เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6314101426 นางสาวไอลดา สังวล ศศ.บ.10
2 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
3 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
4 6314101411 นางสาวหฤทชญา ปกเขียว ศศ.บ.10
5 6314101393 นางสาววิภาวี พูลทรัพย์ ศศ.บ.10
6 6314101386 นางสาวรุ่งอรุณ เกษวิริยการ ศศ.บ.10
7 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
8 6314101430 นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม ศศ.บ.10
9 6314101428 นางสาวชญาดา กล้าคง ศศ.บ.10
10 6314101439 นางสาวเสาวภา แก้วมาลา ศศ.บ.10
11 6314101437 นางสาวสุกัญญา แก่นโทน ศศ.บ.10
12 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
13 6314101423 นายอัษฎาวุธ แสนแก้ว ศศ.บ.10
14 6314101419 นายอรรถกิจ ดาวเรือง ศศ.บ.10
15 6314101415 นายอนุพันธ์ กันธะสอน ศศ.บ.10
16 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
17 6314101397 นายศตวรรษ สมพริ้ง ศศ.บ.10
18 6314101391 นายวสันต์ เกียรติศักดิ์สกุล ศศ.บ.10
19 6314101376 นายภาณุพงศ์ บัวระหงษ์ ศศ.บ.10
20 6314101371 นายพีรวิทย์ อินหอม ศศ.บ.10
21 6314101418 นางสาวอรธิฌา แหลมเงินทวีศรี ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47