ณาภัทร ชุมภูงาม ร.บ.10
18 6205101365 นางสาวเพชรรัตน์ โนจา ร.บ.10
19 6205101363 นางสาวพิมพ์นภา ปัญญามี ร.บ.10
20 6205101361 นางสาวพลอยไพลิน ชั่งไชย ร.บ.10
21 6205101360 นางสาวพรวิภา จำรัสฉาย ร.บ.10
22 6205101358 นางสาวปิยะธิดา แก้วกาหลง ร.บ.10
23 6205101357 นางสาวปาลิดา อุตะมา ร.บ.10
24 6205101356 นางสาวปานวรินทร์ อิ่นคำ ร.บ.10
25 6205101355 นางสาวปฐมาวดี ดอกดวง ร.บ.10
26 6205101353 นางสาวนลิษา เรืองยงค์ ร.บ.10
27 6205101351 นางสาวนภัสสร ตาละคำ ร.บ.10
28 6205101398 นายอธิวัฒน์ แสนเพชร ร.บ.10
29 6205101396 นายอชิตพล ตากันธะ ร.บ.10
30 6205101394 นายสุรศักดิ์ ทัพวงษ์ ร.บ.10
31 6205101393 นายสุเมธ สรรเพชร ร.บ.10
32 6205101388 นายสิรวิชญ์ สุปผล ร.บ.10
33 6205101385 นายสรายุทธ แซ่อึ้ง ร.บ.10
34 6205101384 นายสมบัติ เชอหมื่อ ร.บ.10
35 6205101383 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ ร.บ.10
36 6205101380 นายศุภโชค สมพงษ์ ร.บ.10
37 6205101379 นายศุภโชค จันต๊ะ ร.บ.10
38 6205101374 นายวศิน โกฏิยานนท์ ร.บ.10
39 6205101370 นายรัฐนนท์ พิทักษ์กิตติกร ร.บ.10
40 6205101368 นายภานุวัฒน์ สุวรัตนากุล ร.บ.10
41 6205101364 นายพิษณุ ไชยพรม ร.บ.10
42 6205101354 นายนัทธพนธ์ ขอบเหลือง ร.บ.10
43 6205101352 นายนรภัทร อิ่นแก้ว ร.บ.10
44 6205101400 นางสาวอรสา นิลสุวรรณ์ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47