เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101349 นางสาวพนิตชนัน สุทธคำ วท.บ.10
2 6201101346 นางสาววิลาวัลย์ ไชยกาศ วท.บ.10
3 6201101363 นางสาวอำภา ช่วยไว้ วท.บ.10
4 6201101359 นางสาวอธิตญา ย่อมเยาว์ วท.บ.10
5 6201101305 นางสาวกัลยา ขันตี วท.บ.10
6 6201101357 นางสาวสุรีรัตน์ วิงวัน วท.บ.10
7 6201101306 นางสาวจิตราวดี บุญกอด วท.บ.10
8 6201101335 นางสาวมฆวัน สุทธิ วท.บ.10
9 6201101362 นางสาวอรุณี ศาสนมิติ วท.บ.10
10 6201101341 นางสาววรวรรณ โมเทียน วท.บ.10
11 6201101345 นางสาววิลาวัณย์ บุดดาเคน วท.บ.10
12 6201101304 นายกัณฑ์กฤช สมบัติคำ วท.บ.10
13 6201101350 นายศุภกฤต นรารุจนันท์ วท.บ.10
14 6201101360 นายอมตะ สมศรี วท.บ.10
15 6201101333 นายภาณุเดช อิสระภาพตระกูล วท.บ.10
16 6201101301 นายกฤษฎา บุญชำนิ วท.บ.10
17 6201101319 นายนภวัต ช่วยไว้ วท.บ.10
18 6201101320 นายนรบดี ธิตา วท.บ.10
19 6201101323 นายนิรวิทธ์ โทนชัยภูมิ วท.บ.10
20 6201101310 นายชานนท์ พวงมาลา วท.บ.10
21 6201101356 นายสุรพงษ์ จิตรไทย วท.บ.10
22 6201101321 นายนวพล ยืนยงค์ วท.บ.10
23 6201101322 นายนัฐชรินทร์ ทาจุมปู วท.บ.10
24 6201101337 นายระพีพัฒน์ แสงสว่าง วท.บ.10
25 6201101318 นายธีระพัฒน์ โคตะบิน วท.บ.10
26 6201101331 นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล วท.บ.10
27 6201101340 นายวชิรวิทย์ ขำโยม วท.บ.10
28 6201113313 นายธเนศ สุทธโลก วท.บ.10
29 6201113310 นายโชคชัย มณีวงษ์ วท.บ.10
30 6201102407 นางสาวภักดิ์ชริดา เชื้อหมอ วท.บ.10
31 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
32 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
33 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
34 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
35 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
36 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
37 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
38 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
39 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
40 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
41 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
42 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
43 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
44 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
45 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
46 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
47 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
48 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
49 6201102422 นายรุ่งเรือง เขียดคำ วท.บ.10
50 6201102489 นายภูมิปณิธาน ขัติยะ วท.บ.10
51 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
52 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
53 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
54 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
55 6201102399 นายพล พลานุ วท.บ.10
56 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
57 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
58 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
59 6201102405 นายพีรพล วิชาคำ วท.บ.10
60 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
61 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
62 6201102357 นายธนภัทร คงแก้ว วท.บ.10
63 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
64 6101125353 นายธนาวุฒิ รัตนมงคล วท.บ.10
65 6101125352 นายธันวา อาจชอบการ วท.บ.10
66 6201101308 นางสาวชนาภา ทอธง วท.บ.10
67 6201101314 นางสาวดวงกมล อินบุตร วท.บ.10
