เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม14
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101329 นางสาวภูศนิษา ชมกลาง วท.บ.10
2 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
3 6301101330 นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช วท.บ.10
4 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
5 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
6 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
7 6301105330 นางสาวสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร วท.บ.10
8 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
9 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
10 6301105327 นางสาวสมฤทัย ปัญโยกาศ วท.บ.10
11 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
12 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
13 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
14 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
15 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
16 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
17 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
18 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
19 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
20 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
21 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
22 6301101324 นางสาวปวริศา พิลึก วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47