เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
2 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104103301 นางสาวกมลนิตย์ สุภายอง วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
5 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
6 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
7 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
8 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
9 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
10 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
11 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
12 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
13 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
14 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
15 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
16 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
17 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
18 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
19 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
20 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
21 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
22 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
23 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
24 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6322101355 นางสาวนาเดีย สาและ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรแพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6322101325 นางสาวชัญญานุช ดีตุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
71 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
72 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6322101363 นางสาวปิยดา ป้อเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
80 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
81 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
82 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
83 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
84 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
85 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
86 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
87 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
88 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
89 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
90 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
91 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
92 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
93 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
94 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
95 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
96 6322101320 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
97 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
98 6322101316 นางสาวจิราพันธ์ ศิริบุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
99 6322101315 นางสาวจิดาภา วอริแกะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
100 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
101 6322101302 นางสาวกัญญพัชร นันทกิจรุ่งโรจน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
102 6322101435 นางสาวไอลดา ยิ้มน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
103 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
104 6322101427 นางสาวอริสรา จำปาสัก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
105 6322101424 นางสาวอมราวดี กรุ่นทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
106 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
107 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
108 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
109 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
112 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
113 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
114 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6322101366 นางสาวปิยะฉัตร คำแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6322101364 นางสาวปิยธิดา นวลกรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6322101359 นางสาวปนัดดา เกิดสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
123 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6322101426 นางสาวอรัญญา โกฏธิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6322101422 นางสาวอนันตญาภรณ์ ทองปลอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
133 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
134 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
135 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
136 6322101372 นางสาวพลอยวรินทร์ นวลจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
137 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47