เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาทป495 : การปฏิบัติงานฟาร์ม 1
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6210101344 นางสาวนภาพร นันทะเนตร วท.บ10
2 6210101305 นางสาวจุฑามาศ สุขกล้า วท.บ10
3 6210101302 นายเกียรติศักดิ์ มูลรังษี วท.บ10
4 6210101303 นายคชา วิไลลักษณ์ วท.บ10
5 6210101307 นายณภัทร หวานนุ่น วท.บ10
6 6210101312 นายเดชปรีชา ก๋าซุ้ม วท.บ10
7 6210101313 นายถวัลย์วงศ์ พงศนันทน์ วท.บ10
8 6210101315 นายทวิช กลิ่นผา วท.บ10
9 6210101316 นายนิติวัฒน์ ต้อนรับ วท.บ10
10 6210101318 นายปรัชญา ดีรักษา วท.บ10
11 6210101326 นายภัทรพล ดุมใหม่ วท.บ10
12 6210101327 นายภูมรินทร์ สิงห์ทอง วท.บ10
13 6210101329 นายภูมิกร มาดี วท.บ10
14 6210101340 นายสุรศักดิ์ สังข์อ่อน วท.บ10
15 6210101341 นายอนุภัทร เกตวงษา วท.บ10
16 6210101342 นายอภิชัย กิ่งแก้ว วท.บ10
17 6210101343 นายอารีฟีน ลังเมือง วท.บ10
18 6210101346 นายสพล แซ่ว่อง วท.บ10
19 6210101301 นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ วท.บ10
20 6210101339 นางสาวสุนันทา สมแก้ว วท.บ10
21 6210101338 นางสาวสิราวรรณ ล้อมรื่น วท.บ10
22 6210101337 นางสาวสตางค์ พานแก้ว วท.บ10
23 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
24 6210101334 นางสาวศิราณี วงศ์ราษฎร์ วท.บ10
25 6210101332 นางสาวรินรดี มีคม วท.บ10
26 6210101331 นางสาวรังรัก สืบศักดิ์อนุสรณ์ วท.บ10
27 6210101325 นางสาวพรรณิกา หมื่นนาค วท.บ10
28 6210101324 นางสาวปิยมน มั่นคง วท.บ10
29 6210101321 นางสาวปรียาภัทร วรรณภิระ วท.บ10
30 6210101320 นางสาวปรียา สาพา วท.บ10
31 6210101319 นางสาวปริฉัตร ปรากฎรัตน์ วท.บ10
32 6210101317 นางสาวบัณฑิตา ชื่นพะแสง วท.บ10
33 6210101311 นางสาวณัฐิดา ปงลังกา วท.บ10
34 6210101309 นางสาวณัฐฌา ศรีละออง วท.บ10
35 6210101308 นางสาวณัชยา โสภารินทร์ วท.บ10
36 6210101306 นางสาวฑิตยา แก้วพลอย วท.บ10
37 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
38 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
39 6210101019 นางสาวศิริโสภา เล็กตระกูล วท.บ.10
40 6210102303 นายเกษมสันต์ สุขแก้ว วท.บ.10
41 6210102306 นายเจษฏากร ทองด้วง วท.บ.10
42 6210102307 นายชนะศักดิ์ สมเครื่อง วท.บ.10
43 6210102308 นายณภัทร มั่นคงฐาน วท.บ.10
44 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
45 6210102313 นายธีรดนย์ สารผล วท.บ.10
46 6210102314 นายปฏิพัทธ์ ตาวัง วท.บ.10
47 6210102318 นายศิลป์ศรุต ขัตติยะ วท.บ.10
48 6210102319 นายสมเกียรติ โยมญาติ วท.บ.10
49 6210102321 นายกรรธวัช กันทะวงค์ วท.บ.10
50 6210102302 นางสาวกุศลิน เพียรสกุล วท.บ.10
51 6210102305 นางสาวจุฑามาศ ภูตะอินทร์ วท.บ.10
52 6210102312 นางสาวธันยาภรณ์ ปัญโญวาท วท.บ.10
53 6210102315 นางสาวประภานิช สองแก้ว วท.บ.10
54 6210102316 นางสาวปันนธร วงษ์สาจันทร์ วท.บ.10
55 6210101009 นายธนาพร พานุช วท.บ.10
56 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
57 6210102320 นางสาวอมรรัตน์ เชียงทอง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47