68 6201101351 นางสาวศุภราณันท์ ทิมทองคำ วท.บ.10
69 6201101334 นางสาวภาณุมาศ ศรีทะวงศ์เรือง วท.บ.10
70 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
71 6201101344 นางสาววิภาวี ก๋าใจ วท.บ.10
72 6201101355 นางสาวสุภาพรณ์ ชายน้อย วท.บ.10
73 6201101326 นางสาวปรียากุล ดาดผักแว่น วท.บ.10
74 6201101324 นางสาวนุชวรา เมืองก้อน วท.บ.10
75 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
76 6201101336 นางสาวมาริสา จันทร์ตี วท.บ.10
77 6201101339 นางสาวเรณู ไชยบัวแก้ว วท.บ.10
78 6201101312 นางสาวดลนภา รุนเรืองโรจน์ วท.บ.10
79 6201101309 นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ วท.บ.10
80 6201101328 นางสาวปัญญาพร สันติสุขสันต์ วท.บ.10
81 6201101303 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นหน่อ วท.บ.10
82 6201101325 นางสาวปรียา มานะ วท.บ.10
83 6201101338 นางสาวรัตนาภรณ์ ปริกเพชร วท.บ.10
84 6201101358 นางสาวอคิราภ์ แสนยากุล วท.บ.10
85 6201101302 นางสาวกวินนา เต่าเอก วท.บ.10
86 6201101327 นางสาวปวิมล เกียรติบดีสุข วท.บ.10
87 6201101313 นางสาวดลพร ถานะ วท.บ.10
88 6201101311 นางสาวณัฐนรี ยะสิทธิ์ วท.บ.10
89 6201101330 นางสาวพันธุ์ผรา พันธ์พานิช วท.บ.10
90 6201101354 นางสาวสิริยากร ดาวกลาง วท.บ.10
91 6201101329 นางสาวพัชรากร บัวเรือง วท.บ.10
92 6201101317 นางสาวธิดารัตน์ โพขี วท.บ.10
93 6201101347 นางสาวศศิธร จันทะมุด วท.บ.10
94 6201102348 นางสาวดลนภา ส่างเสน วท.บ.10
95 6201102310 นางสาวกานติมา แสงดิษฐ วท.บ.10
96 6201102371 นางสาวนทีกานต์ อาสว่าง วท.บ.10
97 6201102381 นางสาวเบ็ญจรัตน์ หนานใส่ วท.บ.10
98 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
99 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
100 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
101 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
102 6201102342 นางสาวณัฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
103 6201102327 นางสาวจิราวรรณ ยะคำ วท.บ.10
104 6201102469 นางสาวอาพาพร พนาวัน วท.บ.10
105 6201102457 นางสาวอชิรญาน์ เปรมสมบัติ วท.บ.10
106 6201102314 นางสาวเกตุสุดา ภู่จีน วท.บ.10
107 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
108 6201102318 นางสาวแคทรียา โลกะวิทย์ วท.บ.10
109 6201102396 นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร วท.บ.10
110 6201102335 นางสาวชลิตา สายศักดิ์ วท.บ.10
111 6201102424 นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข วท.บ.10
112 6201102303 นางสาวกนกวรรณ มนเทียน วท.บ.10
113 6201102330 นายฉัตรมงคล พิมพ์พา วท.บ.10
114 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
115 6201102353 นายธนบดี ผิวสา วท.บ.10
116 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
117 6201102336 นายชัยบดินทร์ ฉ่ำสดใส วท.บ.10
118 6201102313 นางสาวเกตน์สิรี วรรณคำ วท.บ.10
119 6201102465 นางสาวอรปรีญา ศรีสุข วท.บ.10
120 6201102461 นางสาวอภิญญา ม้วนสูงเนิน วท.บ.10
121 6201102319 นางสาวจรรยา ยิ้มทรัพย์ วท.บ.10
122 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
123 6201102383 นางสาวปนัดดา บุดดาเคน วท.บ.10
124 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
125 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
126 6201102339 นางสาวฐาปนีย์ ทำจำปา วท.บ.10
127 6201102433 นางสาววิลาสินี แปงบุญเลิศ วท.บ.10
128 6201102408 นางสาวภัทรสุดา สิงห์ลอ วท.บ.10
129 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
130 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
131 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
