เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101306 นางสาวจิตราวดี บุญกอด วท.บ.10
2 6201101304 นายกัณฑ์กฤช สมบัติคำ วท.บ.10
3 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
4 6201101303 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นหน่อ วท.บ.10
5 6201101305 นางสาวกัลยา ขันตี วท.บ.10
6 6201101309 นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ วท.บ.10
7 6201101302 นางสาวกวินนา เต่าเอก วท.บ.10
8 6201101312 นางสาวดลนภา รุนเรืองโรจน์ วท.บ.10
9 6201101324 นางสาวนุชวรา เมืองก้อน วท.บ.10
10 6201101355 นางสาวสุภาพรณ์ ชายน้อย วท.บ.10
11 6201101317 นางสาวธิดารัตน์ โพขี วท.บ.10
12 6201101314 นางสาวดวงกมล อินบุตร วท.บ.10
13 6201101313 นางสาวดลพร ถานะ วท.บ.10
14 6201101308 นางสาวชนาภา ทอธง วท.บ.10
15 6201101319 นายนภวัต ช่วยไว้ วท.บ.10
16 6201101301 นายกฤษฎา บุญชำนิ วท.บ.10
17 6201101323 นายนิรวิทธ์ โทนชัยภูมิ วท.บ.10
18 6201101318 นายธีระพัฒน์ โคตะบิน วท.บ.10
19 6201101310 นายชานนท์ พวงมาลา วท.บ.10
20 6201101332 นายพีรพล เจริญชีพ วท.บ.10
21 6201101322 นายนัฐชรินทร์ ทาจุมปู วท.บ.10
22 6201101320 นายนรบดี ธิตา วท.บ.10
23 6201101311 นางสาวณัฐนรี ยะสิทธิ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47