เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6314101359 นางสาวไปรยา ศักดิ์เรืองศรี ศศ.บ.10
2 6314101301 นายอนุชิต เทพทัน ศศ.บ.10
3 6314101356 นางสาวปิยธิดา ไชยเลิศ ศศ.บ.10
4 6314101352 นางสาวปนัดดา บาทอง ศศ.บ.10
5 6314101350 นางสาวเบ็ญจารัตน์ ทวีวงษ์ ศศ.บ.10
6 6314101349 นางสาวบัณฑิตา แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
7 6314101348 นางสาวนุสรา ทาก๋า ศศ.บ.10
8 6314101347 นางสาวนิรมล โพธิศิริ ศศ.บ.10
9 6314101344 นางสาวนันทิญา ไชยคำ ศศ.บ.10
10 6314101343 นางสาวนันท์นภัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศศ.บ.10
11 6314101341 นางสาวนภัสรา ทิยะมุข ศศ.บ.10
12 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
13 6314101337 นางสาวธันย์ชนก อ่องบางน้อย ศศ.บ.10
14 6314101330 นางสาวทัชชญา ฉิมบุรี ศศ.บ.10
15 6314101326 นางสาวณัฐริกา ต้นหนองดู่ ศศ.บ.10
16 6314101324 นางสาวณัชยา รัตนะ ศศ.บ.10
17 6314101323 นางสาวณัชชา เวทไทยสงค์ ศศ.บ.10
18 6314101321 นางสาวณยฎา บุณยรัตพันธุ์ ศศ.บ.10
19 6314101320 นางสาวณชพร ดีวัน ศศ.บ.10
20 6314101319 นางสาวฐิติพร แดงเป้า ศศ.บ.10
21 6314101318 นางสาวญาดา ไชยแก้ว ศศ.บ.10
22 6314101317 นางสาวญาณิกา ขันทะธง ศศ.บ.10
23 6314101311 นางสาวจุฑามาศ เปี้ยเรือน ศศ.บ.10
24 6314101303 นางสาวกมลวรรณ ไชยรักษ์ ศศ.บ.10
25 6314101363 นายพชรพล ดวงเพ็ชร ศศ.บ.10
26 6314101362 นายพงศธร หมวกหลำ ศศ.บ.10
27 6314101361 นายพงศธร ศรีวิชัย ศศ.บ.10
28 6314101360 นายพงศกร แดงโย ศศ.บ.10
29 6314101355 นายปัญญาพล เป็งนวล ศศ.บ.10
30 6314101354 นายปวริศ บุญเชิด ศศ.บ.10
31 6314101353 นายปริญญา อุตะมะ ศศ.บ.10
32 6314101342 นายนราธิป ทาแจ่ม ศศ.บ.10
33 6314101338 นายธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา ศศ.บ.10
34 6314101336 นายธรรมรัตน์ งามคาย ศศ.บ.10
35 6314101335 นายเมธาวี พังยะ ศศ.บ.10
36 6314101334 นายธนภัทร ภิรมย์ ศศ.บ.10
37 6314101333 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ศศ.บ.10
38 6314101331 นายเทพพิทักษ์ รัตนสากล ศศ.บ.10
39 6314101329 นายเตช บุณยรัตพันธุ์ ศศ.บ.10
40 6314101328 นายเดชาธร ณ ลำพูน ศศ.บ.10
41 6314101327 นายณัฐวัฒน์ รินพล ศศ.บ.10
42 6314101316 นายไชยวัฒน์ จันทร์ดา ศศ.บ.10
43 6314101315 นายชัยชนะ แสนศรี ศศ.บ.10
44 6314101314 นายชโรธร ศรีไพรสนธิ์ ศศ.บ.10
45 6314101313 นายชนาสิน เพ็ชรเทศ ศศ.บ.10
46 6314101310 นายจิรภาส ศรีดี ศศ.บ.10
47 6314101309 นายคามิน ลุงหนุ่ม ศศ.บ.10
48 6314101308 นายคริสมาส ฟูศรีเจริญ ศศ.บ.10
49 6314101307 นายเขมทัต วงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
50 6314101306 นายกฤศธพัฒญ์ แก่นท้าว ศศ.บ.10
51 6314101304 นายกรุณพล อินทร์สุวรรณ ศศ.บ.10
52 6314101358 นางสาวปุณรดา สุจริตจันทร์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47