132 6201102410 นางสาวภัทราวดี ติ๊บผัด วท.บ.10
133 6201102397 นางสาวพรพิมล กีไสย์ วท.บ.10
134 6201102462 นางสาวอภิญญา สาทางกูล วท.บ.10
135 6201102453 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร วท.บ.10
136 6201102386 นางสาวปริณดา เชื้อหมอ วท.บ.10
137 6201102434 นายศตวรรษ สุขุมิน วท.บ.10
138 6201102337 นายชินกร บับพาน วท.บ.10
139 6201102369 นายธีระพงษ์ คำจันทร์ วท.บ.10
140 6201102347 นายณัฐศาสตร์ พันธ์ศรี วท.บ.10
141 6201102323 นายจิรพันธ์ แสงสกุลไพศาล วท.บ.10
142 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
143 6201102460 นายอนันตระกูร เกลี้ยงพร้อม วท.บ.10
144 6201102358 นายธนวัฒน์ ชูรัตน์ วท.บ.10
145 6201102392 นายพงศกร ดีชัย วท.บ.10
146 6201102354 นายธนพงศ์ โมครัตน์ วท.บ.10
147 6201102425 นายวรวุฒ แซ่พ่าน วท.บ.10
148 6201102428 นายวริวัฒน์ มาทา วท.บ.10
149 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
150 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
151 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
152 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
153 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
154 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
155 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
156 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
157 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
158 6201124308 นายวรกานต์ ทิพย์ชาติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
159 6201124306 นายพหุชัย พรผักแว่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
160 6201124305 นายพลพล อินทร์ใหญ่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
161 6201124309 นางสาววรรณิษา สายทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
162 6201124303 นายธรณ์เทพ ฟูลิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
163 6201124311 นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วเขียว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
164 6201124301 นางสาวเกศฎาภรณ์ สิทธิวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
165 6201124310 นางสาวศิรินพา สีเหล็ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
166 6201124307 นางสาวพิณัฐดา มโนธง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
167 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
168 6201126304 นายเจตนัตว์ เพ็ญแก้ว 10
169 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
170 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
171 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
172 6201126313 นางสาวภวรัญชน์ วชิรเศวตกุล 10
173 6201126305 นางสาวชฎาพร สุขใจ 10
174 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
175 6201126309 นางสาวนัทธฤดี ใจแก้ว 10
176 6201126312 นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ 10
177 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
178 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
179 6201126311 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด 10
180 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
181 6203105302 นางสาวณัฐกมล พูดงาม วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
182 6203105305 นางสาวปิยดา หฤแสง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
183 6203105301 นางสาวณัฏฐ์อัปสร ไผ่ชู วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
184 6203105308 นางสาวชนม์นิภา แซ่ว้าง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
