เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305101429 นางสาวอัญญานี อาษา ร.บ.10
2 6305101428 นางสาวอัญชุลี สัญญากิจ ร.บ.10
3 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
4 6305101426 นางสาวอัจฉราพรรณ กันตุ่น ร.บ.10
5 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
6 6305101424 นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ ร.บ.10
7 6305101423 นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์ ร.บ.10
8 6305101422 นางสาวอมรรัตน์ เสานุ ร.บ.10
9 6305101421 นางสาวอมรรัตน์ เปียงผาตั้ง ร.บ.10
10 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
11 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
12 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
13 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
14 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
15 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
16 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
17 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
18 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
19 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
20 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
21 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
22 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
23 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
24 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
25 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
26 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
27 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
28 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
29 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
30 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
31 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
32 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
33 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
34 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
35 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
36 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
37 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
38 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
39 6305101381 นางสาวภัทราพร สอนเสนา ร.บ.10
40 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
41 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
42 6305101377 นางสาวพิชญา ภัทรบรรพต ร.บ.10
43 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
44 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
45 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
46 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
47 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
48 6305101369 นางสาวพรนภา บัวลี ร.บ.10
49 6305101368 นางสาวพรทิพา พรหมถา ร.บ.10
50 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
51 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
52 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
53 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
54 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
55 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
56 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
57 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
58 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
59 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
60 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
61 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
62 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
63 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
64 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
65 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
66 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
67 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
68 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
69 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
70 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
71 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
72 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
73 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
74 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ กุญชรศรี ร.บ.10
75 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
76 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
77 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
78 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
79 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
80 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
81 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
82 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
83 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
84 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
85 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
86 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
87 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
88 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
89 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
90 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
91 6305101340 นายธนกร วรกิจ ร.บ.10
92 6305101339 นายทศพร ปิงคำ ร.บ.10
93 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
94 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
95 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
96 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
97 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
98 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
99 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
100 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
101 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
102 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
103 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
104 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
105 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
106 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
107 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
108 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
109 6305101432 นายเอกพจน์ หนั่นตา ร.บ.10
110 6305101430 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น ร.บ.10
111 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
112 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
113 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
114 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
115 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
116 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
117 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
118 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
119 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
120 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
121 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
122 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
123 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47