เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม23
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306102411 นางสาววรรณสา สีดำ บธ.บ.10
2 6306102356 นายนราวิชญ์ คงเนียม บธ.บ.10
3 6306102408 นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ บธ.บ.10
4 6306102407 นางสาวเทียนกัลญาภัค เกาะแก้ว บธ.บ.10
5 6306102406 นางสาวอรณิช ปันสกุล บธ.บ.10
6 6306102405 นางสาวอมรรัตน์ วันนาหม่อง บธ.บ.10
7 6306102404 นางสาวอภิญญา โพธิตุ้ย บธ.บ.10
8 6306102399 นางสาวสุภัชชา ผินผัน บธ.บ.10
9 6306102398 นางสาวสุพัตรา ฟ้าภูเจริญ บธ.บ.10
10 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
11 6306102396 นางสาวสุพรรณิการ์ คำใจ บธ.บ.10
12 6306102394 นางสาวสุธิดา ปานทองคำ บธ.บ.10
13 6306102393 นางสาวสุทินา ไทยเดชา บธ.บ.10
14 6306102391 นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์มาลี บธ.บ.10
15 6306102390 นางสาวศุภัชญา ฉัตรทอง บธ.บ.10
16 6306102412 นางสาวกัญญารัตน์ จักร์ปัญญา บธ.บ.10
17 6306102386 นางสาวศิรภัสสร ศรีตะบุตร บธ.บ.10
18 6306102382 นางสาววีรยา หนูหล่ำ บธ.บ.10
19 6306102381 นางสาววิภาดา ศรีปัตถา บธ.บ.10
20 6306102378 นางสาวรุ่งตะวัน คำแหง บธ.บ.10
21 6306102377 นางสาวรวิสุดา กองทอง บธ.บ.10
22 6306102373 นางสาวภัทรภร แสงศรีจันทร์ บธ.บ.10
23 6306102369 นางสาวพิราภรณ์พัชร คำพนัสสัก บธ.บ.10
24 6306102368 นางสาวนัชญ์แพรวา สุโมตะยะกูล บธ.บ.10
25 6306102367 นางสาวพิชชาภา สว่างพัฒนกุล บธ.บ.10
26 6306102365 นางสาวพนัชกร โนขัติ บธ.บ.10
27 6306102364 นางสาวพนัชกร นาชะ บธ.บ.10
28 6306102361 นางสาวปัญจมา ปาละโค บธ.บ.10
29 6306102360 นางสาวเบญญาภากรณ์ ตันวิตรานนท์ บธ.บ.10
30 6306102359 นางสาวบุญสิตา พัฒนะศิลป์ บธ.บ.10
31 6306102358 นางสาวนิศาชล อินทร์ทอง บธ.บ.10
32 6306102357 นางสาวนริศรา ศิริมนตรี บธ.บ.10
33 6306102409 นายอรุณฉาย วิจิตร์ชยังกูร บธ.บ.10
34 6306102403 นายอนุชา ปากหวาน บธ.บ.10
35 6306102402 นายอคิราภ์ เสรีภาพ บธ.บ.10
36 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
37 6306102400 นายสุวรรณ ลุงออ บธ.บ.10
38 6306102392 นายสิทธิพงษ์ วังแก้ว บธ.บ.10
39 6306102389 นายศุภชีพ ชาญเชี่ยว บธ.บ.10
40 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
41 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
42 6306102376 นายภูเบศร์ วีร์บุตร บธ.บ.10
43 6306102375 นายภาสกร สมานกุลบุตร บธ.บ.10
44 6306102374 นายภัทรวรรธน์ ตั้งอารมณ์มั่น บธ.บ.10
45 6306102372 นายภควัต พลพิลา บธ.บ.10
46 6306102371 นายฟ้าษิณ ณ ลำพูน บธ.บ.10
47 6306102363 นายพนธกร จินะโกฏิ บธ.บ.10
48 6306102362 นายปุณณะสิริ ฤทธิ์มนตรี บธ.บ.10
49 6306102410 นางสาวอาทิตยา บุญสนธ์ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47