185 6203105304 นายนิติพงศ์ สุริยะ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
186 6204106304 นางสาวณัฏฐพร ศิริบูรณ์ วท.บ.10
187 6204106316 นายพชร สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
188 6204106306 นางสาวณัฐธยาน์ ปาวงศ์ วท.บ.10
189 6204106314 นางสาวธัญลักษณ์ วงค์ใหม่ วท.บ.10
190 6204106324 นางสาวศราวรรณ ปุ๊ดแค วท.บ.10
191 6204106307 นายณัฐพงศ์ วาจามธุระ วท.บ.10
192 6204106323 นายศรายุทธ์ ราชฤทธิ์ วท.บ.10
193 6204106326 นายศุภฐิติ สำลีร่วง วท.บ.10
194 6204106301 นายกรกต ดวงแก้วกาศ วท.บ.10
195 6204106315 นายนทีกานต์ เวียงอุดม วท.บ.10
196 6204106327 นายศุภณัฐ สุภากาศ วท.บ.10
197 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
198 6204106319 นายภูวฤทธิ์ ธรรมเดช วท.บ.10
199 6204106333 นายอิทธิพล ครรชิตสกุล วท.บ.10
200 6204106309 นายไตรภพ พวงชื่น วท.บ.10
201 6204106302 นายกรณ์พงศ์ จำปาจิรัตน์ วท.บ.10
202 6204106313 นายธนากร จันต๊ะไพร วท.บ.10
203 6204106332 นายสุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ วท.บ.10
204 6204106321 นายวรวิชญ์ มณีธรรม วท.บ.10
205 6204106322 นางสาววันวิสา ประดิษฐอุกฤษฎ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
206 6205105367 นางสาวศศิพิมพ์ พรมสุวรรณ์ รป.บ.10
207 6205105319 นายชาคร อุปละ รป.บ.10
208 6205105354 นางสาวภัทรพิชญ์ พรหมกันธา รป.บ.10
209 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
210 6205105378 นางสาวโสรีรัตน์ ใจผ่อง รป.บ.10
211 6205105404 นางสาววริศรา ไชยวงค์ รป.บ.10
212 6205105312 นางสาวจิรัชญา ทาตุการ รป.บ.10
213 6205105366 นางสาวศรัณย์พร ทะเทพ รป.บ.10
214 6205105342 นางสาวนฤชา เจริญวิทย์ธนเดช รป.บ.10
215 6205105365 นางสาวศจีรัตน์ ปัญโญ รป.บ.10
216 6205105375 นางสาวสิริกาญจน์ มั่นทิสุทธิ์ รป.บ.10
217 6205105368 นางสาวศิริลักษณ์ ตันชะ รป.บ.10
218 6205105306 นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วฉวี รป.บ.10
219 6205105339 นางสาวนภัสรา หมื่นทะวงค์ รป.บ.10
220 6205105348 นางสาวประดิภา อินทอง รป.บ.10
221 6205105380 นางสาวอโณมา ยาวีระ รป.บ.10
222 6205105321 นางสาวณัฎฐริดา บุญวงค์ รป.บ.10
223 6205105313 นางสาวจีรภรณ์ กุณราชา รป.บ.10
224 6205105371 นางสาวสมิตา อินอำพันธ์ รป.บ.10
225 6205105396 นางสาวนริศรา การเพียร รป.บ.10
226 6205105308 นางสาวจิณห์นิภา ชาวงศ์ศรี รป.บ.10
227 6205105408 นางสาวอารีรัตน์ ภัทรกิจเลิศ รป.บ.10
228 6205105309 นางสาวจินดาพร วงศ์ชัย รป.บ.10
229 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
230 6205105379 นางสาวหิรัณยเกศ ตรีอินทร์ทอง รป.บ.10
231 6205105335 นางสาวธัญชนก ใจกล้า รป.บ.10
232 6205105344 นางสาวนุชรี เมืองมาละ รป.บ.10
233 6205105355 นายภานุพงษ์ สมภักดี รป.บ.10
234 6205105398 นายศุภวิชญ์ ช่างเหล็ก รป.บ.10
235 6205105372 นายสหรัฐ ล้ำเลิศ รป.บ.10
236 6205105310 นายจิรพงศ์ ใจน้อย รป.บ.10
237 6205105363 นายวัชรพล เอี่ยมสืบนุ่ม รป.บ.10
238 6205105400 นายพีรวิชญ์ มณีดวงฤทธิ์ รป.บ.10
239 6205105315 นายชนัจนันท์ สุใจ รป.บ.10
240 6205105333 นายธนายุทธ หล้าลัว รป.บ.10
241 6205105318 นายชัชนันท์ เรืองวงษ์ รป.บ.10
242 6205105362 นายวรวุฒิ แจ่มใส รป.บ.10
243 6205105314 นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง รป.บ.10
244 6205105399 นายบรรณสาร ใสนวล รป.บ.10
245 6205105350 นางสาวปวริศา แฝกหอม รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
246 6206103323 นายณัชพล เสาร์จันทร์ บช.บ.10
247 6206103336 นายธนชาติ ชัยฤทธิ์ บช.บ.10
248 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
249 6206103384 นายวัชรากร โอ้ทา บช.บ.10
250 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
251 6206103345 นายธีรภัทร อภินันทนกูล บช.บ.10
