เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6209102307 นายธงชัย คัพเลอร์ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
2 6118102361 นายภูมิรพี จุลญาติ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
3 6222101399 นางสาวรินลณี วิมนโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6222101395 นางสาวมาลี แยแปงกู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6222101389 นางสาวภัทรวดี ทองน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222101385 นางสาวพิสุทธิณีย์ บุญเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6222101383 นางสาวพิชญาภา ภูริศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6222101382 นางสาวพัชริดา กันทะวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6222101380 นางสาวพรชนิตว์ หนุนวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6222101377 นางสาวปิฏัฐตรากร คิดอ่าน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6222101386 นายพีรพัท คำอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6222101384 นายพิธพัฒน์ สีเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6222101379 นายพงสกร อุดติ๊บ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6222101313 นางสาวเกวลิน ลายพัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6222101397 นางสาวรัญชิดา สุขคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6222101396 นางสาวรวิสรา โรจน์นครินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6222101301 นายเคนชัย ทองสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6222101308 นางสาวกัญญรัตน์ ทองนรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6222101302 นางสาวกนกพร เป็งเมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6222101404 นางสาววนิดา กุดหินนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6222101401 นางสาววทันยา ทรัพย์เจริญไว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6222101391 นางสาวภัสรัค ราพิงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6222101388 นางสาวภคมน โตเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222101381 นางสาวพฤกษา เบ้าจรรยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222101394 นายภาสกร โชติเรืองนภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6222101315 นางสาวจตุภรณ์ ปานหลุมเข้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6222101304 นางสาวกมลชนก เยี่ยมมิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6222101405 นางสาววรรณภา เสือสง่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101378 นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101309 นายกันตพงษ์ เลาหาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101390 นายภัทราวุธ ธรรมจักร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6222101303 นางสาวกนกวรรณ กาวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6222101400 นางสาวลลิดา สีสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47