เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสก351 : การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301122057 นายวรโชติ ป่าไม้งาม วท.บ.10
2 6301122060 นายวรากร กันทะสอน วท.บ.10
3 6301122062 นายวราวุธ คลองรั้ว วท.บ.10
4 6301122063 นายวิษณุ ประมูลทรัพย์ วท.บ.10
5 6301122066 นายศิวกร ดำกลึง วท.บ.10
6 6301122070 นายสุรชาติ จันเป็ง วท.บ.10
7 6301122072 นายอดิศร โนนนอก วท.บ.10
8 6301122074 นายอรุณ มุละสิวะ วท.บ.10
9 6301122076 นายอาภากร สำแดงภัย วท.บ.10
10 6201125361 นายชาญชัย เลิศพลานันท์ วท.บ.10
11 6301122005 นางสาวกิตติมา มณีวงษ์ วท.บ.10
12 6301122009 นางสาวขวัญจิรา โพเก วท.บ.10
13 6301122012 นางสาวชมพูนิกข์ แสงมณี วท.บ.10
14 6301122016 นางสาวฐิติมา มูลตรี วท.บ.10
15 6301122018 นางสาวณัฐฐ์ริษสา วงษ์เจริญ วท.บ.10
16 6301122019 นางสาวณัฐธิชา พงษ์แสงสุริยะ วท.บ.10
17 6301122036 นางสาวปณิตา หมานปุเต๊ะ วท.บ.10
18 6301122037 นางสาวปภัสสร กลุ่มบ้านหัน วท.บ.10
19 6301122039 นางสาวปริญานันท์ แพงแก้ว วท.บ.10
20 6301122077 นางสาวอุไรวรรณ มาโต วท.บ.10
21 6301122079 นางสาวพัชราภรณ์ ไพฑูรย์ วท.บ.10
22 6301122043 นางสาวพรทิพา คำทำ วท.บ.10
23 6301122044 นางสาวพรรพิรา จันทะชาติ วท.บ.10
24 6301122046 นางสาวพิชญ์สินี สิทธิศักดิ์ วท.บ.10
25 6301122049 นางสาวเมตตา ปานทสูตร วท.บ.10
26 6301122050 นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่หาญ วท.บ.10
27 6301122051 นางสาวรัชณีกร จำปา วท.บ.10
28 6301122052 นางสาวรัตติกร ดอกป๋อ วท.บ.10
29 6301122053 นางสาวรัตติยา ต่อมคำ วท.บ.10
30 6301122054 นางสาวรัตนาภรณ์ พรศิริโสภา วท.บ.10
31 6301122058 นางสาววรดา ปัญญาบุญ วท.บ.10
32 6301122059 นางสาววรรณวิทู วิเศษปัสสา วท.บ.10
33 6301122061 นางสาววราพร สะอาดชัยกุล วท.บ.10
34 6301122064 นางสาวศลิตา ปองพัฒนาทรัพย์ วท.บ.10
35 6301122065 นางสาวศิริพร โพธิ์ภักดิ์ วท.บ.10
36 6301122067 นางสาวสมฤดี นิยมทอง วท.บ.10
37 6301122069 นางสาวสุมินตรา กรกิ่ง วท.บ.10
38 6301122073 นางสาวอภัสรา ธุระกิจ วท.บ.10
39 6301122075 นางสาวอรุณยุพา พรมเพียร วท.บ.10
40 6301122003 นายกิตติธัช ต้นโนนเชียง วท.บ.10
41 6301122004 นายกิตติธัช อมรเลิศวิทย์ วท.บ.10
42 6301122006 นายกีรติ นิคมไพบูลย์ วท.บ.10
43 6301122007 นายเกียรติศักดิ์ บัวดำ วท.บ.10
44 6301122008 นายโกเมศ บุญเกตุ วท.บ.10
45 6301122010 นายจักรพงษ์ ศรีอำนวยโชค วท.บ.10
46 6301122011 นายจิรโชติ อุทัย วท.บ.10
47 6301122013 นายชำนาญ ศรีคำวัง วท.บ.10
48 6301122014 นายชำนิ ศรีคำวัง วท.บ.10
49 6301122015 นายชีวัธนัย ยะอนันต์ วท.บ.10
50 6301122017 นายฐิติศักดิ์ แสงเจือ วท.บ.10
51 6301122020 นายณัฐพล ชัยสม วท.บ.10
52 6301122021 นายตะวัน เทียนเงิน วท.บ.10
53 6301122022 นายธนกร กาญจนะ วท.บ.10
54 6301122025 นายธนวัฒน์ น้อยติ๊บ วท.บ.10
55 6301122026 นายธนาพร อนันต์ วท.บ.10
56 6301122027 นายธนาวุฒิ ปู่เที่ยง วท.บ.10
57 6301122028 นายธวัชชัย ปานสงค์ วท.บ.10
58 6301122029 นายธีรภัทร์ วงษ์แก้ว วท.บ.10
59 6301122030 นายธีรภัทร วงษ์เวทเทวันท์ วท.บ.10
60 6301122031 นายนนทชัย ฉันทะ วท.บ.10
61 6301122032 นายนริศ พระวิเศษ วท.บ.10
62 6301122033 นายบรรณ ตีรพิสุทธิ์ วท.บ.10
63 6301122034 นายปกรณ์ ศรีวรรณุ วท.บ.10
64 6301122035 นายปฐมพร ไชยรัตน์ วท.บ.10
65 6301122038 นายประชา เจริญวงศ์เกียรติ วท.บ.10
66 6301122040 นายปวินท์ วงศ์ละคร วท.บ.10
67 6301122078 นายปฎิภาณ ปฎิมินทร์ วท.บ.10
68 6301122080 นายอนิรุท บุญสาร วท.บ.10
69 6301122042 นายพงศกร มั่งมูล วท.บ.10
70 6301122045 นายพิจิตร นิธิทวีคูณ วท.บ.10
71 6301122047 นายพิเชษฐ์ นาสวนจำรัส วท.บ.10
72 6301122048 นายพิษณุพงศ์ ธิใจเงิน วท.บ.10
73 6301122055 นายวงค์เทพ ชัยบุญแก้ว วท.บ.10
74 6301122056 นายวรเชษฐ์ ธารหอมชื่น วท.บ.10
75 6001125349 นายกัญจน์ธนัท วงศ์คำจันทร์ วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
 เศรษฐศาสตร์
76 6112101309 นายชนัตร สินจักร์ ศ.บ.10
77 6112101302 นายกรวิชญ์ จันทร์ฟู ศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47