252 6206103327 นางสาวณัฐธิดา บุญเป็ง บช.บ.10
253 6206103340 นางสาวธัญลักษณ์ จันทรัศมี บช.บ.10
254 6206103417 นางสาวอารียา ดาใจคำ บช.บ.10
255 6206103393 นางสาวศศิวรรณ มะนุภา บช.บ.10
256 6206103351 นางสาวนันทิชา ใจอินตา บช.บ.10
257 6206103382 นางสาววริศรา ยอดสมใจ บช.บ.10
258 6206103425 นางสาววนิดา ยาวิไชย บช.บ.10
259 6206103406 นางสาวสุจิตา หวานแท้ บช.บ.10
260 6206103373 นางสาวยิ่งพรรณ ประชายินดี บช.บ.10
261 6206103324 นางสาวณัฐกานต์ นาคสุวรรณ บช.บ.10
262 6206103342 นางสาวธาริณี ตันกุระ บช.บ.10
263 6206103392 นางสาวศศิพร หลานปั๋น บช.บ.10
264 6206103320 นางสาวชมพูนุช วัสธูป บช.บ.10
265 6206103389 นางสาวศตพร ไชยยศ บช.บ.10
266 6206103380 นางสาววรลักษณ์ หลินศุวนนท์ บช.บ.10
267 6206103371 นางสาวเพชรดา สุนันต๊ะ บช.บ.10
268 6206103385 นางสาววิภาพร ดอยกิ่ง บช.บ.10
269 6206103370 นางสาวพิมพ์ประภา พรสวัสดิ์ บช.บ.10
270 6206103337 นางสาวธัญชนก พลับใหญ่ บช.บ.10
271 6206103397 นางสาวศิริรัตน์ ลังกาเปี้ย บช.บ.10
272 6206103329 นางสาวณัฐพร บุญทา บช.บ.10
273 6206103394 นางสาวศศิวิมล ไชยวงค์ บช.บ.10
274 6206103326 นางสาวณัฐณิชา จุ่มเย็น บช.บ.10
275 6206103398 นางสาวศิริลักษณ์ สุทธิประภา บช.บ.10
276 6206103411 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา บช.บ.10
277 6206103386 นางสาววิมพ์วิภา ต้องใจ บช.บ.10
278 6206103364 นางสาวเปรมกมล กอสัมพันธ์ บช.บ.10
279 6206103428 นางสาวอรณัญช์ ชนะจิตทอง บช.บ.10
280 6206103414 นางสาวอรหทัย สีชะเดช บช.บ.10
281 6206103366 นางสาวพัณณิตา สินสวัสดิ์ บช.บ.10
282 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
283 6206103402 นางสาวศุมณฑา คำแหลง บช.บ.10
284 6206103325 นางสาวณัฐฐิกาน ใจคำ บช.บ.10
285 6206103401 นางสาวศุภิสรา การกิ่งไพร บช.บ.10
286 6206103347 นางสาวนราพร ใจกล้า บช.บ.10
287 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
288 6206103403 นางสาวสายสุดา สิทธิ บช.บ.10
289 6206103388 นางสาววิไลวรรณ เกษมบริบูรณ์ บช.บ.10
290 6206103341 นางสาวธัญวรัตม์ กันทาดง บช.บ.10
291 6206103405 นางสาวสิริรัตน์ ค่ายคำ บช.บ.10
292 6206103352 นางสาวนันทิชา ปานทำ บช.บ.10
293 6206103387 นางสาววิรัญญา เขื่อนแดง บช.บ.10
294 6206103349 นางสาวนฤพร ไฝเครือ บช.บ.10
295 6206103381 นางสาววรางคณา คุณมี บช.บ.10
296 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
297 6206103344 นางสาวธิดารัตน์ ต๊ะดง บช.บ.10
298 6206103396 นางสาวศิริพร ทองวิเศษ บช.บ.10
299 6206103365 นางสาวพรรณิภา ชุมทอง บช.บ.10
300 6206103322 นางสาวชุติกาญจน์ อินทะปัญโญ บช.บ.10
301 6206103362 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา บช.บ.10
302 6206103374 นางสาวรวีภรณ์ ศรีสด บช.บ.10
303 6206103395 นางสาวศิริพร ครองมี บช.บ.10
304 6206103319 นางสาวจุฬารัตน์ อนุวรรณ์ บช.บ.10
305 6206103343 นางสาวธิดารัตน์ ชัยมงคล บช.บ.10
306 6206103378 นางสาวฤทัยรัตน์ อย่างคุณธรรม บช.บ.10
307 6206103419 นางสาวจิราลักษณ์ พงค์ปัญญา บช.บ.10
308 6206103376 นางสาวรัตนาภรณ์ ดวงศรี บช.บ.10
309 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
310 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
311 6206103321 นายชโยดม กิจธัญญะสัมพันธ์ บช.บ.10
312 6206103399 นายศิริวัฒนา ถาวร บช.บ.10
313 6206103400 นายศิวกร เดชคุณมาก บช.บ.10
314 6206102452 นางสาวภาสินี กาวรรณ์ บธ.บ.10
315 6206102453 นางสาวสโรชา มะลิวรรณ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
316 6212102301 นางสาวกรรณภิรมย์ บริบูรณ์ 10
317 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
318 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
319 6212102314 นางสาวธัญญากานต์ อุปปชัย 10
320 6212102342 นางสาวปณิตรา เนตรนิลพฤกษ์ 10
321 6212102328 นางสาวศิรินภา ตูยทัง 10
322 6212102335 นางสาวอรกุล สมมา 10
323 6212102327 นางสาววราภรณ์ มานัน 10
324 6212102313 นางสาวธนิดา เดชะบุญ 10
325 6212102315 นางสาวนฤมล คำสะอาด 10
326 6212102316 นางสาวปรียาภรณ์ รากพุดซา 10
327 6212102307 นางสาวชนิกานต์ ชัยชนะ 10
328 6212102305 นางสาวจีราวรรณ ไหมดี 10
329 6212102326 นางสาววรรษมน กมลโพธิ์ทอง 10
330 6212102325 นางสาวภูริชยา ดวงปัน 10
331 6212102344 นางสาวรุ่งประภา ทาสุนย์ 10
332 6212102319 นางสาวพัชริสา โยธา 10
333 6212102322 นางสาวพิริยา โกศล 10
334 6212102334 นางสาวอภิชญา เกตุหอม 10
335 6212102330 นางสาวสิริมา วิชัยคำ 10
336 6212102321 นางสาวชนันท์ธิดา คำแสน 10
337 6212102304 นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมแจ่ม 10
338 6212102308 นายชัชพงศ์ เรืองวงษ์ 10
339 6212102309 นายชัยธวัช สุดสม 10
340 6212102338 นายโชติวิทย์ คุ้มสว่าง 10
341 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
342 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
343 6212102318 นายพงศธร สีจ๊ะแปง 10
344 6212102310 นายเชาวรินทร์ ไร่ดี 10
345 6212102343 นายพิสิษฐ์ สะมาสุข 10
346 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
347 6212102302 นายกฤตเมธ ปะละมะกาศ 10
348 6212102341 นายปกรณ์กิต ทองเลี่ยม 10
349 6212102323 นายเพ็ชรแท้ อำไพร 10
350 6212102345 นายวนารัฐ ช่วยแก้ว 10
351 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
352 6212102317 นางสาวปาณิสรา เปลี่ยนไทย 10
 ศิลปศาสตร์
353 6214102327 นางสาวณิชนันทน์ สุภกุล ศศ.บ.10
354 6214102392 นายสุดเขต สีจันทร์ ศศ.บ.10
355 6214102391 นางสาวสุชาวดี ฤกษนันทน์ ศศ.บ.10
356 6214102307 นางสาวเกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ศศ.บ.10
357 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
358 6214102405 นางสาวอริสรา ดอนกลาง ศศ.บ.10
359 6214102406 นางสาวธันยกานต์ ทรัพย์ศิรินรกุล ศศ.บ.10
360 6214102329 นางสาวเดือนฉาย ลุงโซ ศศ.บ.10
361 6214102389 นางสาวสิรินันท์ สุขุมพรรณ ศศ.บ.10
362 6214102326 นางสาวณิชกานต์ เก้าสกุล ศศ.บ.10
363 6214102314 นางสาวจิรารัตน์ การะเกตุ ศศ.บ.10
364 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
365 6214102403 นางสาวอรยา ดีสม ศศ.บ.10
366 6214102393 นางสาวสุทธภา สุวรรณกุล ศศ.บ.10
367 6214102396 นางสาวสุวนันท์ ฉัตรแก้วสมบูรณ์ ศศ.บ.10
368 6214102311 นางสาวจิณณ์ณณัช จันทร์เรือง ศศ.บ.10
369 6214102312 นางสาวจิตติยา บุญเลิศ ศศ.บ.10
370 6214102387 นางสาวสโรชา โกเสนตอ ศศ.บ.10
371 6214102394 นางสาวสุธาสินี สุขจันทร์ ศศ.บ.10
372 6214102399 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ ศศ.บ.10
373 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
374 6214102323 นางสาวโชติกา ภูพวก ศศ.บ.10
375 6214102401 นางสาวอรณิชา คำจา ศศ.บ.10
376 6214102402 นางสาวอรพิน ประจันบาล ศศ.บ.10
377 6214102310 นางสาวจารุภา ศรีคิรินทร์ ศศ.บ.10
378 6214102390 นางสาวสุกัลยา เจือสุข ศศ.บ.10
379 6214102397 นางสาวสุวภัทร พาพันธุ์ ศศ.บ.10
380 6214102404 นางสาวอริสรา ด้วงช้าง ศศ.บ.10
381 6214102400 นายอธิษฐ์ แก้วเขียว ศศ.บ.10
382 6214102388 นายสหศวรรษ นามวิเศษ ศศ.บ.10
383 6214102408 นายอานนท์ ชัยชาติ ศศ.บ.10
384 6214102409 นางสาวอารยา อารยพิทยา ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
385 6118102369 นายศุภกิตติ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
386 6118102313 นายจรินทร์ บุญวิจิตร ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
387 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47